nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás helyi szabályairól szóló 21/2008. (V. 29.) Kt. módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontjában, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás helyi szabályairól szóló 21/2008. (V. 29.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:


1. §


A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázó támogatásra, azaz ösztöndíjra akkor rászorult, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.

A pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a pályázó, aki

  1. árva, félárva,
  2. egyedül neveli valamelyik szülője,
  3. az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő,
  4. eltartója, szülője beteg, rokkant nyugdíjas,
  5. gyermeket nevel,
  6. kollégiumi ellátásban nem részesül, nem közös háztartásban él,
  7. a képzési hely és a lakóhely közötti távolság esetében jelentős költség keletkezik,
  8. fogyatékkal él,
  9. ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó jelentős költség keletkezik.”


2. §


E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.


Domaszék, 2019. november 21.


                                   Sziráki Krisztián sk.                          dr. Csányi Imre sk.

                                   polgármester                                             jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. november 21. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!