nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-02 - 2020-06-30
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.1.) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervére, intézményére.


(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.


2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

              a) bevételi főösszegét 162.634.419,- forintban,

              b) kiadási főösszegét 162.634.419,- forintban

              állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.


3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 145.382.523,- forint,

     b) a finanszírozási műveletek bevétele 17.251.896,- mely a


4.§ a) A költségvetési kiadások előirányzata 111.139.198,- forint,

     b) a finanszírozás műveletek kiadása 51.495.221,-, mely


5.§ Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.


6.§ (1) A 2. § a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


(2) A 2. § b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.


(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.


(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.


(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.


(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.


(9) A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszesítőjét a 13. melléklet szerint határozza meg.


(10) A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.


(11) A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 15. melléklet szerint határozza meg.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.


4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása


8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.


(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.


(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás


9.§ (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.


(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.


6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok


10.§ A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 300.000,-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.


7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai


11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.


(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.


(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.


8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok


12.§ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.


13.§ (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.


(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.


(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2019. évi támogatás feltétele, hogy a 2018. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.


(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a Közös Hivatal köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.


14.§ (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.


(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.


9. Záró rendelkezések


15.§ A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőinek illetményalapját 2019.évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.16.§ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


17.§ A rendelet a 2019. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
Kustos Péter sk.                                                                     Némethné Kovács Szilvia sk.

  polgármester                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
75.04 KB
2. melléklet
96.81 KB
3. melléklet
111.53 KB
4. melléklet
177.19 KB
5. melléklet
80.86 KB
6. melléklet
78.49 KB
7. melléklet
75.85 KB
8. melléklet
73.77 KB
9. melléklet
49.8 KB
10. melléklet
102.03 KB
11. melléklet
82.12 KB
12. melléklet
125.71 KB
13. melléklet
72.34 KB
14. melléklet
80.5 KB
15. melléklet
64.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!