nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék nagyközség képviselő testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-03 -tól
Domaszék nagyközség képviselő testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és kormányzati funkciók szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.


2. § (1) Költségvetési szervek:


a) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat        

b) Domaszéki Polgármesteri Hivatal

c) Domaszéki Kincskereső Óvoda
1. sz.táblázat


Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához


 A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:


A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.

Cím száma és neve

Alcím száma és neve

1. Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Képviselő Testület

1

Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Önkormányzat, Képviselő-testület


2

Önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármesteri Hivatal

3


Falugondnok, tanyagondnok

4

Országos és helyi népszavazás


5

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

6

Önkormányzatok elszámolásai kp. költségvetéssel

7

Óvodai nevelés ellátás működtetés

8

Egyéb szabadidős szolgáltatás         

2. Egészségügyi ellátás

1.

Házi orvosi alapellátás

2.

Házi gyermekorvosi alapellátás

3.

Fogorvosi alapellátás3. Szociális gondoskodás

1.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

3.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

4. Család-és gyermekjóléti  szolgáltatás

1.

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás5. Település-üzemeltetés

1.

Állat-egészségügy

2.

Zöldterület kezelés

3.

Útépítés

4.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

5.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


7.

Köztemető-fenntartás és működtetés

8.

Közvilágítás


9.

Víztermelés, vízkezelés és vízellátás

10.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

11.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

12.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek


13

Területfejlesztés igazgatása (ipari park)

6. Sportfeladatok

1.

Sportintézmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


2.

Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

7. Gyermekétkeztetés

1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ óvoda

2.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ iskola


8. Napközi otthonos óvoda


1.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9. Általános iskola

1.

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés)

10. Közművelődési feladatok

1.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása


A költségvetési szervek 2018. évi költségvetése


3. §[1] A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda  2018. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                       1.371.534  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                      1.371.534  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                          0   Ft-ban   állapítja meg.


I. A költségvetési bevételek


4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2018. évi állami támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2018. év költségvetési bevételeit rovatrend szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel. Ez a tábla 4 hasábos formában kerül bemutatásra. A 2017. évre vonatkozó eredeti, a 2017. évi  utolsó módosított előirányzat,  a  2017. évi várható teljesítés, és a 2018. évi tervadat szerepel benne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(2) A felhalmozási bevételeket a 6. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 8. számú melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 7. számú melléklet mutatja be.II. A költségvetési kiadások


5. §[2] (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:     761.262

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (K1):              205.863

- munkaadókat terhelő járulékok (K2):        48.361

- dologi jellegű kiadások (K3):                  218.583

-szociális ellátások (K4):                               7.500

-szociális ellátások (K5):                                  405

- pénzeszköz átadások (K5):                      122.184

-tartalékok (K5):                                         158.366Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                      62.000 e Ft


-Civil szervezetek támogatása                                7.000 e Ft


-Egyéb szervezeteknek  pénzeszköz átadás           2.230 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                          71.230 e FtA 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:     38.527 e Ft


Az 5. címen a település üzemeltetési feladatokra pénzeszköz átadást nem tervezünk, a kiadások a dologi kiadásokban szerepelnek.

A pályázatokból megvalósuló beruházások nagyrészt a település üzemeltetés kormányzati funkcióin szerepelnek kiadásként a beruházási, illetve a felújítási oszlopban. Ez összesen 387.621 e Ft.


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladata:


         -Civil szervezetek támogatása:                            7.000 e Ft keretösszegben;


A Képviselő-testület döntése alapján módosításra fog kerülni majd, mert a szervezetek beszámolói és kérelmei csak a költségvetés elkészítése után fog megtörténni. Emiatt keret összeg kerül csak betervezésre.

        

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 4. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.


6. §[3] Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 610.272 ezer forint.

          

7. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként és feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.


III. A költségvetési kiadások és bevételek


8. § A címek szerinti kiadásokat a 4. számú melléklet, a kormányzati funkciók szerinti kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. Mindkét melléklet a);b);c) intézményi alábontott táblázatokat is tartalmaz.


9. § Az Önkormányzat pénzmaradványa  472.100 e Ft. Tartalmazza a pályázatokra már 2017. évben megkapott lehívott előlegeket, és az Önkormányzat eddigi összes megtakarítását.


10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.


11. § A három évre előre vonatkozó gördülő tervet a 8. számú melléklet tartalmazza.


12. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.


IV. A költségvetési létszámkeret


13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

-  51,75 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-  51,75 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


  1. [4] Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                                                 14  fő

Önkormányzat                                                             6     fő

(ebből 1 fő tanyagondnok)

Település üzemeltetés                                                 1     fő

Sportcsarnok                                                                2     fő

Domaszék Óvoda                                                      30,5  fő

Domaszék Iskola                                                         0,25 fő

Könyvtár                                                                      1     fő


                                                                  Összesen:             54,75   fő


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.                                                                              


16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


17. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 50.000 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59.§ (6) bekezdése alapján.


 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok


19. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.


20. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok közül a település-üzemeltetési feladatokat.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.


21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.


22. § Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 19/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.............................................                           ..............................................                                              

Kispéter Géza polgármester sk.                             dr. Csányi Imre jegyző sk.


                                                       Ph.


Záradék: e rendelet kihirdetve: 2018. február 22. .................................................     

                                                                           dr. Csányi Imre jegyző sk.Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2018. október 2.

(Hatálybalépés időpontja: 2018. október 3.).................................................      

                                                                           dr. Csányi Imre jegyzőMellékletek1. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi állami támogatás bevétel táblázata

2. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi állami támogatás bevétel táblázata

3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek tervezete

3./a melléklet:    Önkormányzat bevételei

3./b melléklet: Hivatal bevételei

3./c melléklet:  Óvoda bevételei

4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadási címrend szerint

4./a sz melléklet : Önkormányzat kiadási terve címrend szerint

4./b sz. melléklet: Hivatal kiadási terve címrend szerint

4./c sz. melléklet: Óvoda kiadási terve címrend szerint

5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata kormányzati funkciók szerint

5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat

5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal

5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda

6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásainak és bevételeinek terve

7. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi költségvetési mérleg terve

8. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat gördülő terve

9. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

10. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntések

11. sz. melléklet: Közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)

12. sz. melléklet: Civil szervezetek támogatása


[1]

Módosította a 6/2018. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2018. október 3.

[2]

Módosította a 6/2018. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2018. október 3.

[3]

Módosította a 6/2018. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2018. október 3.

[4]

Módosította a 6/2018. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2018. október 3.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
30 KB
2. számú melléklet
29.5 KB
7. számú melléklet
20.17 KB
8. számú melléklet
26.5 KB
9. számú melléklet
33 KB
10. számú melléklet
4.72 KB
11. számú melléklet
4.33 KB
12 számú melléklet
29.5 KB
3. számú melléklet
69 KB
4. számú melléklet
60.5 KB
5. számú melléklet
60.5 KB
6. számú melléklet
40 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!