nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-06 -tól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőt rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


A köztisztasággal, településtisztasággal kapcsolatos feladatok ellátásáról, így a települési szilárd és folyékony hulladék, illetve a kommunális hulladék szelektíven történő (papír, műanyag, fém) rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről az önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Domaszék területén lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosa, használója, bérlője (a továbbiakban: ingatlanhasználó[1]) - függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék, illetve a települési folyékony hulladék elhelyezéséről az ezen tevékenységgel kapcsolatos helyi közszolgáltatások útján köteles gondoskodni. Gazdálkodó szervezet az előzőektől eltérően akkor köteles igénybe venni a közszolgáltatást, ha törvény azt kötelezővé teszi.


2. §


(1) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített-és természeti környezet védelme.


(2) A rendelet tárgyi hatálya: a közszolgáltatás kiterjed

a) az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésére, begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a kijelölt hulladéklerakó helyen;

b) a településen a folyékony hulladék gyűjtésével kapcsolatos tevékenységekre.


(3) A rendelet területi hatálya: a közszolgáltatás Domaszék község közigazgatási területére terjed ki.


(4) A rendelet személyi hatálya: kiterjed valamennyi magánszemélyre, valamint gazdálkodó szervezetre, akinek, illetve amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában, a község közigazgatási területén lévő ingatlanán (a továbbiakban: ingatlanhasználó[2]) települési szilárd hulladék keletkezik.


(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzésével és azok kezelésével összefüggő tevékenységre.


Közszolgáltatást végző feladatai


3. §


(1) A szervezett helyi hulladékszállítási közszolgáltatást az Önkormányzat közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.


(2) A települési szilárd hulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevétele kötelező.


(3) Domaszék község közigazgatási területén a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit[3] Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Városgazda sor 1., a továbbiakban: Szolgáltató) látja el a község közigazgatási területén keletkező települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtésével és a kijelölt, hatósági engedéllyel működő hulladékártalmatlanító telepre történő rendszeres szállításával és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezésével kapcsolatos, hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységet.


(4) A Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot kizárólag a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen (Hrsz.: Szeged, 0140/2) helyezi el.A települési önkormányzat feladatai


4. §[4]


Az önkormányzat feladata különösen:

a) a hulladékgazdálkodásra kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a szelektíven gyűjtött egyéb települési szilárd hulladék lerakása céljából hulladékgyűjtő sziget kijelölése,

b) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása,

c) a települési folyékony hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és fenntartása,

d) a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése,

e) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató számára szükséges adatok és információk szolgáltatása,

f) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladat-és hatáskör rendeletben történő megállapítása,

g) hulladékudvar fenntartása, üzemeltetésének megszervezése.Az ingatlanhasználók kötelezettségei[5]


5. §


(1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelezettsége, hogy

a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,

b) a települési szilárd hulladékot lehetősége szerint elkülönítetten gyűjtse,

c) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig a külön jogszabályban előírtak szerint ideiglenesen gyűjtse, illetve tárolja,

d) az ingatlanán keletkező települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodjon,

e) a települési hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészséges és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közbiztonságot ne zavarja,

e) tulajdonosváltozás esetét a Szolgáltatónál bejelentse.


(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezeteknek az ingatlanon folytatott gazdálkodási tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni.A közszolgáltatás keretében kötött szerződés,

illetve az adatkezelés szabályai


6. §


(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat a Szolgáltató között jön létre.


(2) A Szolgáltató jogosult a személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást végző szolgáltató köteles a díjhátralék behajtása érdekében történt megkeresésében a fenti adatokat közölni. A Szolgáltató a személyes adat kezelése során az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően köteles eljárni.


7. §[6]


(1) Az ingatlanhasználó a Szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni.


(2) A közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik a településen keletkező nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, az általa meghirdetett időpontban, amelyről a lakosságot és az önkormányzatot írásban értesíti. A lomtalanítás időpontjáról az önkormányzat és a közszolgáltató előre egyeztet.


(3) A közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban köteles értesíteni. Ha előre nem látható rendkívüli okból következik be változás, a Szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.


(4) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.


(5) A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő írásban beérkezett panaszokat köteles megvizsgálni és a fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek megfelelően eljárni.


A közszolgáltatás ellátásának, rendje, módja


8. §[7]


(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot az annak begyűjtésére e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek, a Szolgáltatónak köteles átadni.

(2) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:

a.         60  literes szabványos tárolóedény

b.         80 literes szabványos tárolóedény

c.         120 literes szabványos tárolóedény

d.         240 literes szabványos tárolóedény

e.         1100 literes szabványos tárolóedény

A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (3) bekezdés szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény választásával biztosítja.

(3)  A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a  közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

            a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,

            b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant használó természetes személyek számát, valamint

            c) a szállítási gyakoriságot.

A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos mennyiség mértéke 40 liter/fő/hét.

Az 1 fős háztartásokban a szolgáltatás igénybevétele az ingatlanhasználó számára minimum 60 liter/hét, a 2 fős háztartásokban minimum 80 liter/hét, a 3 vagy  annál nagyobb létszámú háztartásokban és a gazdasági egységeknél minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre vonatkozóan kötelező. A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott űrmértékű edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását az ingatlanhasználók számáról.

 (4)  A szolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet e szakasz rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a szolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a Szolgáltató jogosult a díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.  

(5) A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet esetében maximálisan 15 kg, a 80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan  25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével történik.


Külterületen  a szilárd hulladék gyűjtése zsákban történik, melyet az ingatlanhasználó a kijelölt gyűjtőponton elhelyezett konténerben köteles elhelyezni.


(6) A települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének külön szabályai:


a) A belterületi ingatlanon összegyűjtött, illetve a közterületre szabványos gyűjtőedényben kihelyezett települési szilárd hulladékot a Szolgáltató heti 1 alkalommal szállítja el.b) A belterületi ingatlanon keletkezett és összegyűjtött, a közterületre szelektív hulladékgyűjtés céljára szolgáló szabványos gyűjtőedényben vagy zsákban kihelyezett, szelektíven gyűjtött hulladékot a Szolgáltató havonta 1 alkalommal szállítja el. A közszolgáltató által biztosított házhoz menő szelektív gyűjtés során kizárólag az előzetes tájékoztatásban megadott  tájékoztatón feltüntetett hulladékokat lehet elhelyezni a gyűjtőedényekbe, ide értve az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákot is.  Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött  hulladék kihelyezése nem a „szelektív” zsákban történik vagy nem megfelelő hulladék kerül ilyen zsákban kihelyezésre, a közszolgáltató értesítő hátrahagyása mellett a hulladékot a helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék elszállításának szabályai szerint  szállítja el, ilyen esetben a szolgáltató  zsákcserét nem köteles biztosítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény bevezetéséig egyéb zsákban is kihelyezhető.


c) A Szolgáltató a többlet hulladékot az általa forgalmazott emblémás zsákban külön díjazás ellenében szállítja el, a zsák díja magába foglalja a szállítás és a deponálás díját.


d) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására a saját tulajdonában lévő szabványos gyűjtőedényt veheti igénybe, kizárólag azt használhatja, illetőleg a szelektív hulladék gyűjtésére az Önkormányzat biztosítja a szabványos edényzetet a rendelkezésére álló keret erejéig.


e) A használó vagy megbízottja az önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.


f) A hulladékszállítás időpontjáról, annak megváltozásáról a Szolgáltató a lakosságot értesíti.


g) A közszolgáltató a rendszeres hulladékszállítást úgy köteles megszervezni, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen a gyűjtést és szállítást bármely okból  (pl. ünnep és munkaszüneti napokon, gép meghibásodása esetén) elvégezni nem tudja az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül , de legkésőbb a soron következő munkanapon pótolni köteles. Amennyiben az ürítés napja az év január hó 1. napjára esik, úgy az ürítés pótlására a következő hét szállítási napján kerül sor.

h) A gyűjtőedény megőrzése és tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelezettsége.


i) A gyűjtőedény környezetének tisztán tartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve, ha a hulladék a Szolgáltató hibájából szóródik el.


j) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében a településen hulladékudvart üzemeltet. Az a) pontban foglaltakon túlmenően a hulladékudvarba díjmentesen naponta maximum 1 m3 lakossági gyűjtésből származó szelektív hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém), zöld hulladék helyezhető el. A hulladékudvarban a fentieken túl maximum 5 m3/háztartás/év mennyiségben beszállított építési törmelék és lom hulladék, valamint lakossági veszélyes hulladék vehető át díjmentesen, melynek átvétele, biztonságos tárolása, ártalmatlanítási célú elszállítása a Szolgáltató feladata. A hulladékudvarba kizárólag a nyitvatartási időben, a feltüntetett típusú és mennyiségű hulladék helyezhető el. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.


k) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében ellátja a közterületen kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lévő edények ürítését és a hulladék elszállítását. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhető el. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.

(7) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a képződés helyén a  zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

(8) A hulladék ingatlanon történő tárolását a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, tűzrendészeti és köztisztasági előírások figyelembevételével kell megvalósítani. Hulladék ingatlanon történő felhalmozása tilos.


A települési szilárd hulladék kezeléséért fizetendő közszolgáltatási díj


9. §[8]


(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja

(2) A települési szilárd hulladékért fizetendő díjat negyedévente a számlán feltüntetett időpontban kell megfizetni. A közszolgáltatási díj megfizetése a koordináló szerv által kiküldött csekken utólag történik. [9]


(3) Az ingatlanhasználó mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, ha legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kéri a Szolgáltatótól a kötelezi közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig, megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más sem használja.


(4) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan tulajdonosa, illetve használója írásban köteles kérni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a szünetelés meghosszabbítására vonatkozó kérelmet akkor fogadja el, ha a kérelmező a bázis évre vonatkozólag legalább kettő közüzemi számlával igazolja, hogy az ingatlant életvitelszerűen a kedvezményezett időszakban nem használta. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak.


(5) A szüneteltetési kérelmet a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs.


A lakatlanság tényét a jegyző igazolja.


(6) A lommal kapcsolatos közszolgáltatás díjának megállapításához a tulajdonos és a Szolgáltató által kötött szerződésben meghatározott díj alkalmazásánál a gyűjtőedény/gyűjtőzsák méretét és ürítési gyakoriságot kell alapul venni. Nem kerül sor díj megállapítására, ha a lom átadása az éves lomtalanítási időpontban történik.


(7) Az ingatlan tulajdonosi (használati) viszonyaiban bekövetkezett változást a felek 15 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Szolgáltatónak.


(8) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követien az új tulajdonos köteles fizetni.


(9) A közszolgáltatás díját tartalmazó számlával kapcsolatban a tulajdonos a koordináló szervnél kifogást emelhet, melynek halasztó hatálya nincs. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a koordináló szerv helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbéli kérelemre az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.[10]Szilárdhulladék-kezelési díjkedvezmények


10. §


(1) A közszolgáltatási díj 50%-ának megfelelő díjkedvezményre (a továbbiakban: 50%-os díjkedvezmény) jogosult írásbeli kérelemre:


a) az egyedül élő 65. életévét betöltött nyugdíjas személy (ingatlantulajdonos), amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a 60.000.- Ft-ot, valamint


b) az önálló (kétszemélyes) háztartásban élő házaspár, illetve élettársak, ha mindkettőjük 70. életévét betöltött személy, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180%-át.


(2) Az 50%-os díjkedvezménynek megfelelő összeget az önkormányzat téríti meg a Szolgáltatónak. A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében a szociális előirányzatokon belül biztosítja.


(3) A kérelem tárgyában - a kérelmező anyagi helyzete és a feltételek vizsgálata mellett – a Képviselő-testület Humán Bizottsága dönt.


(4) A díjkedvezményre vonatkozó írásbeli kérelemnek csak abban az esetben lehet helyt adni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőnek a koordináló szerv felé a közszolgáltatási díj fennmaradó részére díjhátraléka nincs. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a díjkedvezményre való jogosultság a mulasztást követő díjfizetési időszak első napjától megszűnik. [11]


11. §


(1) Az 50%-os díjkedvezmény a kérelem benyújtását követő díjfizetési időszak kezdetétől számított egy évi időtartamra állapítható meg.


(2) Az önkormányzat a díjkedvezményről szóló döntés meghozatalát követően a díjkedvezményben részesített ingatlantulajdonosokról – az átvállalt díj összegét is tartalmazó – kimutatás megküldésével tájékoztatja a szolgáltatót és a koordináló szervet.[12]


(3) Az 50%-os díjkedvezmény biztosítása esetén a kedvezményben részesülő ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését közvetlenül a koordináló szervnek teljesíti. [13]


(4) Amennyiben a díjkedvezményben részesülő ingatlantulajdonos a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fennmaradó részének megfizetését nem teljesíti, úgy annak behajtására a Hgt. rendelkezései az irányadók.


(5) A 12. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek köréről és a bekövetkezett változásokról az önkormányzat díjfizetési időszakonként tájékoztatja a szolgáltatót.


(6) A 10. § (14) bekezdésben és a 12. § (4) bekezdésében foglaltak érvényesítése céljából a koordináló szerv a hátralékosokról tájékoztatja az önkormányzatot.[14]


A gyűjtőedények használatával kapcsolatos kötelezettségek


12. §[15]


(1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül kell tárolnia, azt közterületen tartósan elhelyezni vagy tárolni az önkormányzat közterület-használati rendelete, illetve engedély alapján lehet.


(2) Tilos a gyűjtőedényekben veszélyes, folyékony, robbanó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti az elszállítással foglalkozó vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.


(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ürítés napján reggel 6 óráig, az ingatlan  bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre helyezheti ki, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről. Az  ingatlanhasználó a  települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az  ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a  közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a  gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.


(4) A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával.


A hulladék elszállításának megtagadása


13. §[16]


A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha


a) az nem rendszeresített gyűjtőeszközökben kerül átadásra,


b) a hulladék ürítés és elszállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat,


c) megállapítható, hogy a hulladék olyan tömörített vagy nedves, hogy a szokásos módon azt kiüríteni nem lehet vagy a gyűjtőeszköz mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjtheti, nem szállítható, vagy nem minősül települési szilárd hulladéknak


A közszolgáltatás alá nem tartozó körben szerződés alapján végzett tevékenység


14. §


(1) Az ingatlanhasználó[17] a Szolgáltatónak a hulladék elszállítására irányuló megrendelését bejelenti, ha ingatlanán a közszolgáltatás alá nem eső alkalmi többlet háztartási szilárd hulladék vagy lom is keletkezik.


(2) Ha az ingatlanhasználó[18] a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodás alapján a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű többlet hulladéknak megfelelő gyűjtőeszközt a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, és annak elszállításáról és elhelyezéséről megállapodás szerint díj ellenében gondoskodik.A folyékony hulladék elszállítására vonatkozó rendelkezések


15. §


(1) A települési folyékony hulladék elszállítását eseti megrendelés alapján végzi a Szolgáltató a település teljes közigazgatási területén, az erre a célra engedélyezett zárt rendszerű csepegést és szaghatást kizáró eszközzel.


(2)  Az összegyűjtött települési folyékony hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező folyékony hulladéklerakó telepen szabad elhelyezni.


(3)  A Szolgáltató a megrendelésnek három munkanapon belül köteles eleget tenni.


(4)  A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos szolgáltatási díjat köteles fizetni. A szolgáltatás díjának megfizetése a teljesítést követően számla ellenében válik esedékessé, mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.Záró rendelkezések


16. §


Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.


17. §


Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 15/2010. (XI.23.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 15/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet és a 7/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet.


Domaszék, 2014. február  27.


Kispéter Géza s.k.

dr. Csányi Imre s.k.

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2014. február 27. napján.     dr. Csányi Imre

jegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2015. április 23.

(Hatálybalépés: 2015. július 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2016. június 30.

(Hatálybalépés: 2016. július 1.)


                                                                                                 Dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző[1]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[2]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[3]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[4]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[5]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[6]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[7]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[8]

              Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[9]

             Módosította a 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 1. napjától.

[10]

Módosította a 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 1. napjától.

[11]

Módosította a 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. július 1. napjától.

[12]

Módosította a 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. július 1. napjától.

[13]

Módosította a 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. július 1. napjától.


[14]

            Módosította a 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. július 1. napjától.

[15]

             Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[16]

             Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[17]

             Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. július 1. napjától.

[18]

             Módosította a 9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. július 1. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
19.5 KB
1. számú függelék
19.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!