nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 12/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 12/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja és hatálya

1. §


(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

(2) A rendelet területi hatálya Domaszék község belterületére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(4) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.


Értelmező rendelkezések

2. §


(1) Avar és kerti hulladék: az ingatlan használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, nyesedék, gyökér és egyéb növényi maradványok).

(2) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.


Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

3. §


(1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.


Az égetés szabályai

4. §


(1) Kerti hulladék égetésére hétfőtől szombatig van lehetőség. Az égetést a levegőréteg hőmérsékleti változása (eseti talajközeli inverzió) miatt 8.00 és 20.00 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos.

(2) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképességének tudatában lévő személy végezheti.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 18 éven felüli cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)

(5) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(6) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar-és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal legfeljebb 4 óra hossza időtartamban végezhető.

(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.

(8) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.).

(9) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

(10) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.


5. §


Az illetékes hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


6. §


(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a polgármester engedélyével.

(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.

(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.


Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

7. §


A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.


Hatályon kívül helyező rendelkezés

8. §


Hatályát veszti Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 10/2000. (IV. 30.) rendeletének 15-17. §-a.


Záró rendelkezés

9. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Kispéter Géza sk.                                               dr. Csányi Imre sk.

                          polgármester                                                            jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2016. június 30. napján                                                                                                     dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!