nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017 (XII.19.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2017-12-20 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017 (XII.19.) Önkormányzati Rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelmények


1. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni:

a) hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy reklámot utasvárón, közterületen vagy magánterületen közterületről látható módon,

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.


(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.


  1. §  (1) Az Önkormányzat, intézményei, az állami szervek, egyházak, valamint a helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényről tájékoztató, ideiglenes reklám elhelyezése 1 m2-t meg nem haladó mértékben plakáton, transzparensen, és molinón engedély nélkül kihelyezhető a programot megelőző 1 hónappal, melyet a program lezárultát követően 2 héten belül el kell távolítani.
    1. Engedély nélkül kihelyezhető hirdetmény a településen engedélyezett hirdtőtáblára.  1. Településképi bejelentési eljárás


3.§ (1) Az 1.§-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalba, de a település polgármesterének címezve kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező, a nyomtatványban megadott kötelező mellékletekkel, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletek közül a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentációt papíralapon két példányban kell benyújtani.

(2) A kérelmezőnek a dokumentációra rá kell vezetni a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kérelem tárgyát, a kérelmező nevét és aláírását minden adattartalmú oldalon, vagy bonthatatlan fűzésben a kezdőlapon.  1. Záró rendelkezések

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Magyarszombatfa, 2017. december 14.                                Albert Attila                                                            Tóth Jenő

                                 polgármester                                                           jegyző


A rendelet kihirdetve:Magyarszombatfa, 2017. december 19.                                                                                                          Tóth Jenő

 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!