nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-22 -tól
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019. (X.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 21. § (5)

A jegyző helyettesítését, teljes jogkörben – a jegyzői tisztség betöltetlensége, valamint a jegyző tartós akadályoztatása esetén – a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi csoportvezetője látja el. A Szervezési és Jogi csoport vezetőjének tartós akadályoztatása, vagy a csoportvezetői munkakör betöltetlensége esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzői feladatokat ellátó, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal állományába tartozó, felsőfokú képesítéssel rendelkező köztisztviselő kijelölésére.”


2. §


E rendelet 2019. november 22. napján lép hatályba.


Domaszék, 2019. november 21.


Sziráki Krisztián s.k.                                                            dr. Csányi Imre s.k.

    polgármester                                                                             jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve: 2019. november 21.dr. Csányi Imre

       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!