nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A bevezetett helyi adók


1. § Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) magánszemély kommunális adóját,

b) idegenforgalmi adót,

c) helyi iparűzési adót

vezet be.


  1. Magánszemély kommunális adója


2. § A magánszemély kommunális adója évi mértéke adótárgyanként 3.500 Forint.


  1. Idegenforgalmi adó


3.§ (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft/ vendégéjszaka.


4.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen megszálló vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal, melyet bejelentkezéskor megnyitni:

a) a vendég vezeték- és utóneve

b) a vendég születési helye és ideje,

c) a vendég lakcíme

d) a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja,

e) az idegenforgalmi adómentesség jogcíme,

f) a vendég sajátkezű aláírása.


(2) Az adóbeszedésre kötelezett jogosult megválasztani, hogy az (1) bekezdésben rögzített nyilvántartást manuális vagy elektronikus formában vezeti. A manuális formájú nyilvántartás céljából a közös hivatal vendégkönyvet rendszeresít, melyet a közös hivatalnál lehet beszerezni. Amennyiben szállásadó a nyilvántartást elektronikus formában vezeti, köteles legalább az (1) bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentő lapot a vendéggel kitöltetni és azt megőrizni elévülési időn belül.(3) A (2) bekezdésben meghatározott vendégkönyvet használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti. A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és a jegyzővel a tárgyévet követő év január 31. napjával záradékoltatni. A záradékoltatott vendégkönyveket a következő években is lehet használni, ha tartalmaz további nyilvántartási helyet.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba az adóhatóság jogosult ellenőrzés keretén belül betekinteni.


  1. Helyi iparűzési adó


5. § (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

(2) A helyi iparűzési adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Forint.


  1. Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi adókról szóló 9/2004. (XII.29.) önkormányzati rendelete, és Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete.


Magyarszombatfa, 2015. augusztus 31.
          Albert Attila

           polgármester


Tóth Jenő

jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. szeptember 1. napján kihirdetésre került.


                                                                                                       Tóth Jenő

                                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!