nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-01 - 2015-06-30
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőt rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


A köztisztasággal, településtisztasággal kapcsolatos feladatok ellátásáról, így a települési szilárd és folyékony hulladék, illetve a kommunális hulladék szelektíven történő (papír, műanyag, fém) rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről az önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Domaszék területén lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosa, használója, bérlője (a továbbiakban: tulajdonos) - függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék, illetve a települési folyékony hulladék elhelyezéséről az ezen tevékenységgel kapcsolatos helyi közszolgáltatások útján köteles gondoskodni. Gazdálkodó szervezet az előzőektől eltérően akkor köteles igénybe venni a közszolgáltatást, ha törvény azt kötelezővé teszi.


2. §


(1) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített-és természeti környezet védelme.


(2) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed

a) az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen;

b) a településen a folyékony hulladék gyűjtésével kapcsolatos tevékenységekre.


(3) A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Domaszék község közigazgatási területére terjed ki.


(4) A rendelet személyi hatálya: kiterjed valamennyi magánszemélyre, valamint gazdálkodó szervezetre, akinek, illetve amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában, a község közigazgatási területén lévő ingatlanán (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) települési szilárd hulladék keletkezik.


(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzésével és azok kezelésével összefüggő tevékenységre.


Közszolgáltatást végző feladatai


3. §


(1) A szervezett helyi hulladékszállítási közszolgáltatást az Önkormányzat közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.


(2) A települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevétele kötelező.


(3) Domaszék község közigazgatási területén a Csongrád Megyei Településtisztasági Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1., a továbbiakban: Szolgáltató) látja el a község közigazgatási területén keletkező települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésével és a kijelölt, hatósági engedéllyel működő hulladékártalmatlanító telepre történő rendszeres szállításával és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésével kapcsolatos, hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet.


(4) A Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot kizárólag a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen (Hrsz.: Szeged, 0140/2) helyezi el.A települési önkormányzat feladatai


4. §


A képviselő-testület feladata különösen:

a) a hulladékgazdálkodásra kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a szelektíven gyűjtött egyéb települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékgyűjtő sziget kijelölése,

b) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása,

c) a települési folyékony hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása,

d) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése,

e) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,

f) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladat-és hatáskör rendeletben történő megállapítása,

g) hulladékudvar fenntartása, üzemeltetésének megszervezése.Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei


5. §


(1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezettsége, hogy

a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,

b) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja,

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon,

d) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészséges és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja,

e) tulajdonosváltozás esetét a Szolgáltatónál bejelentse.


(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezeteknek az ingatlanon folytatott gazdálkodási tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni.A közszolgáltatás keretében kötött szerződés,

illetve az adatkezelés szabályai


6. §


(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat a Szolgáltató között jön létre.


(2) A Szolgáltató jogosult a személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást végző szolgáltató köteles a díjhátralék behajtása érdekében történt megkeresésében a fenti adatokat közölni. A Szolgáltató a személyes adat kezelése során az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően köteles eljárni.


7. §


(1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni.


(2) A tulajdonos által megjelölt mennyiségnek megfelelően a Szolgáltató és a tulajdonos külön szerződést köt a lom összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére.


(3) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban köteles értesíteni. Ha előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.


(4) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.


(5) A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő írásban beérkezett panaszokat köteles megvizsgálni, és a vizsgált eredményről a panaszost 30 napon belül tájékoztatni.


A közszolgáltatás ellátásának, rendje, módja


8. §


(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az annak begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a Szolgáltatónak köteles átadni.


(2) A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai:


a) A belterületi, külterületi ingatlanon összegyűjtött, illetve a közterületre szabványos (110 vagy 120 literes) gyűjtőedényben kihelyezett települési szilárd hulladékot a Szolgáltató heti 1 alkalommal szállítja el. A hulladékszállítás hétfői napon történik, a szolgáltatást végző kezdeményezésére a hétfői napon történő szállítástól el lehet térni, amelyről a lakosságot egy héttel a szállítási időpontot megelőzően tájékoztatni kell. A szállítás időpontjában reggel 6 óráig kell elhelyezni az ingatlan előtt a kukát a szemét elszállítása végett.


b) A belterületi ingatlanon keletkezett és összegyűjtött, a közterületre szelektív hulladékgyűjtés céljára szolgáló szabványos (110 vagy 120 literes) gyűjtőedényben kihelyezett, szelektíven gyűjtött hulladékot (papír, fém, műanyag) a Szolgáltató havonta 1 alkalommal szállítja el. A szelektív hulladék elszállítása minden hónap első hétfőjén történik.


c) A Szolgáltató a többlet hulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön díjazás ellenében szállítja el, melynek díja magába foglalja a szállítás és a deponálás díját.


d) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására a saját tulajdonában lévő szabványos gyűjtőedényt veheti igénybe, kizárólag azt használhatja, illetőleg a szelektív hulladék gyűjtésére az Önkormányzat biztosítja a szabványos edényzetet.


e) A tulajdonos vagy megbízottja a Szolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.


f) A hulladékszállítás időpontjáról, annak megváltozásáról a Szolgáltató a lakosságot értesíti.


g) Ha az ürítés napja ünnepnapra esik, akkor is biztosítja a szolgáltatást, kivéve minden év január első napját.


h) A gyűjtőedény megőrzése és tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.


i) A gyűjtőedény környezetének tisztán tartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a Szolgáltató hibájából szóródik el.


j) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében a településen hulladékudvart üzemeltet. Az a) pontban foglaltakon túlmenően a hulladékudvarba díjmentesen naponta maximum 1 m3 lakossági gyűjtésből származó szelektív hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém), zöld hulladék helyezhető el. A hulladékudvarban a fentieken túl maximum 5 m3/háztartás/év mennyiségben beszállított építési törmelék és lom hulladék, valamint lakossági veszélyes hulladék vehető át díjmentesen, melynek átvétele, biztonságos tárolása, ártalmatlanítási célú elszállítása a Szolgáltató feladata. A hulladékudvarba kizárólag a nyitvatartási időben, a feltüntetett típusú és mennyiségű hulladék helyezhető el.


k) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében ellátja a közterületen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő edények ürítését és a hulladék elszállítását. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhető el. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.


(3) A hulladék ingatlanon történő tárolását a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, tűzrendészeti és köztisztasági előírások figyelembevételével kell megvalósítani. Hulladék ingatlanon történő felhalmozása tilos.


9. §


A települési szilárd hulladék kezeléséért fizetendő közszolgáltatási díj


(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) A települési szilárd hulladékért fizetendő díjat negyedévente a számlán feltüntetett időpontban kell megfizetni. A közszolgáltatási díj megfizetése a Szolgáltató által kiküldött csekken utólag történik.


(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a Szolgáltatótól a kötelezi közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig, megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más sem használja.


(4) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa, illetve használója írásban köteles kérni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelmet akkor fogadja el, ha a kérelmező a bázis évre vonatkozólag legalább kettő közüzemi számlával igazolja, hogy az ingatlant életvitelszerűen a kedvezményezett időszakban nem használta. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak.


(5) A szüneteltetési kérelmet a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs.


(6) A lommal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához a tulajdonos és a Szolgáltató által kötött szerződésben meghatározott díj alkalmazásánál a gyűjtőedény/gyűjtőzsák méretét és ürítési gyakoriságot kell alapul venni.


(7) Az ingatlan tulajdonosi (használati) viszonyaiban bekövetkezett változást a felek 15 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Szolgáltatónak.


(8) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követien az új tulajdonos köteles fizetni.


(9) A közszolgáltatás díját tartalmazó számlával kapcsolatban a tulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 15 napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbéli kérelemre az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(10) A Szolgáltató köteles tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni és az önkormányzathoz beterjeszteni.Szilárdhulladék-kezelési díjkedvezmények


10. §


(1) A közszolgáltatási díj 50%-ának megfelelő díjkedvezményre (a továbbiakban: 50%-os díjkedvezmény) jogosult írásbeli kérelemre:


a) az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy (ingatlantulajdonos), amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a 60.000.- Ft-ot, valamint


b) az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő házaspár, illetve élettársak, ha mindkettőjük 70. életévét betöltött személy, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-át.


(2) Az 50%-os díjkedvezménynek megfelelő összeget az önkormányzat téríti meg a Szolgáltatónak. A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében a szociális előirányzatokon belül biztosítja.


(3) A kérelem tárgyában - a kérelmező anyagi helyzete és a feltételek vizsgálata mellett – a Képviselő-testület Humán Bizottsága dönt.


(4) A díjkedvezményre vonatkozó írásbeli kérelemnek csak abban az esetben lehet helyt adni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőnek a Szolgáltató felé a közszolgáltatási díj fennmaradó részére díjhátraléka nincs. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a díjkedvezményre való jogosultság a mulasztást követő díjfizetési időszak első napjától megszűnik.


11. §


(1) Az 50%-os díjkedvezmény a kérelem benyújtását követő díjfizetési időszak kezdetétől számított egy évi időtartamra állapítható meg.


(2) Az önkormányzat a díjkedvezményről szóló döntés meghozatalát követően a díjkedvezményben részesített ingatlantulajdonosokról – az átvállalt díj összegét is tartalmazó – kimutatás megküldésével tájékoztatja a Szolgáltatót.


(3) Az 50%-os díjkedvezmény biztosítása esetén a kedvezményben részesülő ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését közvetlenül a Szolgáltatónak teljesíti.


(4) Amennyiben a díjkedvezményben részesülő ingatlantulajdonos a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését nem teljesíti, úgy annak behajtására a Hgt. rendelkezései az irányadók.


(5) A 12. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek köréről és a bekövetkezett változásokról az önkormányzat díjfizetési időszakonként tájékoztatja a szolgáltatót.


(6) A 10. § (14) bekezdésben és a 12. § (4) bekezdésében foglaltak érvényesítése céljából a szolgáltató a hátralékosokról tájékoztatja az önkormányzatot.


12. §


A gyűjtőedények használatával kapcsolatos kötelezettségek


(1) Az ingatlantulajdonosnak a gyűjtőedényt az ingatlanon belül kell tárolnia, azt  közterületen tartósan elhelyezni vagy tárolni az önkormányzat közterület-használati rendelete, illetve engedély alapján lehet.


(2) Tilos a gyűjtőedényekben veszélyes, folyékony, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozó vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a szállításra megjelölt napon az ingatlana előtti közterületen, közvetlenül az úttest mellé, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető, elszállításra alkalmas helyen elhelyezni.


(4) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával.


A hulladék elszállításának megtagadása


13. §


A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha


a) az nem rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra, illetve a többlethulladék nem emblémás zsákban kerül kihelyezésre,


b) a hulladék ürítés és elszállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat,


c) megállapítható, hogy a gyűjtőeszköz mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjtheti, nem szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak.


A közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenység


14. §


(1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenti, ha ingatlanán a közszolgáltatás alá nem eső alkalmi többlet háztartási szilárd hulladék vagy lom is keletkezik.


(2) Ha az ingatlantulajdonos a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű többlet hulladéknak megfelelő gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezéséről megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik.A folyékony hulladék elszállítására vonatkozó rendelkezések


15. §


(1) A települési folyékony hulladék elszállítását eseti megrendelés alapján végzi a Szolgáltató a település teljes közigazgatási területén, az erre a célra engedélyezett zárt rendszerű csepegést és szaghatást kizáró eszközzel.


(2)  Az összegyűjtött települési folyékony hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező folyékony hulladéklerakó telepen szabad elhelyezni.


(3)  A Szolgáltató a megrendelésnek három munkanapon belül köteles eleget tenni.


(4)  A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos szolgáltatási díjat köteles fizetni. A szolgáltatás díjának megfizetése a teljesítést követően számla ellenében válik esedékessé, mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.Záró rendelkezések


16. §


Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.


17. §


Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 15/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 15/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet és a 7/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet.


Domaszék, 2014. február   .


Kispéter Géza

dr. Csányi Imre

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2014. február  27. napján.     dr. Csányi Imre

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
19.5 KB
1. számú függelék
19.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!