nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat                             137.777.576 Ft

módosított bevételi előirányzat                       142.182.088 Ft

bevétel teljesítési adata                                   141.102.268 Ft


(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(3)  BEVÉTELEK

            ebből:


Saját bevételek                                                               23.641.633 Ft

intézményi működési bevételek                                       13.458.614 Ft

helyi adóbevételek                                                         10.183.019 FtKöltségvetési támogatás:                                                72.087.091 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatása         14.494.121 Ft

Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám.     6.170.233 Ft

Könyvtári és közművelődési támogatás                            1.800.000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások                      49.622.737 Ft


Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről        28.737.828 Ft


Finanszírozási bevételek (bérelőleg)                                    831.318 Ft


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         9.935.308 Ft


ebből:

Felhalmozási bevétel                                                        5.742.113 Ft

Szalafői ingatlan 2018. évi törlesztése                                 126.977 Ft


Bevételek mindösszesen:                                          141.102.268 Ft  1. §


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat                           137.777.576 Ft

módosított kiadási előirányzat                     142.182.088 Ft

kiadások teljesítési adata                             122.408.601 Ft


A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(2)  KIADÁSOK

ebből:

személyi juttatások                                                         23.084.679 Ft

munkaadói járulékok                                                       3.952.513 Ft

dologi kiadások                                                              72.536.274 Ft

szociális juttatások, támogatások                                         491.000 Ft

egyéb működési kiadás                                                  12.934.521 Ft


            ebből:

beruházási kiadások                                                         3.522.109 Ft

felújítás                                                                            4.723.654 Ft

támogatás értékű                                                                 283.000 Ft


.

Kiadások mindösszesen:                                          122.408.601 Ft  1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évben felülvizsgált 2018. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 18.693.667 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 8.447.865 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2017. december 31-ei összege 10.245.254 Ft volt.

(3) A Képviselő- testület 2018. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.  1. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 444.214.817 Ft-ban állapítja meg.
  1. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Magyarszombatfa, 2019. május 29.                        Albert Attila                                                     Tóth Jenő

                        polgármester                                                       jegyző     Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Magyarszombatfa, 2019. május 30.                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-8. melléklet
121.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!