nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-27 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete
az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők ösztöndíjáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 174. § - 176. §-ait figyelembe véve, a következőket rendeli el.


I. a településen élő tehetséges gyermekek felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítése érdekében az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása


1. § Az Arany János Tehetséggondozó Programban – ezen belül az Arany János Kollégiumi Programban, az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban, vagy az Arany János Tehetséggondozó programban - való részvételének önkormányzati támogatását kérheti az a kulcsi lakóhelyű, ennek hiányában kulcsi tartózkodási helyű nyolcadik osztályos tanuló és törvényes képviselője (továbbiakban: Kérelmező), aki az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő kollégiumba, szakközépiskolába, gimnáziumba vagy szakgimnáziumba nyújtja be felvételi kérelmét és a programban való részvételre kiírt pályázati felhívásban foglaltakat elfogadja.


2. § (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programba való jogosultság feltételeit

a) az Arany János Kollégiumi Programban való részvétel esetén a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 174. § (8) bek. a) – bg) pontja;

b) az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programban való részvétel esetén az EMMI rendelet 175. § (3) bek. a) – bc) pontja;

c) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel esetén az EMMI rendelet 176. § (4) bek. a) – bd) pontja

határozza meg.


3. § Az Önkormányzat célja azoknak a tehetséges, nyolcadik osztályos tanulóknak a támogatása, akik hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy egyéb, társadalmi hátránnyal küzdenek, elősegítve azt, hogy ezek a tanulók megkezdhessék és sikeresen elvégezhessék középfokú tanulmányaikat, végzettséget szerezzenek, és javuljanak esélyeik a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez.  


4. § Az Önkormányzat kérelemre az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez elvi támogatói nyilatkozatot és ösztöndíjat nyújthat. A programba való jelentkezésről, a pályázati lehetőségről az önkormányzat minden év január 15. napjáig felhívást tesz közzé honlapján keresztül.


5. §  (1) A képviselő-testület a kérelem és a benyújtott mellékletek alapján a programban való

támogatásról vagy a kérelem elutasításáról a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság javaslata alapján a benyújtást követő legközelebbi  testületi ülésen dönt.

(2) A döntést tartalmazó határozatról szóló kivonatot a jegyző haladéktalanul megküldi Kérelmező részére, és intézkedik a döntésben foglaltak végrehajtásáról.


6. § (1) A Kérelmezőnek az önkormányzat elvi támogatói nyilatkozat iránti kérelmét az évente megjelenő pályázati felhívásában megjelölt pályázati határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban kell benyújtania Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve e rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2)  A kérelemhez csatolni kell az alábbi iratokat:

a) a nevelő-testület támogató nyilatkozatát,

b) a lakcím igazolását,

c) a programban résztvevő azon intézmény megjelölését, amelyikbe a tanuló kéri a felvételét.


II. Ösztöndíj


7. § A képviselő-testület kérelemre e rendelet 2.§-a alapján megvizsgált szempontok alapján a

programban támogatott gyermeket ösztöndíjban részesítheti.


8. § Az Arany János Tehetséggondozó Önkormányzati Ösztöndíj tanévre adható, amely a program teljes időtartama alatt – 5 tanév – tanévenként meghosszabbítható.


9. § (1) Az ösztöndíj összege tanévenként 10 hónapon keresztül  havi 5 ezer Ft összegű lehet az önkormányzat döntésétől függően.

(2) Az ösztöndíj összege tanéven belül nem módosítható.


10. § Nem jogosult ösztöndíjra a támogatott, illetve annak következő hó 1-től történő folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatott

a) felvétele esetén a közoktatási intézménybe és kollégiumba nem iratkozik be,

b) kollégiumi és közoktatási tanulói jogviszonyát megszünteti,

c) kollégiumi jogviszonyát megszünteti,

d)  támogatás feltételeiben olyan változás következik be, amely nem tenné lehetővé a támogatás megállapítását:

da) jelentősen javul a család anyagi helyzete,

db) megváltozik a családi háttere,

dc) támogatott, illetve családja lakóhelyet változtat.


11. § (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel esetén annak, aki ösztöndíjat is igényel az önkormányzat elvi támogatásán felül, csatolni kell e rendelet 2. számú melléklete szerinti Támogatási kérelmet.

(2) A Támogatási kérelemben foglaltak valódiságának alátámasztására az igazoló okiratokat csatolni kell.

(3) E rendelet szempontjából jövedelemnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a.) pontja szerinti jövedelmet, a jövedelemszámítás szempontjából figyelembe vehet személyek körére, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 19.§. (4) bekezdésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

(4) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap havi átlagát kell figyelembe venni.

(5) A kérelemben és az adatlapon szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével

vizsgálható.


12. § A programban már résztvevő tanuló a következő tanévre vonatkozó ösztöndíj iránti kérelmét e rendelet 2. számú melléklete szerint Támogatási kérelemmel és a kötelező mellékletekkel évente május 31-ig nyújtja be az önkormányzat hivatalába.


13. § A megállapított ösztöndíjat az önkormányzat havonta, minden hónap 5-ig utalja a támogatott nevére nyitott folyószámlára.


III.  Záró rendelkezések14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kulcs, 2019. június 27.
Jobb Gyula  s. k.                                                                    Dr. Neumann Helga  s. k.

polgármester                                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2019. május 16  napjától 2019. június  26.     

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2019. június  27.
A rendeletet kihirdettem 2019. június  27.  napján.


Dr. Neumann Helga s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. mellék
12.77 KB
2. melléklet
16.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!