nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-25 - 2020-04-07
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Kulcs Községi Önkormányzat képviselőire, és az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjaira.


2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akinek illetményéről és egyéb juttatásairól a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.


3. § Nem terjed ki a rendelet hatálya az alpolgármesterre, akinek tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.


Díjazás


4. § Az önkormányzati képviselőket a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig munkájuk végzéséért Bruttó 60.000 Ft/hó/fő, azaz Hatvanezer forint/hó/fő tiszteletdíj illeti meg.


5. § A képviselő tagokat a bizottságokban végzett munkájukért tiszteletdíj nem illeti meg.


6. § A bizottságok nem képviselő tagjait a bizottságban végzett munkájukért 30.000 Ft/hó/fő, azaz Harmincezer forint/hó/fő tiszteletdíj illeti meg.


7. §  A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni a képviselőtől, a bizottság tagjától, ha a képviselő-testületi, bizottsági munkáját önhibájából elhanyagolja, két egymást követő testületi illetve bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt.


8. § A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést a képviselők és a bizottsági elnökök tekintetében a polgármester teszi meg, amelyről a képviselő-testület határozattal dönt.


9. § A bizottságok nem képviselő tagjai esetében a bizottságok elnökeinek a tiszteletdíj megvonására vonatkozó javaslatáról a polgármester dönt, amelyről a képviselő-testületet a következő testületi ülésen tájékoztatja.


10. § A képviselők tiszteletdíját a Kulcsi Polgármesteri Hivatal havonta, a hónapot követő hó 3. napjáig bankszámlára történő átutalással fizeti ki.

Költségtérítések


11. § A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai – a testület, a polgármester valamint a bizottságok elnökeinek megbízása alapján – a megbízás teljesítéséhez felmerülő, számlával igazolt szükséges költségek (utazási, étkezési, szállás) elszámolására jogosultak.


12. § A megbízottak az elszámolást kiküldetési rendelvény alapján kötelesek elszámolni, amelyhez a számlákat a pénzügyi szabályok szerint csatolni kell.


13. §  A képviselők részére a testületi munkájuk végzését elősegítő szakfolyóiratok előfizetését – igényük szerint – a polgármester hozzájárulása alapján – a Kulcsi Polgármesteri Hivatal végzi.


14. § A képviselő részére a megbízás teljesítéséhez – kérésre – a polgármester előleget állapíthat meg. Az előleg elszámolására a feladat teljesítését követő 5 napon belül köteles a képviselő.


Záró rendelkezések15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján 17.00 órakor lép hatályba, és a megállapított tiszteletdíjakat 2019. november 3. napjától kell kifizetni.

       (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X. 31.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól.Kulcs, 2019. november 25.         

            Jobb Gyula                                                                 Dr. Neumann Helga

            polgármester                                                                jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet kihirdettem: 2019. november 25-én 17.00 órakor.
Dr. Neumann Helga

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!