nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-11 - 2015-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Szabadbattyán Nagyközségi   Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (II.10.)  önkormányzati  rendelete


a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

illetménykiegészítésérőlSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:     1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban ( a továbbiakban: Hivatal)

          foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


2.§     (1) Az illetménykiegészítés mértéke 2015. január 1. és 2015. december 31. napja   között


                        a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének   30 %-a,

                        b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a.


        (2) A köztisztviselő illetménykiegészítésére való jogosultsága a tárgyév végén       megszűnik.


   3.§  (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell

              alkalmazni. 

          (2)  Ez a rendelet 2015. december 31. napján hatályát veszti.

          (3) Hatályát veszti a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről   

               szóló 2/2014. (II.04)  önkormányzati rendelet.


Polyák István Vilmos                                                    Némethné dr. Jenei Éva

   polgármester                                                                              jegyző


Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján   - társadalmi egyeztetésre 2015. január 13.   napjától kifüggesztettem.

A rendeletet 2015. február 10-én    a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel  kihirdettem.
 Némethné  dr. Jenei Éva

       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!