nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 10/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-02
Domaszék község képviselő testületének 10/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:1. §


(1) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 9. § (2) A települési szilárd hulladékért fizetendő díjat negyedévente a számlán feltüntetett időpontban kell megfizetni. A közszolgáltatási díj megfizetése a koordináló szerv által kiküldött csekken utólag történik.”

(2) A Rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (9) A közszolgáltatás díját tartalmazó számlával kapcsolatban a tulajdonos a koordináló szervnél kifogást emelhet, melynek halasztó hatálya nincs. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a koordináló szerv helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbéli kérelemre az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.”


2. §


A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (4) A díjkedvezményre vonatkozó írásbeli kérelemnek csak abban az esetben lehet helyt adni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőnek a koordináló szerv felé a közszolgáltatási díj fennmaradó részére díjhátraléka nincs. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a díjkedvezményre való jogosultság a mulasztást követő díjfizetési időszak első napjától megszűnik.”


3. §


(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (2) Az önkormányzat a díjkedvezményről szóló döntés meghozatalát követően a díjkedvezményben részesített ingatlantulajdonosokról – az átvállalt díj összegét is tartalmazó – kimutatás megküldésével tájékoztatja a szolgáltatót és a koordináló szervet.”

(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (3) Az 50%-os díjkedvezmény biztosítása esetén a kedvezményben részesülő ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését közvetlenül a koordináló szervnek teljesíti.”

(3) A Rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (6) A 10. § (14) bekezdésben és a 12. § (4) bekezdésében foglaltak érvényesítése céljából a koordináló szerv a hátralékosokról tájékoztatja az önkormányzatot.”


4. §


Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.
Kispéter Géza s.k.

dr. Csányi Imre s.k.

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2016. június 30.                 dr. Csányi Imre

           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!