nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 6/2017 (IV.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-28 - 2020-06-17
Domaszék község képviselő testületének 6/2017 (IV.27..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001. (VI.20.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001. (VI. 20.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § (7)

A minősítés és az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó,

a) aki a rendeletben előírt legkisebb lakbér mértékénél nagyobb lakbér fizetését vállalja;

b) aki kereső tevékenységet folytat, és/vagy házastársa, élettársa kereső tevékenységet folytat;

c) akinek vele együttélő, kiskorú gyermeke van."


2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2017. április 27.                        Kispéter Géza                                                            dr. Csányi Imre

                         polgármester                                                                    jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2017. április 27. napján.                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!