nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-01 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden az államháztartáson kívüli forrás átvételére  és az önkormányzat általi államháztartáson kívüli forrás átadására.


2. Értelmező rendelkezések

2.§    E rendelet alkalmazásában:

  1. a) államháztartáson kívüli forrás átadása: az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére átadott pénzeszköz, ingó vagy ingatlan dolog;

b) az adománykeret terhére az államháztartás körébe nem tartozó természetes személy részére átadott pénzeszköz, ingó vagy ingatlan dolog;

  1. államháztartáson kívüli forrás átvétele: az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy az államháztartás körébe nem tartozó természetes személy által felajánlott pénzeszköz, ingó vagy ingatlan dolog átvétele;
  2. pályázati felhívás: a helyben szokásos módon közzétett felhívás, amely tartalmazza legalább a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, a pályázattal elérni kívánt célt, a pályázat értékelésének feltételeit, és a pályázat benyújtásának határidejét, mely nem lehet kevesebb, mint a pályázati felhívás közzétételét követő 15 nap;
  3. pénzeszköz: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény 2. § 19. pontja szerinti pénz;

3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


3. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás – az alapítványi forrás kivételével - önkormányzat részére történő átvételéről


a) a polgármester dönt amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,

b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent

ba) 100 e Ft értékhatárig a polgármester

bb) 100 e Ft értékhatár felett a képviselő-testület dönt.


(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a döntést követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 


(4) Pénzfelajánlás esetén az adományszámla száma: 11736006-15364380-00000000


4. § A meghatározott célra adott felajánlásokat a képviselő-testület köteles e célra fordítani, feltéve, hogy a cél nem jogellenes és nem ütközik erkölcsi normába.4. Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai


5. §. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról

a) képviselő-testület által kiírt pályázat felhívás alapján  igényelt forrás átadás esetén a Kulturális Bizottság (továbbiakban: Bizottság),

b) egyedi személyi kérelem alapján történő forrás átadás estén a polgármester

       határozattal dönt.


6. § (1) Az államháztartáson kívüli forrásból támogatás nyújtható pályázati felhívás alapján benyújtott pályázati kérelem, vagy pályázati felhívástól függetlenül – eseti kérelem alapján.


(2) Az 1. mellékletben meghatározott tartalmú pályázati kérelmet vagy 3. mellékletben meghatározott tartalmú eseti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a polgármesterhez címezve kell benyújtani, egy eredeti példányban.


(3) Támogatási kérelmet az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy nyújthat be.


(4) A támogatási kérelmet az 5. § a) pontja szerinti kérelem esetén a  polgármester terjeszti a Bizottság elé a pályázati felhívásban meghatározott időpontban.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról támogatási megállapodást kell kötni.


(6) A megállapodásban szükséges rögzíteni:

a) a megállapodó felek megnevezését, székhelyét, adószámát, képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás megnevezését (pénzeszköz, ingó, ingatlan), célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási és elszámolási kötelezettséget,

d) a finanszírozó ellenőrzési jogosultságát,

e) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.


7. § (1) Az önkormányzat által támogatott területek különösen:

a) kulturális tevékenység, hagyományápolás,

b) sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport,

c) közrend, közbiztonság, vagyonvédelem,

d) gyermekek szabadidős tevékenysége (kirándulás, sport),

e) az oktatási nevelési munka segítése, segítségnyújtás a feltételrendszer kialakításában, fejlesztésében,

f) egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.

(2) Nem nyújtható támogatás üzleti, gazdasági tevékenységre történő felhasználás céljából.

(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha nem rendelkezik székhellyel, lakóhellyel Úrhidán, vagy tevékenységét nem Úrhida közigazgatási területén fejti ki.


8. § A támogatás általános feltételei:

a) a kérelmező a korábban kapott támogatással elszámolt,

b) nincs folyamatban a kérelmezővel szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlési eljárás,

c) kérelmező a rendezvényein az Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.


9.§ Támogató a támogatást a támogatási szerződés aláírását követően az abban foglalt ütemezés szerint teljesíti.


10.§ (1) A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni.

(2) Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig a rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint köteles elszámolni.

 (3) Támogató a támogatás felhasználását és az erről készült – 2. melléklet szerinti - elszámolást ellenőrzi a hatályos számviteli szabályok és az e rendeletben foglaltak szerint, az elszámolás elfogadásáról a Bizottság dönt határozattal.


11. § Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használta fel, úgy a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a támogatott köteles e tényt megállapító Bizottsági határozat közlését követő 15 napon belül a Támogató részére visszafizetni, továbbá a következő naptári évben nem részesíthető támogatásban.


12. § (1) Államháztartáson kívüli forrásból támogatás nyújtható egyedi személyi kérelem alapján.

(2) Egyedi személyi kérelmet az államháztartás körébe nem tartozó természetes személy nyújthat be.

(3) Az egyedi személyi támogatás a célhoz kötötten – különösen járványügy, veszélyhelyzet, vis maior helyzet okán – felajánlott, természetes személyekre vonatkozó adománykeret terhére történik.

(4) Az egyedi személyi kérelemnek tartalmaznia kell legalább a 3.mellékletben meghatározott adatokat.

(5) Az egyedi személyi kérelmek elbírálásánál, a támogatás mértékének megállapításánál szempont különösen:

a) az adományt felajánló által meghatározott cél, a felajánló egyéb – írásban meghatározott – feltétele,

b) kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem,

c) kérelmező - vele egy háztartásban élő - gyermekeinek száma,

d) kérelmező munkaviszonya önhibáján kívül megszűnt,

e) kérelmező munkaviszonya nem szűnt meg, de csökkent a munkaidő, ily módon a munkabér,

f) mindkét szülő munkaviszonya önhibáján kívül megszűnt, vagy nem szűnt meg, de csökkent a munkaidő, ily módon a munkabér.

 (6) Az egyedi személyi támogatás egyszeri mértéke pénzösszeg esetén: az adományt felajánló által meghatározott feltétel szerint, feltétel hiányában a döntéshozó mérlegelése szerint.

(7) Pénzbeli és természetbeni támogatás egyidejűleg is nyújtható.


13.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében határozza meg a költségvetési évben rendelkezésre álló, az önkormányzat által biztosított keretösszeget, valamint az adomány keret (pénzeszköz, ingó, ingatlan) adott időpontban rendelkezésre álló tartalmát, mely államháztartáson kívüli forrás átadására szolgál. A képviselő-testület ezt követően dönthet pályázati felhívás kiírásáról.

(2) Az egyedi személyi kérelmek teljesítésének forrása: kizárólagosan az államháztartáson kívüli forrásból származó pénzeszköz, illetve az átvett ingó, ingatlan.

(3) A célhoz kötött adományokat, támogatásokat az önkormányzat a meghatározott célra használja fel. Amennyiben az adománykeret a rendelkezésre állásától számított 1 éven belül nem üresedik ki, azzal az önkormányzat az adományozó írásbeli rendelkezése szerint jár el. Rendelkezés hiányában az önkormányzat a keretet az 7. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

(4) A célhoz nem kötött adományokat, felajánlásokat az önkormányzat az 7. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.


14.§ (1) Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átvételére és  átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 30/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet és az Úrhidai Koronavírus Krízisalap létrehozásáról  szóló 7/2020. (IV. 08.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet szabályait a (4) bekezdésben meghatározott folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) Folyamatban lévő ügynek minősülnek azok a támogatások, melyek kifizetése már megtörtént, elszámolásuk azonban még nem.
Bognár József                                                            dr. Pahola Tünde

polgármester                                                                    jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.23 KB
2. melléklet
15.32 KB
3. melléklet
17.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!