nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 4/2000 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-31 -tól
Domaszék község képviselő testületének 4/2000 (II.25.) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Domaszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

Mely módosult a 15/2005. (VI.2.) Kt., a 26/2005. (XII.1.) Kt., a 11/2007. (VI.1.) Kt., a 23/2008. (V.30.) Kt., a 17/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelettel és a 7/2012. (V.18.) önkormányzati rendelettel.


Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja:

Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra. Megállapítja a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját. Szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Domaszék község közigazgatási területén lévő közterület használatára.

Közterület fogalmát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. határozza meg.

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

(3) A közterület használatáról szóló rendeletben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény vonatkozó előírásait kell alkalmazni.


3. §


A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4. §


(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

e) önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

g) alkalmi és mozgóárusításra,

h) kiállítás, alkalmi vásár céljára,

i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

k) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan,

l) hinták, forgóhinták, hullámvasutak, egyéb szórakoztató-berendezések elhelyezése céljára.

m.) közterület filmforgatási célú használatára[1]

5. §


(1) A közterület állandó jellegű használatához közterülethasználati engedélyt kell kérni:

(2) Állandó jellegű közterület használat kérhető különösen:

a.) az üzlethelyiségek és egyéb árusító épületek

b.) üzemanyagtöltő állomás és hozzá kapcsolódó tárlóhelyek

c.) az ipari és raktárépületek elhelyezéséhez

(3) A közterület állandó jellegű használatát  építmény létesítése céljára, csak a funkció megjelölésével lehet engedélyezni.


5/A §


(1) az önkormányzat által szervezett rendezvény és a rendezvényen működő szórakoztató berendezések céljára igénybe veendő terület nagyságát a polgármester jelöli ki a rendezvényt megelőzően legalább 30 nappal.

(2) A közterület-használatot engedélyező polgármester köteles elutasítani a közterület használatára vonatkozó kérelmet, amennyiben az (1) bekezdés szerint kijelölt terület betelt az engedélyesek számával.


6. §


Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása, kiépítése  érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.


7. §


Nem adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területen csak a közlekedési szakhatóság, műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területen csak a műemléki, illetve egyéb szakhatóság hozzájárulása hiányában.

b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására.

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,

d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


8. §

(1) A közterület-használati engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A kérelem benyújtása ezen rendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalmú nyomtatvány használatával lehetséges.

A rendezvényre érkező mutatványos vállalkozók a rendezvényt megelőzően egy héttel korábban foglalhatják el a részükre engedélyezett helyet.

(2) Az engedély

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

- a visszavonásig adható meg.


(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.


9. §


(1) A közút nem közlekedéscélú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez, valamint az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez, a .Szegedi Közúti Igazgatóság hozzájárulását az engedélyezőnek be kell szerezni, akkor, ha állami útról van szó.

(2) Élelmiszer-árusítás esetében a Szeged Városi  ÁNTSZ hozzájárulását az engedélyezőnek be kell szerezni.

Közterülethasználati engedélyt élelmiszer utcai árusítására csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.

(3) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

(4) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri berendezésre, és úttartozékra elhelyezni csak az arra a célra szolgáló hirdetőtáblákon.

(5) Az önkormányzat által felállított központi hirdetőtáblákon azonos méretben helyezhetők el a hirdetési információk.

Az (5) bekezdésben szabályozottakon kívül hirdetőtábla közterületen csak az utcanévtábla alatt, azzal azonos nagyságban helyezhető el.


A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja


10. §


(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mellékletét a 2. számú melléklet határozza meg.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdetőberendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

(4) A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre megszabott határidő lejártát követő 15 napon belül igazolni kell.Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


11. §

Mentesül a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól az a személy vagy szervezet aki (amely) a választásokkal kapcsolatos hirdetményeket helyez el.


Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei.


12. §


A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a polgármester végzi.


13. §


A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő megjelölésével felhívja használat megszüntetésére, és a közterület - saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására.


Az engedély visszavonása


14. §


(1) Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítani.

Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

(2) Az ellenőrzés során, ha megállapítást nyer, hogy a működő szórakoztató eszközök (pl. hinta, hullámvasút, dodzsem stb.) zavarják az önkormányzati rendezvény programját, a közterület-használati engedély azonnal visszavonható.Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása


15. §


(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

(2) közterületen üzemképtelen jármű legfeljebb 30 napnál nem hosszabb időre szóló közterület használati engedéllyel tárolható.

Az üzemben tartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről eltávolítani.


16. §[2]

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(4) A közterület-használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

 (5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(9) A közterület filmforgatási célú használati díjának mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”Vegyes rendelkezések


17. §

(Hatályon kívül)


Záró rendelkezés


18. §


Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 6/1991. (X. 8.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.


Börcsök Lajos sk.

 polgármester . Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

                   jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2000. február 25.


Domaszék, 2000. február 25.


Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

jegyző

Megjegyzés:

A Képviselő-testület a 15/2005. (VI.2.) Kt. rendelettel módosította.

(Ezen rendelet 2005. június 2-től hatályos.)

A Képviselő-testület a 26/2005. (XII.1.) Kt. rendelettel módosította.

(Ezen rendelet 2005. december 1-án hatályos, de rendelkezéseit a 2005. november 1-től induló és folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.)

A Képviselő-testület a 11/2007. (VI.1.) Kt. rendelettel módosította.

(Ezen rendelet 2007. június 1-én hatályos, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.)

A Képviselő-testület a 23/2008. (V.30.) Kt. rendelettel módosította.

(Ezen rendelet a kihirdetése napján, 2008. május 30-tól hatályos.)

A Képviselő-testület a 17/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosította.

(Ezen rendelet 2011. november 25. napjától hatályos.)

A Képviselő-testület a 7/2012. (V.18.) önkormányzati rendelettel módosította.

(Ezen rendelet 2012. május 19. napjától hatályos.)


Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2013. augusztus 30.

Hatálybalépés: 2013. augusztus 31.


                                                                                                                                                             Dr. Csányi Imre

                                                                                                                                                                   jegyzőZáradék:

A rendelet az Európai Uniós Jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.

[1]

Megállapította a 7/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2013. augusztus 31.

[2]

Megállapította a 7/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2013. augusztus 31.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
26.5 KB
2. sz. melléklet
33.5 KB
3. sz. melléklet
24.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!