nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-25 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről[1]Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

                                                                   

2.Az önkormányzat költségvetése

2.§[2] A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 86764 ezer forintban állapítja meg.


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. évi előirányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.


4.§ [3]A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 14001 ezer Ft-ban határozza meg, melyből beruházás 13981 ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 20 ezer Ft.


5.§.[4] A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 5152 ezer Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint.


6.§ (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2014-2016. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.


7.§ (1)[5] Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2014. évben 2014. évben 6028 ezer Ft, melyből  3593 ezer Ft általános működési tartalék, 2435 ezer Ft szennyvízcsatorna üzemeltetési céltartalék.

(2)A Képviselő-testület a polgármesteri keret felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású, annak felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés egyidejű módosításával tájékoztatja a képviselő-testületet.3. A költségvetési létszámkeret

8. §. (1) A képviselő-testület  az önkormányzat létszám-előirányzatát  5 fő   létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő  teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület négy hónapi időtartamban 2 foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.


 4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.


10. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


11. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


12. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


13.§. A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.5.Záró rendelkezések

14. §. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.1. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[6]


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban


A

B

sorszám

Bevételek

módosított előirányzat

1

Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása

1691

2

Közvilágítási feladatok támogatása

2747

3

Köztemető fenntartási feladatok támogatása

357

4

Közutak fenntartásának támogatása

2024

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2000

6

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

2283

7

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

588

8

Gyermekjóléti szolgálat

259

9

Családsegítő szolgálat

258

10

Falugondnoki szolgálat

2500

11

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

655

12

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

747

13

Üdülőhelyi feladatok támogatása

167

14

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

15

Rendkívüli önkormányzati támogatás

6285

16

Szociális ágazati pótlék

102

17

2013.évi bérkompenzáció

35

18

Bérkompenzáció

459

19

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

23165

20

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.

3866

21

Közfoglalkoztatási támogatás

726

22

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

4592

23

DRV Zrt 2013. évi támogatás visszafizetése

65

24

Működési célú pénzeszközátvétel összesen:

65

25

Lakossági közműfejlesztés támogatása

20

26

EMVA támogatás

10000

27

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

10020

28

Építményadó

5350

29

Magánszemélyek kommunális adója

6800

30

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

3500

31

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

10

32

Gépjárműadó önkormányzatot megillető része

1740

33

Talajterhelési díj

135

34

Megszűnt adónem bevétele

20

35

Bírságok önkormányzatot megillető része

30

36

Késedelmi pótlék

30

37

Egyéb bírság

65

38

Igazgatási szolgáltatási díj

10

39

Közhatalmi bevételek mindösszesen:

17690

40

Kultúrház bérleti díj

110

41

Földbérlet

63

42

Sírhely megváltás

100

43

Szolgáltatás összesen

273

44

Vizi közmű üzemeltetési díj

688

45

Tulajdonosi bevétel összesen:

688

46

Kamatbevételek

20

47

Egyéb működési bevételek

478

48

Biztosítási díj visszatérítés

22

49

Egyéb visszatérítések

105

50

Működési bevételek összesen

1586

51

Kistraktor eladása

200

52

Falugondnoki gépjármű eladása

2090

53

Felhalmozási bevétel

2290

54

Költségvetési bevételek összesen:

59408

55

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

13520

56

Hitel (támogatást megelőlegező)

13000

57

Finanszírozási bevételek összesen

13000

58

2015. évi költségvetési előleg

836

59

Bevételek összesen

86764


"2. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[7]

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

ezer Ft-banA

B

sorszám

Kiadások

Kiadási előirányzat

1

Közalkalmazotti illetmények

6151

2

Étkezési hozzájárulás

240

3

Közfoglalkoztatási munkabér

682

4

Külső személyi juttatás

180

5

Személyi juttatások összesen

7253

6

Szociális hozzájárulási adó

1290

7

Táppénz hozzájárulás

50

8

Munkáltatót terhelő SZJA

46

9

Egészségügyi hozzájárulás

48

10

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

1434

11

Dologi kiadások

22138

12

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (8 fő x 22800 Ft/hó)

1330

13

Rendszeres szociális segély (2 fő x 25650 Ft/hó)

616

14

Lakásfenntartási támogatás (7 háztartás, 28900 Ft/hó)

414

15

Óvodáztatási támogatás

40

16

Önkormányzati átmeneti segély

280

17

Önkormányzati temetési segély

150

18

Önkormányzat segély tankönyvtámogatás

550

19

Önkormányzati segély időskorúak támogatása

160

20

Egyszeri támogatás gyermekvédelmi

170

21

Köztemetés

200

22

Közgyógyellátás méltányossági

100

23

Önkormányzati segély természetben nyújtott

375

24

Méhnyakrák elleni védőoltás természetbeni

225

25

Pénzbeli ellátás

57

26

Pénzbeli ellátás (egyszeri)

25

27

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

460

28

Ellátottak juttatásai összesen

5152

29

Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:

3106

30

a) Orvosi ügyeleti megállapodás

825

31

b) Gyepmesteri megállapodás

200

32

c) Családsegítés

259

33

d) Gyermekjóléti szolgáltatás

259

34

e) Házi segítségnyújtás

866

35

f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás

65

36

g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás

632

37

Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:

5469

38

a) Szociális étkezés

229

39

b) Háziorvosi ellátás

24

40

c) Óvodai nevelés

3001

41

d) Óvodai étkeztetés

689

42

e) Iskolai étkeztetés

322

43

f) Ifjúság-egészségügy

644

44

g) Közös önkormányzati hivatal

560

45

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2013.

3730

46

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.

3866

47

Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás

751

48

Tartalékok

6028

49

Egyéb működési célú kiadás összesen

22950

50

Kistraktor vásárlása

413

51

Kistraktor ÁFA

112

52

Falugondnoki autó vásárlása

10465

53

Falugondnoki autó vásárlása ÁFA

2826

54

Falugondnoki autó egyéb költségek

165

55

Beruházás összesen:

13981

56

Felújítás összesen

0

57

Lakossági közműfejlesztési támogatás

20

58

Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen :

20

59

Hitel visszafizetése

13000

60

Finanszírozási kiadások összesen:

13000

61

2015. évi költségvetési előleg

836

62

Kiadások összesen:

86764
3. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[8]


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

                                                                                                                                                                         ezer Ft-ban


sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kormányzati funkció

Önkormányzatok támogatása

Működési támogatás áh. belülről

Felhalmozási célú támogatás áh belülről

Közhatalmi bevételek

Szolgáltatási bevétel

Tulajdonosi bevétel

Egyéb működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

Összes bevétel

1

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
17690


17690

2

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

63

688
751

3

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2090


2090

4

Finanszírozási műveletek

26520

26520

5

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

110

110

6

Köztemető-fenntartás és működtetés

100

100

7

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

27096

726

1002037842

8

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége625625

9

Zöldterület-kezelés
200


200

10

Bevétel mindösszesen:

27096

726

10020

17690

273

688

625

2290

26520

85928

4. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[9]


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A

B

C

D

E

F

G

H

I

sor-szám

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak juttatásai

Egyéb működési kiadás

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összes kiadás

1

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok241

241

2

Bűnmegelőzés833

833

3

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

644644

4

Családsegítés

259259

5

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
1926

6

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
200
200

7

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1976

539

2582


500

13456


19053

8

Finanszírozási műveletek

4744


13000

17744

9

Gyermekjóléti szolgáltatások

259259

10

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1282
1282

11

Házi segítségnyújtás

866866

12

Háziorvosi alapellátás362


24386

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

825825

14

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

373

48


421

15

Iskolai intézményi étkeztetés

322322

16

Könyvtári szolgáltatások

180

48

267

495

17

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása2656

2656

18

Köztemető-fenntartás és -működtetés368

368

19

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása3239

3239

20

Közvilágítás3683

3683

21

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
414
414

22

Munkanélküli aktív korúak ellátásai
1330
1330

23

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása140

140

24

Óvodai intézményi étkeztetés

689689

25

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

30013001

26

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

686686

27

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége3467


1020213669

28

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése315

315

29

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


20


20

30

Szociális étkeztetés

229229

31

Téli közfoglalkoztatás

309

42


351

32

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1412

228

1332


2003172

33

Zöldterület-kezelés

3003

529

2153525


6210

34

Kiadás mindösszesen:

7253

1434

21638

5152

23450

14001

13000

85928


5. melléklet az 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[10]

Felsőpáhok Község Önkormányzata  2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege


Sor-
szám

A

B

C

D

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat ezer forintban

Megnevezés

2014. évi előirányzat ezer forintban

1

Önkormányzatok támogatása

23 165

Személyi juttatások

7 253

2

Közhatalmi bevételek

17 690

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 434

3

Tulajdonosi bevételek


Dologi kiadások

22 138

4

Egyéb működési bevételek

1 586

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 152

5

Működési célú pénzeszközátvétel

65

Egyéb működési célú kiadások

22 950

6

Működési célú támogatások

4 592

Tartalékok


7

Költségvetési bevételek összesen

47 098

Költségvetési kiadások összesen

58 927

8

Hiány belső finanszírozásának bevételei

11 829

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


9

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 829

Likviditási hitelek törlesztése


10

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

11 829

Működési célú finanszírozási kiadások összesen


11

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

58 927

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

58 927

14

Költségvetési hiány:

 -

Költségvetési többlet:

 -

15

Tárgyévi hiány:

 -

Tárgyévi többlet:

 -
         6. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[11]

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

A

B

C

D

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat ezer forintban

Megnevezés

2014. évi előirányzat ezer forintban

1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2 290

Beruházások

13 981

2

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

10 000

Felújítások


3

Egyéb központi támogatások

20

Egyéb felhalmozási kiadások

20

4

Költségvetési bevételek összesen:

12 310

Költségvetési kiadások összesen:

14 001

5

Hiány belső finanszírozás bevételei

1 691

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 691

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13 000

7

Hiány külső finanszírozásának bevételei

13 0008

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13 0009

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

14 691

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

13 000

10

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

27 001

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

27 001

12

Költségvetési hiány:

 -

Költségvetési többlet:

-

13

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

                 

7. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek


célok szerint, évenkénti bontásban
ezer Ft-ban

sor-szám

A

B

C

D

E

F

Kötelezettség

Kötelezettség vállalás alapja

2014. évben

2015. évben

2016. évben

2016. után

1

Hévíz Kistérségi társulási tagdíj

társulási megállapodás

65

65

65

65

2

Térfigyelőrendszer karbantartása

megállapodás

280

280

280

280

3

Teréz Anya társulási megállapodás 2010-2013. évekre

megállapodás

632

632

633


4

Orvosi ügyeleti hozzájárulás

 megállapodás

825

825

825

825

5

Gyepmesteri társulási díj

megállapodás

200

200

200

200

6

Családsegítés

megállapodás

258

258

258

258

7

Gyermekjóléti szolgáltatás

megállapodás

259

259

259

259

8

Házi segítségnyújtás

megállapodás

611

500

500

500

9

Szociális étkeztetés

megállapodás

229

230

230

230

10

Háziorvosi ellátás

megállapodás

24

30

30

30

11

óvodai ellátás

megállapodás

3 001

3 000

3 000

3 000

12

Óvodai étkeztetés

megállapodás

689

1 100

1 100

1 100

13

Iskolai étkeztetés

megállapodás

322

1 100

1 100

1 100

14

Védőnői szolgálat

megállapodás

644

650

650

650

15

Közös hivatal

megállapodás

560

500

500

500

16

Fogorvosi ügyeleti ellátás

megállapodás

33

33

33

33

17

Számviteli program használata

megállapodás

221

221

221

221

18

Közérdekű adatok közzététele

megállapodás

28

28

28

28

19

Fénymásoló karbantartási díj

megállapodás

250

250

250

250

20

Önkormányzati vagyonbiztosítás

megállapodás

37

37

37

37

21

Vírusirtó licencdíja

megállapodás

40

40

40

40

22

Összesen:


9 208

10 238

10 239

9 606       8. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[12]

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

ezer forintban

Sorszám

A

B

C

Bevételi jogcím

Tervezett bevétel

Adott kedvezmények összege

1

Építményadó

4800

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

6800

0

4

Iparűzési adó

2000

0

5

Összesen:

13 600

0


B. Támogatások

ezer forintban

Sor-szám

A

B

C

Kiadási jogcím

Támogatások összege

1

Bursa Hungarica ösztöndíj

460

2

Összesen:

460

9. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[13]Felsőpáhok Község Önkormányzata


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014-2016. évi alakulása
ezer forintban

sor-szám

A

B

C

D

Megnevezés

2014. év

2015. év

2016. év

1

Önkormányzatok támogatása

23 165

20000

20000

2

Közhatalmi bevételek

17 690

22000

22000

3

Működési bevételek

1 586

3000

3000

4

Működési támogatások

4 592
Működési pénzátvétel

655

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

11 8296

Működési célú bevételek összesen:

58927

45000

45000

7

Személyi juttatások

7253

6120

6120

8

Munkaadót terhelő járulékok

1434

1723

1723

9

Dologi kiadások

22138

19546

19546

10

Ellátottak juttatásai

5152

5991

5991

11

Egyéb működési célú kiadás

16922

12214

12214

12

Tartalékok

6 028

4 749

4749

13

Működési célú kiadások összesen:

58927

50343

50343

14

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei


7000

7000

15

Felhalmozási célú támogatás

10 02016

Tárgyi eszköz értékesítése

2 29017

Hitelfelvétel

13 00018

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 69119

Felhalmozási célú bevételek összesen:

27 001

7000

7000

20

Felhalmozási célú kiadások

13981

1657

1657

21

Felújítási kiadások
22

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2023

Hitel visszafizetés

1300024

Felhalmozási célú kiadások összesen:

27001

1657

1657

25

Önkormányzat  bevételei összesen:

85928

52000

52000

26

Önkormányzat kiadásai összesen:

85928

52000

5200010. melléklet a 1/2014.(II.3.) önkormányzati rendelethez[14]

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2014. évre


                    Felsőpáhok Község Önkormányzata                                       

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

2014. évre             ezer forintban

Megnevezés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M


Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

November

December

Összesen

Önkormányzatok támogatása

1 456

1 456

1 456

1 456

1 456

1 456

1 456

1 456

1 457

1 456

7 148

1 456

23 165

Működési célú támogatás áh. belülről4 042

110

137

71

71

7190

4 592

Felhalmozási támogatás áh. belülről20
10 000

10 020

Közhatalmi bevételek

185

1 500

8 500

187

188

188

188


6 000

188

378

188

17 690

Működési bevételek

180

180


180


45

180

140

180

20

300

180

1 586

Működés pénzátvétel


6565

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

200


2 090

2 290

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5 161

1 006
1 264

2 394

3 695

13 520

Hitel13 000


13 000

2015. évi költségvetési előleg
836

836

Bevételi előir. összesen:

6 982

4 142

9 956

5 885

1 754

3 355

4 289

17 452

7 708

1 664

20 826

2750

86764

Személyi juttatások

603

603

604

603

603

603

603

604

603

603

604

617

7 253

Járulékok

119

120

119

120

119

120

119

120

119

120

119

120

1 434

Dologi kiadások

1 989

1 989

1 989

1 989

1 989

1 987

2 691

1 989

1 837

800

900

1 989

22 138

Ellátottak juttatásai

429

429

429

429

429

429

429

429

429

429

429

429

5 152

Egyéb működési kiadás

3 730

890

890

890

890

890

890

4 292

890

890

890

890

16 922

Felhalmozási kiadások

2013 981

14 001

Tartalék2 891

3 137

6 028

Hitel
13 000

13 000

836

836

Kiadási előir. összesen:

6 870

4 031

4 031

4 031

4 050

4 029

4 732

21 415

3 878

2 842

5 833

21018

86764

Likviditás:

112

223

6 148

8 001

5 705

5 031

4 588

624

4 454

3 276

18 269

0

86764
[1]

2014. december 31-i állapot szerinti egységes szerkezetben

[2]

módosította a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2014. december 31. hatállyal

[3]

módosította a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2014.09. 22-től

[4]

módosította a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2014. december 5-től

[5]

módosította a  2/2015.(II.11 ) önkormányzati rendelet 2.§-a 2014. december 31-i hatállyal


[6]

módosította a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a és 1. melléklete

[7]

módosította a 6/2015.(II.25) önkormányzati rendelet 2. §-a, és 2. melléklete

[8]

módosította a 12/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4.§ c) pontja és 3. melléklete, hatályos 2014. december 5-től

[9]

módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a és 2. melléklete

[10]

módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a és 3. melléklete

[11]

módosította a 10/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet 5.§-a és 6. melléklete, hatályos 2014. szeptember 22-től[12]

módosította a 7/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a és 7. melléklete, hatályos 2014.06.28-tól

[13]

módosította a  2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.§ -a 4. melléklete

[14]

módosította a 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 2 §-a és 3. melléklete

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!