nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-29 - 2019-12-02
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ A szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 6.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


,,(5) Települési támogatásként egyszeri, 22.000 Ft összegű közüzemi támogatásra jogosult 2019. évben az a csöglei lakóhellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg. A támogatás ugyanazon ingatlan vonatkozásában csak egy jogosult részére jár.”


2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.Kustos Péter sk.                                                                                    Dr. Cseh Balázs sk.

polgármester                                                                                              jegyző

                                                                                             Kihirdetési záradék:


A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. november 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Csögle, 2019. november 28.

  

               Dr. Cseh Balázs sk.

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!