nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VI.27..)
Hatályos:2019-06-28 - 2021-05-31
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VI.27..)
"Hello Városlőd! Itt a Holnap" ösztöndíjprogramról

Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden Városlőd községben élő és legalább két éve városlődi lakcímmel rendelkező iskolai oktatásban részesülő tanulóra, aki

a) 16. életévét betöltötte és szakgimnázium nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló,

b) 16. évét betöltötte és szakközépiskola nappali tagozatán tanulmányt folytató tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló,

c) 18. évét betöltötte és felsőoktatási intézmény mesterképzésén, vagy osztatlan képzés nappali tagozatán tanulmányt folytat, feltéve, hogy ugyanazon felsőoktatási intézményben folyamatosan végzi tanulmányait, továbbá

d) Városlőd községben munkahellyel rendelkező foglalkoztatott, aki maximum 45 éves, és felsőoktatási intézmény alapképzésén, mesterképzésén, vagy osztatlan képzés levelező tagozatán tanulmányt folytat vagy átképzésben részt vevő hallgató.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatás további feltétele, hogy a pályázó a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja.

II. Fejezet

A támogatás odaítélése

2. A támogatás formája és mértéke

2.§ (1) A „Hello Városlőd! Itt a Holnap!” elnevezésű ösztöndíjpályázat több ütemben, 2019. szeptember 1. - 2021. május 31-i időszak között az EFOP-1.5.2-16-2017-00007 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Ajka térségében című pályázat keretében rendelkezésre álló források terhére kerül kiosztásra.


(2) A „Hello Városlőd! Itt a Holnap!” elnevezésű ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig pályázható meg.

(3) Az ösztöndíj mértéke 30.000 Ft/hó.

(4) Az ösztöndíj évente tíz hónapra folyósítható és évente maximum 7 fő részére állapítható meg.

3. A pályázat kiírása és benyújtása

3.§ (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázatot Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete írja ki az alábbi benyújtási határidőkkel

a) 2019. szeptember 15-ig a 2019. szeptember 1-től – 2020. június 30-ig terjedő tanulmányi időszakra,

b) 2020. szeptember 15-ig a 2020. szeptember 1-től – 2021. május 31-ig terjedő tanulmányi időszakra.

(2) Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az (1) bekezdésben rögzített határidőt meghosszabbítani, amennyiben a pályázók, illetve támogatottak száma nem éri el a 6 főt. Ebben az esetben a 4. § (1) bekezdésben rögzített határidőt követően a pályázatokat beérkezési sorrendben, folyamatosan kell elbírálni, a beérkezéstől számított 15 napon belül.

(3) Érvényes pályázat kizárólag a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok csatolásával és a határidő betartásával nyújtható be.

(4) A pályázati kiírásban meghatározott mellékletek hiánya, továbbá a hiányosan kitöltött formanyomtatvány a pályázat érvénytelenségét jelenti. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

(5) A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

     a) pályázati adatlap

     b) karrierterv

     c) tanulói/hallgató jogviszony igazolása,

     d) tanulmányi eredményt tartalmazó bizonyítvány másolata,

     e) lakcímkártya másolata.

4. A pályázat elbírálása

4.§ (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázatot Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el két szakaszban


a) 2019. szeptember 30-ig

b) 2020. szeptember 30-ig

(2) Ha a pályázók száma meghaladja a 2. §-ban meghatározott támogatható létszámot, a testület a pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti:

a) azt a hallgatót, akinek a részére valamely munkáltató nyilatkozattal vállalja, hogy a diploma megszerzése után az ajkai járásban biztosít foglalkoztatást.

 (3) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázat elbírálásának szempontrendszerét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A támogatás igénybevétele

5. Az ösztöndíj folyósítás

5.§ (1) A pályázatot elnyert tanulóval/hallgatóval Városlőd község polgármestere támogatási szerződést köt.

(2) A pályázatot elnyert tanulónak/hallgatónak a támogatási szerződés megkötése után minden hónap 15-ig a Városlődi Közös Hivatal gondoskodik az ösztöndíj utalásáról.

(3) A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói/hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható. A tanulói/hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.

(4) A középfokú tanulmányokat folytató tanuló évente, a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgató félévente - külön felszólítás nélkül - iskolalátogatási igazolás bemutatásával igazolja aktív státuszát.

6. Jogosulatlan támogatás visszafizetése

6. § (1) Ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a tanuló, hallgató, aki évközben tanulmányait megszakítja, vagy a félévét halasztja, vagy vizsgaidőszakát eredménytelenül fejezi be.

(2) A tanulmányait megszakító, elhalasztó ösztöndíjban részesülő tanuló vagy hallgató e tényt írásban köteles Városlőd község polgármesterének bejelenteni, aki intézkedik az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a jogtalanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről.

(3) A jogtalanul felvett támogatást - a mindenkori érvényes jegybanki kamattal növelt összeggel együtt - vissza kell fizetni.

(4) A polgármester eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, ha az igénybevevő bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli okból történik.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések

7. A rendelet hatálya


7.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      (2) A rendelet 2021. május 31. napján hatályát veszti. 
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
18.01 KB
2.
14.54 KB
indoklás
14.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!