nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-28 - 2014-03-01
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról szóló 7/1995.(XII.28.) Kt. számú rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. A. 4. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi iparűzési adóról szóló 7/1995. (XII. 28.) Kt. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §


A Rendelet az alábbi 6. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (9) Az adóelőleget az első félévben március 15-ig - 2014. év első félévében április 15-ig -, a második félévben szeptember 15-ig kell befizetni. Az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően az éves bevallásban kell elszámolni.

A különbözetet a bevallásra előírt időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt évközben köteles adóbevallást adni.”


  1. §


Ez a rendelet 2014. február 28. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.Kispéter Géza                                     dr. Csányi Imre

polgármester                                                   jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2014. február 27. napján.


dr. Csányi Imre

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!