nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.(1) bekezdés 8.-8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §


A rendelet célja a falugondnoki szolgáltatás keretében

a) a települési hátrányok csökkentése, a települési életfeltételek javítása, a szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;

b) a szociális alapszolgáltatások kiépítésének elősegítése, kedvező gazdasági folyamatok elindítása, a települési funkciók bővítése;

c) közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése.


2. §


A rendelet hatálya Felsőpáhok község közigazgatási területére, a Szoctv. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


A falugondnoki szolgálat által ellátandó feladatok

3. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, továbbá

d) egyéb feladatok.


4. §


(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok: 

a) közreműködés étkeztetésben,

b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,

c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, továbbá

e) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.


(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben való közreműködés, továbbá

d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.


(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása, továbbá

d) közfoglalkoztatott személyek irányítása,

e) önkormányzati hivatalos ügyek intézésének szállítással történő segítése, továbbá

f) árubeszerzés az önkormányzat részére.


(4) A falugondnoki szolgálat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részeként

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.


Eljárási rendelkezések

5. §


A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szolgáltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.


6. §


(1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 2 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban a Képviselő-testülethez fordulhat panasszal.

(4) A (3) bekezdésben foglalt panaszt 15 napon belül kivizsgálja, és a kivizsgálás eredményéről a panasztevőt írásban értesíti.

(5) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.


7. §


(1) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint az alpolgármester utasításának megfelelően köteles ellátni.

(2) A falugondnok tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek.


(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében – a falugondnok feladata és felelőssége.


Záró rendelkezések

8. §


Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
             Dr. Prótár Henrietta                                                             Prótár Richárd Krisztián

                 jegyző                                                                                     polgármester
Kihirdetve: Felsőpáhok, 2019. december 3.

              


         Dr. Prótár Henrietta  

             jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
28.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!