nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-01 -tól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és 32. (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában és 41. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § (1) A szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a következők szerint ruházza át:

a) A polgármester hatásköre az


b) A Humán Bizottság hatásköre az


      c) A jegyző hatásköre a

            -  közgyógyellátás méltányossági alapon történő megállapítása.


2. §


Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.                        Kispéter Géza sk.                                                       dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                               jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2014. március 27. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!