nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-18 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlFelsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában és meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

                                                                  

2.Az önkormányzat  költségvetése


2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  62811  ezer forintban állapítja meg.


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2013. évi előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti költségvetési bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.


4.§  Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet szerint 1549 ezer Ft-ban állapítja meg.


5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által adott támogatásokat, működési célú pénzeszközátadásokat és szociális ellátásokat a 6. melléklet szerint állapítja meg.


6.§ (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 7. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013-2015. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.


7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2013. évben 3656 ezer Ft, melyből 2374 ezer Ft általános működési tartalék, 599 ezer Ft polgármesteri keret, 683 ezer Ft szennyvízcsatorna üzemeltetési céltartalék.

 (2)A Képviselő-testület a polgármesteri keret felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású, annak felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés egyidejű módosításával tájékoztatja a képviselő-testületet.


3. A költségvetési létszámkeret


8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát  öt fő   létszámban állapítja meg, ebből egy fő társadalmi megbízatású polgármester, négy fő  teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület négy hónapi időtartamban két foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.


 4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. §. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 12. melléklet tartalmazza.


10. §. A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.


11. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


12. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.5.Záró rendelkezések


13. §. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2013. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

1. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi bevételeisorszám

A

B


Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat ezer forintban


1

Helyi adók, ebből:

19 500


1/a

Építményadó

5200


1/b

Magánszemélyek kommunális adója

6500


1/c

Idegenforgalmi adó

100


1/d

Iparűzési adó

7700


2

Illetékek3

Bírságok, díjak, pótlékok

300


4

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

200


5

Közhatalmi bevételek:

20 000


6

Áru- és készletértékesítés7

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke8

Bérleti díj

100


9

Intézményi ellátási díjak10

Alkalmazottak térítése11

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések12

Működési célú hozam- és kamatbevételek

400


13

Egyéb működési célú bevétel

856


14

Intézményi működési bevételek:

1 356


15

Átengedett központi adók

1 400


16

Önkormányzat működési bevételei

22 756


17

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

8617


18

Településüzemeltetés

6400


19

Beszámítás összege

-4667


21

Egyéb kötelező feladatok támogatása

3000


22

Általános feladatok támogatása összesen:

13350


23

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1053


24

Falugondnoki szolgálat támogatása

2438


25

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:

3491


26

Könyvtári és közművelődési támogatás

746


27

Kulturális feladatok támogatása összesen:

746


28

Üdülőhelyi feladatok támogatása

224


29

Lakott külterületi helyekkel kapcsolatos feladatok

5


30

Központosított támogatás összesen:

229


31

Szociális ellátások visszaigénylése

1950


32

Önkormányzatok támogatása összesen:

19766


34

Kiegészítő támogatás

2 500


35

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása36

Címzett és céltámogatások37

Vis maior támogatás38

Egyéb támogatás

602


39

Támogatások, kiegészítések:

22 868


40

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából támogatás41

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz42

Társulástól átvett pénzeszköz43

EU támogatás44

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

368


45

Működési támogatás államháztartáson belülről

368


46

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz47

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz48

Társulástól átvett pénzeszköz49

EU támogatás50

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

50


51

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

50


52

Támogatások államháztartáson belülről

418


53

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről54

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről55

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről56

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

1 500


57

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása58

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel59

Felhalmozási célú bevételek

1 500


60

Kölcsön visszatérülése61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

47 542


62

 Költségvetési maradvány igénybevétele

15 269


63

Vállalkozási maradvány igénybevétele64

 Betét visszavonásából származó bevétel65

Értékpapír értékesítése66

Egyéb belső finanszírozási bevétek67

Hiány belső finanszírozás bevételei

15 269


68

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele69

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele70

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele71

Értékpapírok kibocsátása72

Egyéb külső finanszírozási bevételek73

Hiány külső finanszírozásának bevételei74

Finanszírozási bevételek

15 269


75

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62 811
2. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai

Sor-szám

A

B

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat ezer forintban

1.

Személyi juttatások

7 001

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 900

3.

Dologi kiadások

25 367

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


5.

Lakosságnak juttatott támogatások


6.

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

6 038

7.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17 300

8.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


9.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


10.

Kamatkiadások


11.

 Pénzforgalom nélküli kiadások


12.

Egyéb működési célú kiadások

23 338

13.

Működési költségvetés kiadásai

57 606

14.

Beruházások

468

15.

Felújítások

851

16.

Egyéb felhalmozási kiadások


17.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


18.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

230

19.

Pénzügyi befektetések kiadásai


20.

Lakástámogatás


21.

Lakásépítés


22.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


23.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


24.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 549

25.

Működési tartalék

2 973

26.

 Felhalmozási tartalék

683

27.

Tartalékok összesen: 

3 656

28.

Kölcsön nyújtása


29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

62 811

30.

Működési célú finanszírozási kiadások


31.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


32.

Likviditási hitelek törlesztése


33.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


34.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


35.

Kölcsön törlesztése


36.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


37.

Betét elhelyezése


38.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások


39.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


40.

Hitelek törlesztése


41.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


42.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


43.

Kölcsön törlesztése


44.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


45.

Betét elhelyezése


46.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


47.

Finanszírozási kiadások


49.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

62 8113. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi bevételei feladatok jellege szerint
ezer forintbanA

B

C

D

E

F

G


Megnevezés

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Működési bevételek

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási jellegű bevételek

Finanszírozási bevételek

Összes bevétel1

Önkormányzati hivatal fenntartása

6033

6033


2

Képviselő-testület működése

2490

84615269

18605


3

Településfejlesztési feladatok

250

250


4

Településrendezési feladatok

250

250


5.a

Köztemetők fenntartása

78

10
88


5.b

Közvilágítás

1611

1611


5.c

Helyi utak,  járdák fenntartása

854

854


5.d

Zöldterület-fenntartás

2039


3682407


5

Településüzemeltetési feladatok összesen:

4582

10

368

0

0

4959


6

Környezet-egészségügyi feladatok

250

250


7

Óvodai ellátás

250

250


8

Egészségügyi alapellátási feladatok

250

250


9

Közművelődési tevékenység támogatása

746

746


10

Szociális, gyermekjóléti ellátások

4104

3663


11

Helyiséggazdálkodási feladatok

250

100
350


12

Helyi közfoglalkoztatás

250

250


13

Helyi adóval kapcsolatos feladatok

213

19700
19924


14

Sport, ifjúsági ügyek

250

250


15

Közbiztonság biztosításában közreműködés

250

700
950


16

Hulladékgazdálkodási feladatok

250

250


17

Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatok

250


50

1500


1800


18

Kötelező feladatok összesen:

20918

21356

418

1500

15269

59461


19

Önként vállalt feladatok

0

0


0

0

0


20

Szociális, gyermekjóléti ellátások

1950

1950


21

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok


1400
1400


22

Közműfejlesztések támogatása

0

0


23

Államigazgatási feladatok  összesen:

1950

1400

0

0

0

3350


24

Bevételek mindösszesen:

22868

22756

418

1500

15269

62811
4. melléklet az 1/2013. (II.20.)  önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai feladatok  jellege szerint


ezer forintbanA

B

C

D

E

F

G

H

I

J


Megnevezés

Személyi juttatások

Munkáltatói járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Szociális juttatások

Pénzeszköz átadások

Felhalmozá-si kiadások

Finanszíro-zási kiadások

Összesen:1

Önkormányzati hivatal fenntartása
13500

13500


2

Képviselő-testület működése5605

100
2973

8678


3

Településfejlesztési feladatok

0


4

Településrendezési feladatok318


318


5.a

Köztemetők fenntartása470


470


5.b

Közvilágítás3048


3048


5.c

Helyi utak,  járdák fenntartása3145


3145


5.d

Zöldterület-fenntartás

4255

1227

1435


6917


5

Településüzemeltetési feladatok összesen:

4255

1227

8098

0

0

0

0

0

13580


6

Környezet-egészségügyi feladatok
200

200


6

Óvodai ellátás

0


7

Egészségügyi alapellátási feladatok292

1424

1716


8

Közművelődési tevékenység támogatása

180

49

4000
150


4379


9

Szociális, gyermekjóléti ellátások

2113

563

3079

3405

1746
10906


10

Helyiséggazdálkodási feladatok

0


11

Helyi közfoglalkoztatás

453

61514


12

Helyi adóval kapcsolatos feladatok

0


13

Sport, ifjúsági ügyek292


292


14

Közbiztonság biztosításában közreműködés953


953


15

Hulladékgazdálkodási feladatok2540


2540


16

Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatok508
1031

683

2222


17

Kötelező feladatok összesen:

7001

1900

25367

18629

1746

0

1499

3656

59798


18

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0


19

Szociális, gyermekjóléti ellátások

2963
2963


20

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok

0


21

Közműfejlesztések támogatása50


50


22

Államigazgatási feladatok összesen:

0

0

0

0

2963

0

50

0

3013


23

Kiadások mindösszesen:

7001

1900

25367

18629

4709

0

1549

3656

62811


               
5. melléklet az 1/2013. (II.20.)  önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Sor-szám

A

B

Megnevezés

2013. évi előirányzat ezer forintban

1

Sátor vásárlás (polgármesteri keret)

150

2

Beruházás összesen:

150

3

Szennyvízhálózat felújítás (szennyvízszivattyú csere)

670

4

ÁFA

181

5

Felújítás összesen:

851

6

Településrendezési terv tanulmány

250

7

ÁFA

68

8

Egyéb felhalmozási kiadás összesen:

318

9

Vizi társulati hozzájárulás

180

10

Lakosság közműfejlesztési  támogatás

50

11

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

230

12

Felhalmozási célú kiadás összesen:

15496. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


2013. évi működési célú támogatások,pénzeszközátadások, szociális kiadások bemutatása

Sor-szám

A

B

Megnevezés

2013. évi előirányzat ezer forintban

1

Alsópáhok Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal

13500

2

Alsópáhok Község Önkormányzata egyéb társulási feladatok

2600

3

Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás

900

4

Hévíz Város Önkormányzata  gyepmesteri társulás

200

5

Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Társulási megállapodás

0

6

Hévíz Kistérségi Társulás 2013. évi tagdíj

100

7

Támogatásértékű működési kiadás:

17300

8

Bursa Hungarica ösztöndíj

0

9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

10

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (9 fő x 22800 Ft x 12 hó)

2463

11

Lakásfenntartási támogatás (10 fő x 2500 Ft x 12 hó)

500

12

Átmeneti szociális segély

300

13

Temetési segély

500

14

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1000

15

Méhnyakrák elleni oltás támogatása

120

16

Méltányossági közgyógyellátás

50

17

Természetbeni ellátások

880

18

Bursa Hungarica ösztöndíj

225

19

Szociális ellátások összesen:

6038


7. melléklet az  1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


 Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege


Sor-
szám

A

B

C

D


Bevételek


KiadásokMegnevezés

2013. évi előirányzat ezer forintban

Megnevezés

2013. évi előirányzat ezer forintban


1.

Közhatalmi bevételek

20 000

Személyi juttatások

7 001


2.

Intézményi működési bevételek

1 356

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 900


3.

Átengedett központi adók

1 400

Dologi kiadások

25 367


4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

22 868

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 038


5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

368

Egyéb működési célú kiadások

17 300


6.

    - 5.-ből: EU támogatás


Tartalékok

2 973


7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Kölcsön nyújtása8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

13.

Költségvetési bevételek összesen

45 992

Költségvetési kiadások összesen

60 579


14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

14 537

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

14 537

Likviditási hitelek törlesztése16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése17.

   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása20.

   Hitelek, kölcsönök felvétele


Betét elhelyezése21.

   Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

14 537

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

60 529

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

60 579


24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

60 529

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

60 579


26.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

-


27.

Tárgyévi  hiány:

50

Tárgyévi  többlet:
8. melléklet a 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata  2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege


Sor-
szám

A

B

C

D


Bevételek


KiadásokMegnevezés

2013. évi előirányzat ezer forintban

Megnevezés

2013. évi előirányzat ezer forintban


1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése


Beruházások

468


2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

1 500

Felújítások

851


3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Egyéb felhalmozási kiadások

230


4.

Címzett és céltámogatások


   3.-ból:  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül5.

Vis maior támogatás


               - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

230


6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


- Pénzügyi befektetések kiadásai7.

Egyéb központi támogatások


- Lakástámogatás8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

50

- Lakásépítés9.

- ebből: EU támogatás


- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről


- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
   önkormányzati hozzájárulásának kiadásai11.

Kölcsön visszatérülés


Tartalékok12.Kölcsön nyújtása

683


13.

Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

1 550

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

2 232


15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

732

Hitelek törlesztése16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

732

Rövid lejáratú hitelek törlesztése17.

Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése18.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

732

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

2 282

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

2 232


30.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:31.

Tárgyévi hiány:

2 282

Tárgyévi többlet:

2 232


-
-


50

     9. melléklet a 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethezFelsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéseTöbbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekcélok szerint, évenkénti bontásban


sor-szám

A

B

C

D

E

F


Kötelezettség

Kötelezettség vállalás alapja

2013. évben

2014. évben

2015. évben

2015. után
1

Hévíz Kistérségi társulási tagdíj

társulási megállapodás

100

2

Térfigyelőrendszer karbantartása

szerződés

250

250

250

250


3

Orvosi ügyeleti hozzájárulás

társulási megállapodás

900

900

900

820


4

Gyepmesteri társulási díj

társulási megállapodás

200

200

200

200


5

Oktatási társulás alapján hozzájárulás

társulási megállapodás

2 500

2 500

2 500

2 500


6

Fogorvosi ügyeleti ellátás

megállapodás

33

33

33

33


7

Számviteli program használata

megállapodás

221

221

221

221


8

Közérdekű adatok közzététele

megállapodás

28

28

28

28


9

Fénymásoló karbantartási díj

megállapodás

250

250

250

250


10

Önkormányzati vagyonbiztosítás

megállapodás

37

37

37

37


11

Vírusirtó licencdíja

megállapodás

23

23

23

23


12

Vizitársulati tagdíj

társulati határozat

12

13

Összesen:


4 554

4 442

4 442

4 362


10. melléklet 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata

2013. évi költségvetés
által adott közvetett támogatások, kedvezményekA. Kedvezményekezer forintban
Sorszám

A

B

C
Bevételi jogcím

Tervezett bevétel

Adott kedvezmények összege
1

Építményadó

5200

0
2

Magánszemélyek kommunális adója

6500

0
3

Idegenforgalmi adó

100

0
4

Iparűzési adó

7700

0
5

Összesen:

19500

0B. Támogatások
ezer forintban
Sor-szám

A

B

C
Kiadási jogcím

Támogatások összege
1

Bursa Hungarica ösztöndíj

225
2

Összesen:

225

11. melléklet az  1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013-2015. évi alakulása
ezer forintban

sor-szám

A

B

C

D

Megnevezés

2013. év

2014. év

2015. év

1

Intézményi működési bevételek

1 356

1400

1400

2

Közhatalmi bevételek

20 000

26000

26000

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

22 868

20000

20000

4

Átengedett központi adók

1 400

1400

1400

5

Átvett pénzeszközök

3686

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel

14 537

5000

5000

7

Működési célú bevételek összesen:

60 529

53800

53800

8

Személyi juttatások

7001

6000

6000

9

Munkaadót terhelő járulékok

1900

1700

1700

10

Dologi kiadások

25367

23000

23000

11

Támogatásértékű működési kiadás

17300

20000

20000

12

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

6038

6000

6000

13

Tartalékok

2 973

1000

1000

14

Működési célú kiadások összesen:

60579

57700

57700

15

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

1 550

10000

10000

16

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

73217

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 282

10000

10000

18

Felhalmozási célú kiadások

468

4000

4000

19

Felújítási kiadások

85120

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

230

200

200

21

Tartalékok

683

1900

1900

22

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2232

6100

6100

23

Önkormányzat bevételei összesen:

62 811

63800

63800

24

Önkormányzat kiadásai összesen:

62811

63800

63800
12. melléklet a 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethezFelsőpáhok Község ÖnkormányzataElőirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2013. évre
ezer forintban

sor-. szám

Megnevezés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

November

December

Összesen

1

Intézményi működési bevételek

45

39

300

139

39

300

39

86

250

39

39

40

1 356

2

Helyi adók

200

2 000

10 000

600

600

600

300

100

4 500

500

100


19 500

3

Átengedett központi adók

100

100

500

100

500

1001 400

4

Bírságok, pótlékok, egyéb működési bevételek300


200
500

5

Költségvetési támogatások

1 686

1 686

1 686

1 686

1 686

1 686

1 686

1 686

1 686

1 686

11 837

1 686

30 383

6

Átvett pénzeszközök


368368

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek400300400400

1 500

8

Pénzmaradvány

7 000

1 500
1 269

2 000

3 500

15 269

9

Bevételi előirányzat összesen:

9 031

5 325

13 186

2 425

2 525

4 523

4 025

5 472

7 336

2 325

11 976

2 126

70 276

10

Személyi juttatások

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

583

7 001

11

Járulékok

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

1 900

12

Dologi kiadások

1 617

1 617

1 617

1 980

4 500

2 617

2 500

1 600

1 600

5 600

1 028

1 000

27 275

13

Támogatásértékű kiadások

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

6 863

1 442

22 721

14

Pénzeszköz átadások

0

15

Szociális ellátás

484

484

484

484

484

484

484

484

484

484

484

709

6 038

16

Felhalmozási kiadások318

851


230

150


1 549

17

Tartalék


647


851


400436


155

1 303

3 792

18

Kiadási előirányzat összesen:

4 285

4 932

4 603

6 350

7 168

5 915

5 318

4 268

4 704

8 268

9 272

5 196

70 276

19

Likviditás:

4 746

5 140

13 723

9 798

5 156

3 764

2 471

3 676

6 308

365

3 069

-1

0Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!