nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Község Önkormányzat 7/1995.(II.28.) Kt. számú rendelete
Hatályos:2014-02-28 - 2015-12-31
Domaszék Község Önkormányzat 7/1995.(II.28.) Kt. számú rendelete
a 16/1999. (XI. 1.) Kt, a 33/2001. (XII.15.) Kt., a 27/2002. (XII.12.) Kt., az 5/2003. (II.26.) Kt. , a 22/2007. (XII.11.) Kt. és a 8/2008. (III.27.) Kt. rendelettel módosult helyi iparűzési adóról.

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. alapján, és a helyi adókról szóló 1992. évi LXXVI. törvénnyel módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. § és a 43. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzat közigazgatási területén a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:


Az adókötelezettség, az adó alanya


 1. §


 1. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozónak e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenysége. (továbbiakban iparűzési tevékenység).


 1. Az önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.


 1. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet székhelyén, vagy telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi.


 1. (hatályon kívül)


Adómentesség, kedvezmény


 1. §


(1) Mentes az adó fizetése alól:

 1. (hatályon kívül)
 2. (hatályon kívül)
 3. (hatályon kívül)


Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


 1. §


Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.


Az adó alapja


 1. §


 1. Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével. (Korrigált nettó árbevétel.)


 1. Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységet több önkormányzat illetékességi területén végzi és az adóalapja az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll rendelkezésre, akkor azt - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell megosztania a módosított 1990. évi C. törvény mellékletében meghatározottak szerint.


Az adó mértéke


 1. §


(1) Az adó évi mértéke a vállalkozási adóalap esetében: 2 %

(2) Az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén az iparűzési tevékenységet ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzi, naponként 5.000 Ft átalányt köteles fizetni. Az a vállalkozó fizeti az 5.000 Ft átalányadót, aki építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése


 1. §


 1. A vállalkozó az adófizetési kötelezettségének teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni.
 2. Az adóelőleg összege az adóévet megelőző évben változatlan formában működő vállalkozónál – ideértve az idényjellegű tevékenységet is – a megelőző év adójának megfelelő összeg.


 1. Az adóelőleg összege az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának és a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege.


 1. Tevékenységét az adó/ év közben kezdő vállalkozónál az adóelőleg az adóévre bejelentett várható adó összege.


 1. Azt a vállalkozót, aki tevékenységét az év második felében kezdi meg, abban az évben adóelőleg fizetési kötelezettség nem terheli.


 1. Az adózó az adókötelezettséget, illetve az adóköteles bevétel szerző tevékenységet annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni (bejelentkezés) az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál.


 1. Vállalkozónak az adóköteles tevékenységének megkezdésétől számított 15 napon az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.


 1. A vállalkozó adót az önadózás szabályi szerint köteles teljesíteni.


 1. Az adóelőleget az első félévben március 15-ig – 2014. évi első félévében április 15-ig -, a második félévben szeptember 15-ig kell befizetni. Az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően az éves bevallásban kell elszámolni.

A különbözetet a bevallásra előírt időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt évközben köteles adóbevallást adni.[1]


 1. Soron kívüli adóbevallást kell tenni a vállalkozónak – változást követő 30 napon belül – ha:


 1. Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.


 1. A magánszemély kérelme alapján az adót, a bírságot és a pótlékot az önkormányzati adóhatóság mérsékelheti, elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.


(13) Az 5. § (2) pontjában foglalt alkalmi iparűzési tevékenységet a vállalkozó a megkezdésekor köteles bejelenteni az adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon, mely után a napi átalány fizetése azonnal esedékes.


7. §


A rendelet hatálybalépésének időpontja: 1996. január 1.


Domaszék, 1995. december 22.Dobó Szilveszter sk.                                                                           Dr. Szántó Mária sk.

polgármester                                                                                                  jegyzőZáradék:


a 16/1999. (XI. 1.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezte a 2. § c,) és d.) pontját, módosította az 5. § a.), b.), c.) pontját és kiegészítette 6. §-t b.) ponttal.

E rendelet 1.§ (1) bekezdésében szereplő 2. § d.) pontja 1999. november 1-jétől veszti hatályát.

E rendelet 1. § (2) bekezdésével módosult 5. § c.) pont, valamint a 2. §-ban a 6. § b.) pontbani kiegészülés 1999. november 1-jével hatályos, míg a rendelt többi része 2000. január 1-től lép hatályba.

E rendelet a 33/2001. (XII.15.) Kt. számú rendelettel módosult.

(Hatálybalépés időpontja 2002. január 1.)

E rendelet a 27/2002. (XII.12.) Kt. számú rendelettel módosult

(Hatálybalépés időpontja 2003. január 1., 2008. január 1. napján hatályát veszti a rendelet 2. §-a. A rendelet kihirdetésének napja: 2002. december 12.

E rendelet az 5/2003. (II.26.) Kt. számú rendelettel módosult

(Hatálybalépés időpontja: 2003. február 26.)

E rendelet a 22/2007. (XII.12.) Kt. rendelettel módosult.

E rendelet 5. § rendelkezései módosultak, továbbá a 2. § (1) bekezdés c.) pontja hatályát vesztette.

(Hatálybalépés időpontja: 2008. január 1.)

E rendelet a 8/2008. (III.28.) Kt. rendelettel módosult.

E rendelet 5. § (2) bekezdésének rendelkezései és a 6. § (13) bekezdése módosult.

(Hatálybalépés időpontja: 2008. március 27.)


Domaszék, 2007. március 27.


Gulácsiné Somogyi Ilona

    Jegyző távollétében:


      Dr. Stefán Dóra sk.

      jogügyi ügyintéző


Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. február 27.

(Hatálybalépés időpontja: 2014. február 28.)


Dr. Csányi Imre

        jegyző[1] Módosította a 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. február 28.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!