nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-30 - 2016-03-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

                                    9/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásárólSzabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a  Pénzügyi, Gazdasági  Bizottság véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el:


 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi zárszámadásának

                        1. bevételi főösszegét                                      564415 ezer forintban

                        2. kiadási főösszegét                                       436791 ezer forintban

                 hagyja jóvá.


 1. §  A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget                398554 ezer forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               161774 ezer forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                          42720 ezer forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                  106992   ezer forintban

            d) a speciális célú támogatásokat                                               87068 ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. §  Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét    38237 ezer forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                      27506  ezer forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                          10731  ezer forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                        0  ezer forintban

      hagyja jóvá. 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét
 1. összesítetten az 1.1 melléklet,
 2. kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,
 3. önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,
 4. államigazgatási feladatok szerinti bontásban - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá. 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi
 1. működési mérlegét a 2.1 melléklet
 2. felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.


 1. §   Az önkormányzat a Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait  az  5.1, 5.2 és az 5.3 melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá a Képviselő-testület.


 1. §   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait
 1. összesítetten az 6.1 melléklet,
 2. kötelező feladatonként az 6.2 melléklet,
 3. önként vállalt feladatonként az 6.3 melléklet,
 4. államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.4 melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait  a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ 2014. évi bevételeit és kiadásait  
 1. ÁMK összesen a 8.1 melléklet
 2. Cifrakert Óvodára vonatkozóan a 8.2 melléklet
 3. Móricz Zsigmond Művelődési Házra vonatkozóan a 8.3. melléklet szerint hagyja jóvá.  


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 9. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített összevont mérlegét a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. § Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét előző évi összehasonlítással az 1. tájékoztató tábla szemlélteti.


 1. Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 3. tájékoztató tábla rögzíti.


 1. § Az önkormányzat adósságállományának alakulását a 4. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által 2014. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának adatait a 6. tájékoztató tábla rögzíti.


 1. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a


a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 7.1 tájékoztató tábla,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 7.2 tájékoztató tábla,

c) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 7.3 tájékoztató tábla tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. tájékoztató tábla szemlélteti. 1. §     (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és intézménye 2014. évi költségvetéséről szóló

     1/2014. (II.4. ) önkormányzati rendelet.

Polyák István Vilmos                                                                       Némethné  dr. Jenei Éva

     polgármester                                                                                             jegyző

Záradék:


A rendeletet Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. április 28.   napján  kihirdettem.

A rendelet-tervezetet 2015. április 15. napjától 2015. április 27. napjáig  a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

Ellene  bejelentés, vélemény, észrevétel:   nem volt.


Szabadbattyán, 2015. április 28.  


/:Némethné dr. Jenei Éva:/

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Zárszámadás
4.1 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!