nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (X.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-27 - 2019-10-28
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (X.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.10.) önkormányzati módosításáról

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) és 143. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosítását rendeli el:


1.§ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 36. § az alábbiak szerint módosul:


„36. §  (1) A Polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester ellátja azokat a feladatokat, melyeket számára Mötv. és más jogszabály megállapít.

(3) A polgármester szabadságát a Képviselő-testület előzetesen engedélyezi, kivéve a 3 napnál nem hosszabb idejű szabadságot, melyet utólag hagyja jóvá.”


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.          Kustos Péter sk.                                                                                Dr. Cseh Balázs sk.

            polgármester                                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. október 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Csögle, 2019. október 18.


Dr. Cseh Balázs sk.

         jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!