nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj mértékéről

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. Értelmező rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Magyarszombatfa Község Önkormányzata 9946 Magyarszombatfa, Fő u. 66.

                                   Kultúrház 9946 Magyarszombatfa, Fő u. 23.

                                   Kultúrház 9946 Magyarszombatfa, Gödörházi u. 2.

b) hivatali munkaidő: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.2.  Az engedélyezés szabályai


2. § (1) A házasságkötést hivatali helyiségen kívül a jegyző abban az esetben engedélyezi, ha a házasságkötéshez a méltó keretek adottak.

(2) A házasságkötéshez a méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyszín előkészítése (így különösen a díszítés, a berendezés, a megvilágítás, a megfelelő számú férőhely, az esemény külső környezeti hatásoktól való védelme, a helyszín előzetes és utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, virágok gondozottsága) biztosítottak.

(3) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés feltételeinek a biztosítása a házasulók feladata. E feltételek különösen az elhelyezés, a hangosítás, az áramszolgáltatás, asztal biztosítása.

(4) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül

a) hétfőtől  csütörtökig 16.00 órától,

b) pénteken 13.30 órától,

            b) szombaton 10.00 órától

engedélyezhető.


3. A házasságkötésért fizetendő díjak


3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 25.000,- Ft.


(2) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 30.000,- Ft.


(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 55.000,- Ft.


(4) Amennyiben a házasságkötés legalább egyik tagja magyarszombatfai állandó lakos, úgy a szolgáltatást igénybevevők 100 % kedvezményben részesülnek.


(5) Az (1) – (3) bekezdésben meghatározott díjakat a 72100464-11090988 számú számlára kell megfizetni. A megfizetés tényét a házasságkötés időpontját megelőző 3. munkanapig az anyakönyvvezetőnél igazolni szükséges.


4. § A szolgáltatás igénybevevői a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének a visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötésre vonatkozó bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják.


4. Munkaidőn kívül házasságkötésen közreműködő anyakönyvvezető díjazása
   

5. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy házasságkötési eseményenként hivatali helyiségben 10.000,- Ft, hivatali helyiségen kívül 20.000,- Ft díjazás illeti meg, melyet a munkáltató fizet meg számára.


5. Záró rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti Magyarszombatfa Község Önkormányzatának az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 5/2011.(VI.15.) önkormányzati rendelete.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Magyarszombatfa, 2017. május 29.

                          Albert Attila                                                                                   Tóth Jenő

                           polgármester                                                                       jegyző
Kihirdetési záradék:  


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.
                                                                                                          Tóth Jenő

                                                                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!