nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-25 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat jelképeiről és a településnév használatának rendjéről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


I. Az önkormányzat jelképei és azok használatának rendje


1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.


A címer leírása


2. § Az önkormányzat címere: arannyal keretelt háromszögű kék pajzsban díszített arany kulcs. A pajzsfő két szélén ívelt oldalú latin arany kereszt. A pajzs fölött –nyolc (öt látható) ívelt oldalú kereszt-ágú arany korona. A címer képét a rendelt 1. számú melléklete tartalmazza.


A címer használatának köre és szabályai


3. § (1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat zászlaján és annak változatain;

b) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;

c) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

d) az önkormányzat épületének bejáratánál, tanácskozótermében, és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester és jegyző irodáiban, a faluház bejáratánál;

e) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

f) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

g) a községbe vezető utak mellett levő táblán;

h)a község honlapján.


 (2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül más természetes vagy jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken az önkormányzat címerének használatát kérelemre e rendelet alapján a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.


 (3) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d) a címer előállításának anyagát,

e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f) a használat időtartamát,

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.),

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.


(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) az előállítás anyagát,

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.


(5) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


(6) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 3. § (3) bekezdésében felsorolt mellékleteket a kérelmező nem vagy hiányosan csatolta, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.


(7) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét- illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik.


 (8) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(9) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.


A zászló leírása


4. § (1) A zászló vízszintes irányban két sávos felül fehér, alul kék színű. A két sáv egyenlő méretű. A zászló közepén helyezkedik el a község címere.


(2) Az önkormányzat zászlaja a községháza Dísztermében, és a községháza bejáratánál kerül elhelyezésre.


A zászló használata


5. § (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt,

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,

d) nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve,

e) minden, a községgel összefüggő, az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


II. Településnév használatának szabályai


6. § Kulcs községnek  jogos,  megalapozott  érdeke  fűződik  ahhoz,  hogy  a  település  nevét méltatlanul és jogtalanul senki ne használja.


7.§ (1) A Kulcs településnév és ennek bármely toldalékos formája csak önkormányzati engedéllyel használható:

a)    létesítmény    elnevezésében,  cég,- civil,-  és  bármely  egyéb  szervezet  elnevezésben, üzleti nyomtatványon, védjegyen, szabadalom  címében,

 b) áruminta és áru jelzésen, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz-vagy             emléktárgyon, egyéb termékeken,

c) sajtótermék címfeliratában,

d) kulturális és egyéb szervezett rendezvénymegnevezésében.

(2) Nem engedélyköteles:

a) az a névhasználat ami jogszabályon alapul,

b)  az  önkormányzat  által  alapított  intézmények,  gazdasági  társaságok,  egyéb  szervezetek névhasználata.

(3) A településnév használatára irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzatnak címezve.


8. § (1)  A  településnév  használatát  csak  azok  kérhetik,  akiknek lakóhelye,  székhelye   vagy telephelye Kulcs településen van.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát,

c) a településnév tervezett használatának célját és módját,

d) a használat időtartamát.


(3) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését, lakóhelyét, székhelyét vagy telephelyét,

b) az engedélyezett névhasználat célját és módját,

c) az engedély érvényességének időtartamát,

d) az engedélyezett név felvételével és használatával kapcsolatos egyéb kikötéseket.


(4) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára,

b) a kérelmező működési idejének időtartamára,

c) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,

d) egy alkalomra,

       e) határozatlan időre.

(5) Az engedély kiadása megtagadható:

a) ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei Kulcs Községi Önkormányzat vagy a  település lakossága jogát, jogos érdekét sértené, vagy veszélyeztetné,

b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy a nevet valaki jogszerűen használja,

c) ha a kérelmezőtől a korábban kiadott engedélyt vissza kellett vonni.


(6) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a használat vagy annak célja, módja és körülményei Kulcs Községi  Önkormányzat vagy a település lakossága jogát, jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti,

b) az engedélyes a Kulcs nevet nem az engedélyben meghatározott módon, formában, illetve célra használja.


(7)  A  kiadott  engedélyt  vissza  lehet  vonni,  ha  a  felhasználó  az  engedélyben  meghatározott   feltételeket, előírásokat megsérti.


 (8)   A  településnév  használatának  engedélyezéséről,   az   engedély   elutasításáról,   a névhasználat  jogának  megvonásáról  a  polgármester  dönt. 


(9) A  kiadott  engedélyekről  a Képviselő-testület hivatala nyilvántartást vezet.


(10) A településnév használata nem engedélyezhető, ha a használat, az alkalmazás módja vagy körülményei a település érdekeit vagy a közízlést sérti.


III. Az önkormányzat jelképeinek vagy a település nevének jogosulatlan használatának következményei


9. § Aki az önkormányzat jelképeit, vagy a település nevét jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy az önkormányzatot, a település közösségét sértő módon használja fel, azt a polgármester e tevékenységétől eltiltja.


10. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján 17.00 órakor lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat jelképeiről és a településnév használatának rendjéről szóló 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kulcs, 2019. november 25.
           Jobb Gyula                                                         Dr. Neumann Helga

           polgármester                                                                     jegyző
A rendeletet kihirdettem: 2019november 25-én 17.00 órakor.


Kulcs, 2019. november 25.Dr. Neumann Helga

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!