nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-23 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény /továbbiakban: Áht./ 91. § (1) (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  a következőket rendeli el:
I. FEJEZET

BEVEZETŐ


1.§ (1) A Képviselő-testület Jászapáti Város  2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. melléklet szerinti címrend vonatkozásában a 2. 3. mellékletben foglaltak alapján

1 761  813 eFt bevétellel

              1 746 374 eFt kiadással     ebből:

                                                            351 765 eFt finanszírozási bevétellel

                                                            254 721 eFt finanszírozási kiadással állapítja meg.


(2) Az előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezéssel fogadja el.

 1. Intézményi működési bevétel                                  82 914 eFt
 2. Sajátos működési bevétel                                        526 167 eFt
 3. Önk. Sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.              16 437 eFt
 4. Támogatások, tám ért. bevétel                                779 202 eFt
 5. Támogatási kölcsönök                                                    567 eFt
 6. Pénzforgalom nélküli  bevételek                                  6 745 eFt
 7. Finanszírozási bevételek                                           351 765 eFt
 8. Ebből : Hitel igénybevétel                                        245 331 eFt

                         Bevételek összesen                                              1 761 813 eFt

összegben  a 2.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.


(3) A Jászapáti Város Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését


 1. Személyi juttatás                                        548 816 eFt
 2. Munkaadókat terhelő járulék                      141 838 eFt
 3. Dologi kiadások                                          410 983 eFt
 4. Támogatások folyósítása                                       0 eFt
 5. Egyéb működési c támogatások, kiadások 202 256 eFt
 6. Felhalmozási kiadások                                187 161 eFt
 7. Támogatási kölcsönök nyújtása                         599 eFt
 8. Finanszírozás kiadásai                                  254 721 eFt
 9. Tartalékok                                                              0 eFt

            Kiadások összesen                                 1 746 374 eFt

összegben a 3.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.

     


   II. FEJEZET

                                               ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A mérleg szerinti vagyon2.§ (1)  A Jászapáti Város Önkormányzat 2011. év december 31-ei állapot szerinti vagyonát 

6.407.771 e Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 10.  mellékletben.


2. A pénzmaradvány elszámolása


3.§ (1) A Jászapáti Város Önkormányzat szabad pénzmaradvány összegét   11.802  eFt összegben  a 14. mellékletben fogadja el.


(2) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő testület az önállóan működő és gazdálkodó Intézményeknek a 2011. évben keletkezett szabad pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg:


Önálló Óvodai Intézmény: 947 eFt, melyet az óvoda  szállítói számlákra, dologi kiadásokra fordítja, mivel a 2012. évi költségvetési rendelet elgogadásáig előleget nem kapott.


Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: 10.855eFt, pénzmaradványát, a fenntartó elvonja.


(4) Az önállóan működő intézmények szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkeznek.


(5) Az Önálló Óvodai Intézmény a 2010.évi szabad pénzmaradványát 2 006 e Ft-ot, a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2010. évi szabad pénzmaradványát 1 287 eFt -ot a 16/2011. /V. 19./ sz. Önkormányzati rendelet alapján visszafizette.


3. Feladatonkénti bevételek, kiadások teljesítése


5.§ (1) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő szervek  működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését a 4. 5. 6. 7. 8.  9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


6.§ (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését célonként a 11. melléklet rögzíti.


7.§ (1) A Jászapáti Város Önkormányzat  több évre kiható kötelezettség vállalás teljesítését a 12. sz. melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 15.  melléklet mutatja be.

(2) A Jászapáti Város Önkormányzat vagyon kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 17.  melléklet, a létszámadatokat a 18.  melléklet, az államadósság és a hitelek állományokat a 16.  melléklet tartalmazza.


8. § (1) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot.

(2) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja egyszerűsített beszámolót a 10. 14. 17.  mellékletek szerint.

(3) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét.


4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai


9.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(2)A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10.§ (1) E rendelet 2012. április 23. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Jászapáti Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésről szóló  2/2011. (II.08.) rendelet, valamint azt módosító 11/2011. (V. 1.) rendelet, 17/2011 (VII.1.) rendelet, 20/2011. (IX.19.) rendelet, 27/2011. (XI.25.) rendelet és a 4/2012.(II.16.) rendelet hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!