nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 21/2008 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 21/2008 (V.29.) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás helyi szabályairól

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében az alábbi rendelet alkotja:


Általános rendelkezések

1. §

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- pénzügyi lehetősége függvényében – csatlakozik az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Domaszék község közigazgatási területén azon állandó lakóhellyel rendelkezőkre, akik a Bursas Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásában foglalt feltételeknek megfelelnek.


3. §

(1) A Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat általános szerződési feltételeit, ha abban résztvevők részre anyagi támogatást biztosít a központi költségvetés.

(2) A pályázók támogatása csak a Képviselő-testület által biztosított keret erejéig történhet, figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételre is.


A támogatás megállapítása és mértéke

4. §

(1) A Domaszék községre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására Domaszék Község Önkormányzata jogosult.

(2) A pályázat benyújtása az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott űrlapon történik.

(3) Domaszék Község Önkormányzata saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

(4) Az elbírálás során az önkormányzat:

a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a kizárást írásban indokolja;

b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

c.) az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatával, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül dönt az önkormányzat.

(5) A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.


5. §[1][2]

(1Í) A település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázó támogatásra, azaz ösztöndíjra akkor rászorult, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.

A pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a pályázó, aki

a.) árva, félárva,

b.) egyedül neveli valamelyik szülője,

c.) az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő,

d.) eltartója, szülője beteg, rokkant nyugdíjas,

e.) gyermeket nevel,

f.) kollégiumi ellátásban nem részesül, nem közös háztartásban él,

g.) a képzési hely és a lakóhely közötti távolság esetében jelentős költség keletkezik,

h.) fogyatékkal él,

i.) ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó jelentős költség keletkezik.

(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.

(3) A pályázó illetve a vele egy háztartásban élők vagyoni helyzete és életkörülményei is figyelembe veendő a rászorultság megállapításakor.


6. §

A 4. §-ban foglalt rászorultsági okok figyelembevételével a Képviselő-testület pályázóként eltérő mértékű ösztöndíjat állapíthat meg, melyek mértéke 1.000,- Ft-tól 5.000,- Ft-ig terjedhet, azaz százzal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.


7. §

(1) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul írásban értesíteni az önkormányzatot. Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen az alábbi adatok változásairól köteles tájékoztatást nyújtani:

a) személyes adatok változásai,

b) tanulmányi státuszának módosulása (tagozat, finanszírozási forma),

c) tanulmányok halasztása,

d) szociális körülmények jelentős módosulása.

(2) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az Ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.


Záró rendelkezések


8. §

Ezen rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás helyi szabályairól szóló 1/2001. (I.11.) Kt. rendelet, valamint az azt módosító 23/2001. (X.31.) Kt., a 19/2005. (IX.15.) Kt és a 26/2005. (XII.1.) Kt. rendelet.


Domaszék, 2008. május 29.


Kispéter Géza sk.                                                                  Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

polgármester                                                                                        jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. május 29.


Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

   jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2016. november 24.

(Hatályos: 2017. január 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. november 21.

(Hatályos: 2020. január 1.)

dr. Csányi Imre

jegyző[1]

Módosította a 15/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. január 1.

[2]

Módosította a 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. január 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!