nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-30 - 2016-12-05
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) rendelet módosításáról

                     Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületén

13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  tv. 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével  - a következőket rendeli el:
 1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésénekBevételi főösszegét                                                                            741324 e Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                                   576020 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                              165304 e Ft-ban

                            


            Kiadási főösszegét                                                                           741324 e Ft-ban

            Ebből:

c) Működési költségvetési kiadását                                                 550078 e Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                            191246 e Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                                                   0 e Ft-ban                                                                            

állapítja meg.”
 1. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


 1. Működési költségvetés bevételei                                                                             576020 e Ft


aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről                      308240     e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                                     127700     e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                        63246     e Ft

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                                      290     e Ft

ae)       Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány                       67379     e Ft

af)       Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        9165     e Ftb)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                       165304 e Ft


   ba)       Felhalmozási bevételek                                                                        0 e Ft

 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                        0 e Ft

bc)       Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                              1500 e Ft

bc)       Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány                         163804 e Ft


 1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                             550078 e Ft


      aa) Személyi juttatások                                                                           228516 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                                           60599 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                                  151220 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                                     9230 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                                              91348 e Ft

af) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                                          9165 e Ft


b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                       191246 e Ft


      ba) Beruházások                                                                                         31367 e Ft

      bb) Felújítások                                                                                           157779 e Ft 

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                                    2100 e Ft 1. Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2015. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.  


 1. §    (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

      (2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

 1. Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 2. Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 3. Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.Záró rendelkezések


 1. §   (1) Ez a  rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január   

                      1. napjától kell alkalmazni.

                  (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.


/:Polyák István Vilmos:/                                                       /:Némethné dr. Jenei Éva:/

polgármester                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
13/2016.(XI.30.) önk. rend.
904.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!