nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-21 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatokról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feleadatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi lehetőségek és sajátosságok keretei között - meghatározza Jászapáti Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának konkrét formáját, módját és mértékét, a feladatellátás finanszírozásának alapelveit. Célja továbbá biztosítani a településen a közösségi művelődéshez való jogot, a művelődés érdekeinek és kulturális szükségleteinek kielégítését, a település lehetőségeinek és érdekeinek figyelembevételével, szem előtt tartva az Európai Uniónak a kulturális javakra, illetve a közösségi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó rendelkezéseit.


2. §


Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeink szabályozása során biztosítani törekszik a településen élő természetes személyek, az itt működő jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és közösségek jogát, hogy

a) igénybe vegyék az Önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket,

b) műveltségüket és készségeiket gyarapítsák, közösségi művelődési jogaikat érvényesítsék, művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.


3. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatait ellátó intézményre, szervezeteire, Jászapáti város területén működő, a jelen rendeletben szabályozott közművelődési feladatokat ellátó és folytató természetes személyekre, jogi személyekre és jog személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásának alapelvei

4. §


(1) Az önkormányzat a település minden polgárának és közösségének biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy megismerje a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint a rendelkezésre álló eszközök útján ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze, ezáltal hozzájárulhasson szűkebb vagy tágabb közössége – és egyben önmaga – fejlesztéséhez.

(3) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési alapszolgáltatásait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmény működtetésével nyújtja, támogatási elveit úgy alakítja, hogy minden értékes művészeti, kulturális törekvést segítsen.


3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

5. §


Az Önkormányzat kötelező közművelődési alapszolgáltatásainak az alábbiakat tekinti:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztése.


4. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

6. §


Az önkormányzat az 5. §-ban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében:

a)    közművelődési intézményt működtet,

b)  települési rendezvények, testvér-települési kapcsolatok finanszírozására az éves költségvetésében forrásokat biztosít,

c)    pénzügyi keretet biztosít a helyi társadalmi szervezetek támogatására.


7. §


(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és működtetett Városi Könyvtár és Művelődési Központ (a továbbiakban: VKMK), mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény látja el, az önkormányzat biztosítja a személyi, tárgyi feltételeket. Az önkormányzat a VKMK e rendeletben meghatározott, költségvetésből finanszírozott kötelező közművelődési feladatainak ellátását, a szolgáltatás folyamatosságát, szakszerűségét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásai alapján biztosítja.

(2) A közművelődési intézmény a közművelődési feladatokat az alapító okiratában foglaltak alapján, az Önkormányzat által elfogadott éves programtervében foglaltaknak megfelelően végzi.

(3) Az intézmény a település közművelődési könyvtári alapszolgáltatásait együttesen látja el.

(4) A VKMK a közművelődési feladatait az alapító okiratban, szervezeti és működési szabályzatban, valamint az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves munkaterv és szolgáltatási tervben foglaltak szerint végzi. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkatervben meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkatervét és szolgáltatástervét, valamint az előző évi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(5) Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el nem látott feladatok elvégzésére és e rendeletben rögzített feladatai ellátására a feladatot átvállaló más közművelődési tevékenységet folytató civil vagy gazdasági szervezettel közművelődési megállapodást köthet.

(6) A közművelődési feladatok ellátása, a nemzeti, egyházi és világi ünnepek, a községi rendezvények, kulturális megmozdulások megszervezése, összehangolása és lebonyolítása érdekében az önkormányzat együttműködik a településen működő civil szervezetekkel, települési nemzetiségi önkormányzattal.


5. Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

8. §


(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói jogkört az önkormányzat, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A közművelődési megállapodás alapján végzett tevékenység végrehajtásának ellenőrzését a közművelődési megállapodásban kell rögzíteni.


6. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

9. §


(1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket a központi költségvetésből származó normatív állami támogatásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből, az elkülönített állami pénzalapokból pályázat útján elnyert forrásokból és egyéb intézményi bevételekből biztosítja.

(2) Az önkormányzat pályázati saját erő biztosításával támogatja a közművelődési pályázatokon való részvételt.

(3) Közművelődési megállapodás esetén a megállapodásnak tartalmaznia kell a kielégítendő közösségi cél megfogalmazását, a vállalt feladat tartalmi leírását, és az ellenszolgáltatás díját.

(4) A civil szervezetek számára külön rendelet alapján egyéb, átvállalt közművelődési feladatok ellátására támogatás biztosítható.

(5) E rendelet 5. §-ában megjelölt feladatok ellátásának mértékét a Képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.

(6) A településen működő közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján használhatják a közművelődési intézményt. A használat módját külön rendelet, valamint a VKMK szabályzatai tartalmazzák.


7. Záró rendelkezések

10. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás_8_2020
30.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!