nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 12/2012 (X.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2016-06-30
Domaszék község képviselő testületének 12/2012 (X.25.) önkormányzati rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva a település tisztaságával, valamint élet- és vagyonbiztonságával összefüggően megvalósuló közfeladatai ellátására, illetve annak elősegítése érdekében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a következőt rendeli el:A rendelet hatálya

  1. §


(1)

a) Területi hatálya: Domaszék község bel- és külterületét magában foglaló teljes közigazgatási területére terjed ki. Domaszék közigazgatási területe egy kéményseprő körzetet alkot, melyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljes körét a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles ellátni.

b) Személyi hatálya: a településen lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosára, használójára (továbbiakban: tulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

(2) A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték.

(3) Domaszék Községi Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott hatállyal helyi közszolgáltatás útján biztosítja a kéményseprő-ipari tevékenységet.


A közszolgáltató kiválasztása, a feladat ellátása

2. §


  1. A nyilvános pályázat eredményeként Domaszék község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.) végzi.

(2) A közszolgáltató feladatait valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint köteles ellenőrizni a közszolgáltató a kémények bekötőnyílásait, a koromzsákokat, füstcsatornákat. Az ellenőrzés időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles a tulajdonost (lakót) értesíteni (hirdetmény, vagy levél útján).

(3) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, írásban köteles felhívni a tulajdonos figyelmét annak megszüntetésére.


A közszolgáltatási díj

3. §


Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás végzéséért díjat köteles fizetni a közszolgáltató felé. A közszolgáltatási díj alapdíjból és munkadíjból áll, melynek mértékét e rendelet melléklete állapítja meg.


Záró rendelkezések

4. §


(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 10/2008. (III. 27.) Kt. rendelete, valamint az azt módosító 30/2008. (XII.12.) Kt., a 14/2009. (XII.10.) Kt., a 18/2011. (XII.09.) önkormányzati rendelet, a 7/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


                                   Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                                   polgármester                                                  jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2012. október 25. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre sk.

                                                                                                          jegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2013. december 12. napján.

(Hatálybalépés: 2014. január 1., azonban rendelkezéseit a szolgáltató 2013. július 1. napjától alkalmazza.)
dr. Csányi Imre

jegyző
Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2014. november 27. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
151.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!