nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-12-01 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.


A rendelet hatálya


  1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Úrhidai Tündérkert Óvodára.


(2) Úrhida Község Önkormányzat költségvetésében Úrhida Község Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal, az Úrhidai Tündérkert Óvoda alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.


II.


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg


  2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének


a) Bevételi főösszegét                                                                  843 630 072 Ft-ban, melyből a

aa) Működési költségvetési bevételét                                         305 533 467 Ft-ban,

ab) Működési finanszírozási bevételét                                       538 096 605 Ft-ban,


b) Kiadási főösszegét 843 630 072 Ft-ban, melyből a

ba) Működési költségvetési kiadását                                          541 454 920 Ft-ban,

bb) Felhalmozási költségvetési kiadását                                      87 455 900 Ft-ban,

bc) Működési finanszírozási kiadását                                         214 719 252 Ft-ban


c) Egyenlegét                                                                                                              0 Ft-ban

állapítja meg.3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételekből - a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a


a) Működési költségvetés bevételeit                                          305 533 467 Ft-ban, melyből a

aa)  Működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét   206 783 762 Ft-ban,

ab)  Közhatalmi bevételeket                                                              69 381 705 Ft-ban

ac)  Intézményi működési bevételek összegét                                   29 368 000 Ft-ban,

ad)  Működési célú átvett pénzeszközök összegét                                            0 Ft-ban,


b) Működési finanszírozási bevételeit                                     538 096 605 Ft-ban, melyből a

ba)  Költségvetési maradvány összegét                                        331 262 605 Ft-ban,

         bb) Irányítószervi támogatás összegét                                          206 834 000 Ft-ban

határozza meg.

  

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadásokból - kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - a


a) működési költségvetés kiadásait                                               541 454 920 Ft-ban, melyből

aa) a személyi juttatások összegét                                                172 608 548 Ft-ban,

         ab) a munkaadókat terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó összegét                                                        29 976 703 Ft-ban,

        ac) a dologi kiadásokat                                                                   86 977 661 Ft-ban,

        ad) az ellátottak pénzbeli kiadásainak összegét                                7 071 378 Ft-ban,

        ae) az egyéb működési célú kiadásokat                                         244 820 630 Ft-ban,


b) felhalmozási költségvetési kiadásokat                                 87 455 900 Ft-ban, melyből


 ba) a beruházások  összegét                                                             6 175 900 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét                                                              81 280 000 Ft -ban,

       bc) az egyéb felhalmozási kiadásokat                                                          0 Ft-ban

c) Működési finanszírozási kiadását                                          214 719 252 Ft-ban

határozza meg.


(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.III.


A költségvetés szerkezete4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 


(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § (1) Úrhida Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) és az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.


(2) Az önkormányzat 2020. évben a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.


(3) Úrhida Község Önkormányzatának a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti  saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.


6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.


7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.


8. § Úrhida Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi létszám adatait a 13. melléklet tartalmazza


9. § Úrhida Község Önkormányzat 2020. évben a költségvetési törvény által megállapított kötött és szabadfelhasználású támogatásait a 14. melléklet tartalmazza
IV.


A költségvetés végrehajtásának szabályai10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


 (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. (Továbbiakban: Ávr.) rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Stabilitási törvény 10. § szabályainak megfelelően.


12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.13. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.


(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó Ávr. 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.V. Záró és hatályba léptető rendelkezések  1. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.
Bognár József                                                                dr Pahola Tünde

polgármester                                                                         jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
9.17 KB
5. melléklet
9.09 KB
10. melléklet
10.26 KB
11. melléklet
10.99 KB
12. melléklet
11.89 KB
13. melléklet
10.72 KB
14. melléklet
16.07 KB
2. melléklet
14.88 KB
3. melléklet
12.77 KB
4. melléklet
11.5 KB
6. melléklet
9.89 KB
7. melléklet
12.69 KB
8. melléklet
17.06 KB
9. melléklet
11.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!