nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-02-15 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és a Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság, véleményével a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

BEVEZETŐ


1. A rendelet hatálya


  1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed:

  1. Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
  2. Képviselő-testület bizottságaira,
  3. az önkormányzat költségvetési szerveire,
  4. a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
  5. a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
  6. Jászapáti Város Önkormányzatának költségvetéséhez rendelt címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés előirányzatai


2. §


(1) a) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

                                                  1.360.984 eFt költségvetési bevétellel

                                                  1.377.737 eFt költségvetési kiadással

                                                     16.753 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.


     b) A költségvetési hiány 16.753 eFt felhalmozási költségvetési hiányból tevődik össze.


     c) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét

                                                  16.753 eFt finanszírozási bevétellel állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a város összesített költségvetés bevételeit és kiadásait a 2. és 3. számú táblázat szerinti részletezésben

                                                1.377.737 eFt-ban határozza meg.


(5) Az Önkormányzat összesített bevételeit kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat bevételeinek, kiadásainak részletes kimutatását az alábbi bontás tartalmazza:


(7)  A Polgármesteri Hivatal költségvetését az                                            5. sz. melléklet,

a Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését a                       6. sz. melléklet,

az Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a                                     7. sz. melléklet,

az Önálló Óvodai Intézmény költségvetését a                                             8. sz. melléklet,

tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat 2013. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlegét a 9. sz. melléklet, az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalását a 11. sz. melléklet, a működési és fejlesztési célú gördülő tervét évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.


(9) A 12. sz. melléklet tartalmazza a Jászapáti Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 2013. évre.


(10) A 13.  sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat költségvetési szervei létszámadatait.


(11) Jászapáti Város Önkormányzat közvetett támogatás, adóelengedés részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.


(12) Jászapáti  Város Önkormányzat központi költségvetéstől kapott támogatások kimutatását a 15. sz. melléklet tartalmazza.


(13) Jászapáti  Város Önkormányzat adósságszolgálatát a 16. sz. melléklet tartalmazza.  1. FEJEZET

       ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

         1. Finanszírozási műveletek


3. §


A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.


5. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 2013. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.


(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

  1. a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
  2. meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2012. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.


6. §


(1) A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskört, döntések jogát értékkorlátozás nélkül a Képviselő-testület magának tartja fenn.

A fejlesztési célú hitelfelvétel esetén a Stabilitásról szóló törvény 3.§ (1) bekezdése alapján kell eljárni.


(2) Jászapáti Város céltartalék összegét, felhalmozási célú beruházások önerő kiváltására használhatja fel, melynek összege 16.753 eFt, működési céltartalék a közszféra dolgozóinak személyi jellegű juttatását szolgálja. Az általános tartalék összege a folyamatban lévő beruházások önerő kiváltására szolgál.


     2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok


7. §


 (1) A képviselő-testület a költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többletet tartalékba helyezi.


(2) A költségvetési gazdálkodás során időarányos felhasználást kell biztosítani, ennek végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős. Ez egyaránt vonatkozik az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a önállóan működő intézmény vezetőjére.


(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban  előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőség és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, és a belső ellenőrzési előírások betartásáért.


(4) Az intézményvezetők keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását,  hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdaságos megoldásokhoz, illetve pályázati úton teremtsék meg az anyagi feltételeit a középtávú fejlesztési tervben erre az évre meghatározott feladatok végrehajtására.


(5) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek biztonsága érdekében az intézményvezetők folyamatosan kötelesek figyelemmel kísérni és ellenőrizni a feladat-teljesítménymutatókat.


(6) Az ágazati feladatmutató  alapján az állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.


(7) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg:(8) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.


(9) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(10) Az oktatási, nevelési intézmény vezetője köteles figyelemmel kísérni az oktatási, nevelési intézményekben tanulók létszámadatait. Az intézményvezetők 2012. október 1-i állapotnak megfelelő statisztikai állományi létszám adatait 2013. október 20-ig kötelesek közölni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával.


(11) Az oktatási- nevelési intézmények a dologi és gyermekétkeztetés kiadásaihoz január, február, hónapban előleget kérhetnek. Az előleg elszámolását a költségvetés elfogadását követően 2013. március 10-ig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához kell benyújtani. Ezt követően kerülhet sor a Pénzügyi Osztály által jóváhagyott elszámolások szerint a gyermekétkeztetés havonkénti finanszírozására, mellyel a következő hó 10 –ig kell elszámolni.


(12) Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során a munkavállalók jogviszonyának megszűnésekor a felmentési időre járó átlagkereset tekintetében többlet önkormányzati támogatást nem igényelhetnek.


(13) A költségvetési intézmények vezetői kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint a számvitel rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


(14) Jászapáti Város Önkormányzata a köztisztviselők részére a Közszolgálati törvényben és a Költségvetési törvényben meghatározott cafetéria juttatást, bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.


(15) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő- testülete a megnövekedett rehabilitációs járulék fizetése helyett megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását engedélyezi négy órában, határozott időre – 2013. december 31. -  a Munka Törvénykönyve szerint.


8. §


(1) A költségvetési szerv köteles értesíteni a jegyzőt, amennyiben a költségvetési szerv által elismert tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 5 %-át vagy a 30 millió Ft-ot eléri és a 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Ebben az esetben a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízatására, jogaira, feladataira az érintett költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségeire, az önkormányzati biztos díjazására, az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadásra, az önkormányzati biztos megbízatásának megszüntetésére a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.(3) Azon költségvetési szerv, ahová önkormányzati biztost jelöltek ki, köteles adatot szolgáltatni a Képviselő-testület felé az általa elismert tartozásállományról.


     3. Előirányzatok felhasználása


9. §


(1)  Az előirányzatok felhasználás tekintetében az államháztartási törvény előírásai szerint kell eljárni.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények és egyéb szervezetek év közi, támogatására a 2013 évi költségvetésében 1100 eFt-ot biztosít, melynek felosztását a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság határozza meg.


(3) A Polgármesteri Keret 5.000 eFt összegét, önkormányzati célokra lehet felhasználni. Felhasználásáról a felhasználást követő Képviselő-testületi ülésen beszámol.


    4. A támogatott szervezetekkel kapcsolatos rendelkezések


10. §


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséből a 4.6. sz. mellékletben, meghatározott költségvetési támogatást nyújtja az ott felsorol szervezeteknek.

A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az éves – december 31-i elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt.


(2) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatással megegyezően, határidőben felhasználták.


(3)  Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles a folyósító számlájára visszautalni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szerveztek, személyek részére újabb támogatás a visszafizetés időpontjáig nem folyósítható.


(4) A Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Városi Sportegyesület részére a támogatást negyedévenként arányosan kell folyósítani.


5. Finanszírozás


11. §


(1) A költségvetési rendelet jóváhagyását követő 15 napon belül az intézmények kötelesek elkészíteni elemi költségvetésüket, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek és annak egy példányát megküldik a pénzügyi osztály részére.


(2) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónapra likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a pénzügyi osztályra a tárgyhót megelőző hó 20-ig kell eljuttatni, első esetben február 20-áig.

(3) A likviditási tervvel összhangban az intézmények kötelesek a pénzügyi osztályát írásban tájékoztatni a kiegyenlíteni kívánt számlák összegéről és jogcíméről.

6. Információ – szolgáltatás


12. §(1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.


(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.


13. §


Az önkormányzat a vagyontárgyak elidegenítéséből, vagy hasznosításából származó fizetési eszközt csak pénzben, vagy a döntésre jogosult jóváhagyásával csereingatlanban fogadhat el.


14. §


A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.


15. §


A Képviselő-testület a Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók illetményalapját 2013-ban 38.650 Ft-ban állapítja meg.


17. §


(1) Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, 200 eFt-ot  meghaladó céljellegű, működési, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére továbbá a támogatási program megvalósítási helyére, valamint a döntés idejére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét.


III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


18. §


(1) Jászapáti város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2003. /XI.27./ Egyes szociális ellátásokról szóló rendeletének 13. § /6/ bekezdése szerint a helyben szokások legalacsonyabb temetési költség: 2013. évben koporsós temetés 156.350-Ft, úrnás temetés 129.850-Ft.


(2) A Polgármesteri Hivatal előirányzatai között jóváhagyott szociális, jóléti, egészségügyi és kegyeleti juttatásból a köztisztviselők és a  nyugállományú köztisztviselők támogatására jóváhagyott szociális, és kegyeleti támogatás összege más célra nem csoportosítható át.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
343.76 KB
2. sz. melléklet
623.29 KB
3. sz. melléklet
541.76 KB
4. sz. melléklet
7.82 MB
5. sz. melléklet
1.72 MB
6. sz. melléklet
389.6 KB
7. sz. melléklet
736.07 KB
8. sz. melléklet
784.11 KB
9. sz. melléklet
441.27 KB
10. sz. melléklet
467.02 KB
11. sz. melléklet
378.6 KB
12. sz. melléklet
668.62 KB
13. sz. melléklet
317.36 KB
14. sz. melléklet
283.4 KB
15. sz. melléklet
444.52 KB
16. sz. melléklet
354.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!