nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2017-05-15
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 1. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági és Sport bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


I.Fejezet


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4. §-a szerint kell értelmezni, ahol az Szt. nem tartalmaz meghatározást, ott a Ptk. értelmező rendelkezése a mérvadó.

3. § A települési önkormányzat képviselő-testülete által nyújtott szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a települési támogatás.

4. § A települési önkormányzat képviselő-testülete a személyes gondoskodás körében a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás.

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) családsegítés.


2. Hatásköri és eljárási rendelkezések


5. § (l) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a polgármesterre, Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság), jegyzőre ruházza.

(2) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a polgármester és a jegyző jogosult.

(3) A polgármester, a jegyző és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Polgármesteri Hivatalban benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

6. § (1) A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre és hivatalból indul, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy postai úton nyújthatók be.

(3) A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a szociális ügyintéző készíti elő.

(4) A szociális ellátást igénylő, illetve a háztartás szociális helyzetéről – az érdemi döntést előkészítő szociális ügyintéző az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.

(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

7. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtásától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások folyósítása elsősorban folyószámlára történő utalással történik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.


3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


8. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a polgármester, a jegyző a visszafizetésre kötelezett összeget kérelemre méltányosságból

a) elengedheti,

b) 50%-kal csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

(3) E szakasz alkalmazásában a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti, ha családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetében a 200%-át.


4. Adatkezelés


9. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.


5. Ellátási formák


10. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) települési támogatást

aa) ápolási támogatást

ab) családvédelmi támogatást

ac) gyógyszertámogatást

b) rendkívüli települési támogatást

ba) temetési támogatást

bb) krízistámogatást

bc) eseti támogatást

bd) tüzelő támogatást

c) köztemetést

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.


II.Fejezet


Települési támogatások


6. Ápolási támogatás


11. § (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére, aki jogosultságát 2012. március 1 napján, vagy azt megelőzően szerezte meg.

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki

  1. 18. életévét betöltött tartós beteg otthoni ápolását végzi, az ápoló lakóhelye, továbbá az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye Szabadbattyán közigazgatási területe, és
  2. rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és
  3. az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében annak 250%-át.

(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.


12. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

  1. a családban élő személyek jövedelemigazolását,
  2. házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

    (2) Az ápolási támogatás megállapításáról, elutasításáról, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(3) Az ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(4) Ha a jegyző az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.

(5) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,

b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,

c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,

d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja,

e) a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,

f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.

(6) Az (4) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a jegyző az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (5) bekezdés a)- f) pont valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.

(7) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszűntetésénél az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(8) Az Szt. 2015. március 01. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került méltányossági ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási támogatás kezdő napja 2015. március 01.

(9) Az ápolási támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg a jegyző.


7. Családvédelmi támogatás


13. §. (1) Családvédelmi támogatásra jogosult, akinek gyermeke saját családi környezetében történő nevelkedése, szükségleteihez igazoldó gondozása, nevelése, jólétének biztosítása anyagi egyensúlyvesztés miatt időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában anyagi egyensúlyvesztés miatt időszakosan, vagy tartósan akkor veszélyeztetett, ha a jogosult

a) a gyermek étkeztetés intézményi térítési díját önerőből megfizetni nem képes, vagy

b) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó mértékét segítség nélkül megfizetni nem képes.


14. § A 13.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját - a 16.§ szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő – kérelmező önerőből megfizetni nem képes, ha az óvodai nevelésben részt vevő, az általános iskolai, a szakiskolai, a gimnáziumi a szakközépiskolai nevelésben részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeke

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, és

b) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére nem jogosult


15. § A 13. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának normatív kedvezményt meghaladó mértékét – a 16. § szerinti jövedelmi feltételnek megfelelő - kérelmező segítség nélkül megfizetni nem képes, ha

a) szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai nevelésben részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

b) gyermeke után a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye a 100%-os mértéket nem éri el.


16. § Családvédelmi támogatásra jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg.


17. § (1) A családvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására a tanév rendjéről rendelkező jogszabályban meghatározott első tanítási napon vagy azt megelőzően benyújtott kérelem esetén a tanév első tanítási napjától a soron következő tanév első tanítási napját megelőző napig kerül sor. Amennyiben a kérelem a tanév első tanítási napját követően kerül előterjesztésre, a családvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a soron következő tanév első tanítási napját megelőző napig kerül sor.

(2) A családvédelmi támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól, illetve a tanév rendjéről rendelkező jogszabályban meghatározott első tanítási naptól kell megállapítani.

(3) A családvédelmi támogatásra való jogosultság megszüntetése esetén a jogosultság - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a megszüntető határozat meghozatala hónapjának utolsó napján szűnik meg.

(4) A családvédelmi támogatásra való jogosultságot – a szülő vagy más törvényes képviselő erre irányuló kérelme esetén – a kérelemben megjelölt időpontban, de legkésőbb a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(5) A családvédelmi támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző bírálja el.


8. Gyógyszertámogatás


18. § (1) A képviselő-testület települési támogatást nyújt a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és a háziorvos által igazolt egy-egy betegség miatt jelentkező gyógyszerkiadása vagy az egyes családtagjai eseti gyógyszerköltsége együttesen meghaladja a családban az egy főre jutó havi jövedelem 10%-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetében 250%-át.

(2) Települési támogatás iránti kérelem, mely a gyógyszerkiadások támogatására vonatkozik, negyedévente nyújtható be a polgármesteri hivatalba.

(3) Települési támogatásként kérelmezett gyógyszertámogatás esetében negyedév: az egyes gyógyszer támogatási kérelmek közötti három hónap időtartam.

(4) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de a támogatás egyszeri összege legfeljebb 5.000.-Ft.

(5) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről a jegyzőt értesíteni.

(6) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

(7) A gyógyszertámogatás iránti kérelemben a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző dönt.


III. Fejezet


Rendkívüli települési támogatások és köztemetés


9. Rendkívüli települési támogatások


19. § A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt

a) halálesetre tekintettel temetési támogatás,

b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint elemi kár esetén krízistámogatás,

c) átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás,

d) átmeneti fűtési gondok enyhítése céljából tüzelő támogatás

e) köztemetés

formájában.


10. Temetési támogatás


20. § (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Szabadbattyán településen lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és

c) az eltemettető családjában az egy főre eső családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás összege: 13.000,- Ft.

(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell küldeni.

(6) A temetési támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.


11. Krízistámogatás


21. § (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy

b) akinek Szabadbattyán közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett az ingatlanban –mint tulajdonos, haszonélvező, vagy használó - életvitelszerűen lakik, feltéve, hogy az elemi kárral érintett ingatlanán kívül vagyonnal nem rendelkezik.

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában, ha a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz következtében

a) a lakóház részben vagy egészben összeomlik,

b) a lakóház részben vagy egészben leég,

c) a lakóház részben vagy egészben vízzel elárasztott. 

(3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell 

a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy

b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot,

c) az elemi kárt igazoló jegyzőkönyvet.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti krízistámogatás összege maximum 20.000,- Ft/naptári év.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti krízistámogatás egyszeri összege maximum 100.000,- Ft.

(6) A krízistámogatás megállapításáról, elutasításáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


12. Eseti támogatás


22. § (1) Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki, létfenntartási gondokkal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedül élő esetében 150%-át.

(2) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamely előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van, vagy alkalmi többletkiadása keletkezik.

(3) Az egy családban élők részére nyújtott eseti segély együttes összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét.

(4) Az eseti támogatás egyszeri összege: 2.000-5.000,-Ft.

(5) Az eseti támogatás havi rendszerességgel, maximum 3 hónap időtartamra is megállapítható.

(6) Az eseti támogatás iránti kérelmekben a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.


13. Tüzelő támogatás


23. § (1) Tüzelő támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Szabadbattyán településen lakcímmel rendelkező személynek, aki vagy akinek a családja átmenetileg fűtési gondokkal küzd.

(2) Tüzelő támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében 300%-át.

(3) Tüzelő támogatás természetben is megállapítható juttatás.

(4) A tüzelő támogatásban egy naptári éven belül egy család legfeljebb 2 alkalommal részesíthető.

(5) Tüzelő támogatás esetenként minimum 2–5 mázsa.

(6) A tüzelő támogatás megállapítás iránti kérelemben a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző dönt.14. Köztemetés


24. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester rendeli el.

(3) A települési önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését

a) 50 %-kal csökkentheti,

b) elengedheti, vagy

c) részletetekben történő megfizetését engedélyezheti, ha az eltemettetésre köteles személy egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy nem egyedül élő és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.


IV. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

(szociális alapszolgáltatások)


15. Étkeztetés


25. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.

(2) A szociális ékezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud,

a) 70. életévét betöltötte, vagy

b) korhatárra tekintet nélkül, akinek

ba) egészségi állapota, vagy

bb) fogyatékossága, vagy

bc) pszichiátriai betegsége, vagy

bd) hajléktalansága

indokolja.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, ki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége miatt rászorulónak kell tekinteni az személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(7) Az étkeztetés iránti kérelmet, valamint a szociális és egészségügyi rászorultságot igazoló jövedelemigazolást és orvosi igazolást a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.

(8) A polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt az étkeztetési ellátás igénybe vételéről, valamint az ellátás megszüntetéséről.

(9) Az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításához kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS-t az ellátottal az Önkormányzat nevében a polgármester köti és írja alá.


16. Házi segítségnyújtás


26.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében kell biztosítani

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését

b) önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést:

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(2) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ útján – társulási megállapodás formájában – biztosítja.

(3) A szolgáltatás igénybevételére a kérelmet az Alapszolgáltatási Központ Vezetőjéhez kell benyújtani, annak igénybevételéről az alapszolgáltatási központ vezetője dönt.

(4) A házi segítség nyújtás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(5) A személyi térítésdíjakat az Alapszolgáltatási Központ Vezetője állapítja meg.


17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


27. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása – a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás útján – megállapodás formájában - biztosított. A szolgáltatás az Szt-ben, illetve a szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.


18. Családsegítés


28. § A szolgáltatás biztosítása a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás útján – megállapodás formájában – biztosított. Ellátása az Szt-ben meghatározottak szerint történik.


V. Fejezet


19. Szociálpolitikai kerekasztal


29. § (1) A Képviselő-testület Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata – különösen – a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(2) Tagjai: a „Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” elnöke, gyermek szakorvos, körzeti megbízott, a családgondozó, és védőnők.

(3) A szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülést – a maguk közül megválasztott - elnök hívja össze.


20. Záró és hatályba léptető rendelkezés


30. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet.

(3) 2015. március 1-jével meg kell szüntetni a 2015. március 1-je előtt megállapított méltányos ápolási díjra való jogosultságot.

(4) Az ápolási díj megállapítása iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben e rendelet ápolási támogatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati segély megállapítása iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyben – kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő családok vonatkozásában – e rendelet rendkívüli települési támogatás szabályait kell alkalmazni.

(6) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(7) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
                      Polyák István Vilmos                                                               Némethné dr. Jenei Éva

                           polgármester                                                                                 jegyző
Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. február 27. napján kifüggesztéssel kihirdettem.


A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2015. február 13. napjától 2015. február 26. napjáig.

Észrevétel, bejelentés nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. február 27.Némethné dr. Jenei Éva – jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!