nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-15 -tól
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete
az újszülöttek támogatásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az újszülöttek támogatásáról a következő rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1. §E rendelet célja, hogy az önkormányzat Budapest Főváros XV. kerülete lakossága népességmegtartó ereje, demográfiai mutatói emelkedjenek, és kerületi újszülöttek életkörülményei javuljanak.


A rendelet hatálya


2. §[1]


A rendelet hatálya Budapest főváros XV. kerületének közigazgatási területén a kérelem benyújtásakor, és az azt megelőző egy évben folyamatosan bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a kerületben élő személyekre terjed ki.A támogatás formája, mértéke, eljárási rendje


3. §[2]


(1) Az önkormányzat 20.000,-Ft összegű születési és legfeljebb 20.000,-Ft összegű oltási támogatásban részesíti az újszülötteket, mely támogatások egyszeri, gyermekenként adható pénzbeli ellátások.


(2)[3] Az oltási támogatás Magyarországon törzskönyvezett védőoltások térítési díjához igényelhető, és összege megegyezik a védőoltás bruttó vételárával, de legfeljebb 20.000,-Ft. Az oltási támogatás a 20.000,-Ft keretösszegen belül akár több alkalommal, több védőoltáshoz is igényelhető.


4. §[4]


(1) A támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.


(2) Az oltási támogatás további feltétele, hogy a támogatással érintett védőoltást a gyermek – a házi gyermekorvos által igazoltan – a 6. életéve betöltésének napjáig megkapja.5. §


(1)[5] A születési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, a gyermek születését követő 6 hónapos, az oltási támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon, a védőoltás beadását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot. Az oltási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az oltóanyag megvásárlásáról kiállított gyógyszertári nyugtát.


(2) A támogatás iránti kérelmet a polgármester bírálja el.


(3)[6] A kérelemhez mellékelni kell a család egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges jövedelemigazolás(oka)t.


(4)[7] A támogatás folyósítására a megállapítást követő 15 napon belül kerül sor.


Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Juhászné dr. Baráth                      László Tamás s.k.

           Márta s.k.                                polgármester

                jegyző   


1. melléklet az 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


1. melléklet a 44/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT

                                                                             

iktatóbélyegző helye

 1. Alulírott kérem a babakelengye támogatás megállapítását.


 1. Kérelmező szülő adatai:


Név:......................................................................................

Születési név:................................................................................................................................

Születési hely és idő:  ………………………………………………………………………….

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

TAJ szám: …………………………………… Adóazonosító jel:……………………………...

Lakóhely (bejelentett): ………………………………………………………………………...

Lakóhely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………...

Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

Telefonszám*:.......................................................e-mail cím*:...................................................

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó)

 1. postai úton kérem.
 2. folyószámlára utalással kérem a

……………………………………………………………………….sz. számlaszámra.

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Név:……………………………………………………………………………………………...

Születési hely és idő:……………..………………………………...............................................

Születési anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………………..

Védőnő neve és rendelőjének címe: …………………………………………………………….

 1. A család1 jövedelmei:

Név

Hozzátartozói2 viszony a kérelmezővel

Jövedelem3 típusa

Összeg


1 Család:

Egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2Közeli hozzátartozó:

 1. a házastárs, az élettárs,
 2. a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 3. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 4. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3 Jövedelem:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.


A jövedelemről/jövedelmekről kiállított munkáltatói igazolás(oka)t a kérelemhez mellékelni kell !


 1. Nyilatkozatok


- Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.

- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.

- A *-gal jelölt, általam önkéntesen közölt adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.


Kelt: ………év……………..hó……….nap 
                                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                                          kérelmező aláírása


2. melléklet az 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethezKÉRELEM

OLTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

                                                          

iktatóbélyegző helye

 1. Alulírott kérem az oltási támogatás megállapítását.
 2. Kérelmező szülő adatai:

Név:......................................................................................

Születési név:................................................................................................................................

Születési hely és idő: …..………………………………………………………………………..

Anyja neve: ……….…………………………………………………………………………….

TAJ szám: ……………………………………. Adóazonosító jel:……………………………..

Lakóhely (bejelentett):……………..…………………………………………………………...

Lakóhely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………...

Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyemen élek:  igen  / nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

Telefonszám*:.........................................................e-mail cím*:..................................................

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó)

………………………………………………………………………...sz. számlaszámra.

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Név:……………………………………………………………………………………………...

Születési hely és idő: ……….…………………………………………………………………...

Születési anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………………..

4) A család1 jövedelmei:


Név

Hozzátartozói2 viszony a kérelmezővel

Jövedelem3 típusa

Összeg1 Család:

Egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2Közeli hozzátartozó:

3 Jövedelem:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.


A jövedelemről/jövedelmekről kiállított munkáltatói igazolás(oka)t a kérelemhez mellékelni kell !


5) Nyilatkozatok

- Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.

- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.

- A *-gal jelölt, általam önkéntesen közölt adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához hozzájárulok.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát; ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), illetve a védőoltás megvásárlásáról kiállított nyugtát, melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.


Kelt: ………év……………..hó……….nap 


                                                                                  ……………………………………….                         

                                                                                                kérelmező aláírása


Melléklet az oltási támogatás iránti kérelemhezOrvosi igazolásIgazolom, hogy …………………………………………………………………………... nevű

(szül. helye, ideje: ………………...…………………………………………………………..) gyermeket  ………………….………………………….……elleni védőoltásban részesítettem.


A beadott oltóanyag megnevezése: ……………………………………………………………..


Az oltás időpontja: ……….év ……………………..hó ….. nap


Kelt: ………év……………..hó……….nap ……………………………………………

      házi gyermekorvosP H

[1]

Módosította a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. június 15-től.

[2]

Módosította a 44/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1.§-sa, hatályos 2015. február 1-től.

[3]

Módosította a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. június 15-től.

[4]

Módosította a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. június 15-től.

[5]

Módosította a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. június 15-től.

[6]

Módosította a 13/2014.(IV.2.) önkormányzati rendelet 3.§-sa, hatályos 2014. május 1-től.

[7]

(4) bekezdéssel kiegészítette a 13/2014.(IV.2.) önkormányzati rendelet 4.§-sa, hatályos 2014. május 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!