nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-15 -tól
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szociális, Népjóléti és Bizottság előzetes véleményével, kikérve - a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések1. §    (1)     A rendelet területi hatálya Úrhida, Boróka utcában fekvő, 532. helyrajzi számú, az Úrhida Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő – az Úrhida Római Katolikus Plébánia és Úrhida Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) között megosztva üzemeltetett - temetőben (a továbbiakban: Temető) található,  annak Észak-Keleti oldalán elterülő, külön megállapodás szerinti területre, mint köztemetőre (a továbbiakban: köztemető), illetőleg az ott zajló kegyeleti közszolgáltatásra és temetkezési tevékenységre terjed ki.


 (2)     A temető többi részén - a katolikus temetőrészen  - az Úrhida  Római Katolikus Plébánia által kiadott szabályzat rendelkezései irányadók.


2. §    (1)     A  köztemető fenntartója és üzemeltetője az önkormányzat, illetőleg az e tevékenységgel külön megállapodás (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) alapján megbízott vállalkozó közreműködésével gondoskodik.


(2)    Az önkormányzat a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak teljesítése érdekében kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre, megállapodásra törekszik Úrhida Római Katolikus Plébániával.


A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges

egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek


3. §    (1)     Urnás temetés céljára az Észak-Keleti oldalon lehatárolt területrész szolgál, mely felett az önkormányzat jogosult rendelkezni a Temető üzemeltető egyházzal  kötött megállapodás alapján.


(2)     Koporsós temetés  esetén a temetési hely - a Temető üzemeltető egyházzal   egyeztetve - a  köztemető  területrészén soron következő sírhely, vagy újbóli megváltás esetén régi sírhely is lehet.


4. §    (1)     A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenniük az elhaltak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelniük az elhaltak iránti kegyeleti igényeknek, és lehetővé kell tenniük a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás igények szerinti, korszerű eszközökkel, módszerekkel történő lebonyolítását.


(2)     Vízvételi lehetőség a Temető katolikus temető részében  biztosított.


.5. §   (1)          A köztemetőben hamvak szétszórására és bemosására alkalmas temetőrész nincs.


(2)      A Temetőben a ravatalozó jogszabályi előírásoknak megfelelő létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről és karbantartásáról a Római Katolikus Plébánia   gondoskodik.


A köztemető használatának és igénybevételének szabályai


6. §    (1)     A köztemető folyamatosan nyitva tart. A köztemetőt - rendjének betartása mellett - bárki látogathatja. Kiskorú személy a köztemetőben csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat.


(2)     A köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, továbbá megfelelő kezeléséről és ártalmatlanításáról az önkormányzat gondoskodik.


7. §  A köztemetőben tilos:


  1. az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül építőanyagot, bontási anyagot szállítani, elhelyezni,
  2. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt lerakni, a lerakott hulladékot elégetni,
  3. hangoskodással, zajkeltéssel, oda nem illő egyéb magatartással a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,
  4. fát, cserjét, bokrot az üzemeltető engedélye nélkül ültetni, kivágni,

e) a közízlést és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit sértő síremléket, egyéb tárgyat elhelyezni,

f) a temetkezési, sírhelygondozási tevékenységhez nem kapcsolódó bármilyen egyéb anyagot elhelyezni, tárolni.


A temetési hely gazdálkodási szabályai


8. §    (1)     A köztemetőben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

 a) urnasírhely esetén 10 év,

 b) urnasírbolt esetén 20 év.


(2)     Temetési hely jogszabályok szerint felnyitását megelőzően a köztemető üzemeltetőjét értesíteni   kell. E tevékenység nem járhat az érintett és a szomszédos sírhelyekhez kapcsolódó kegyeleti jogok megsértésével, a sírhelyek szükségtelen megrongálódásával.
A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak,

növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai


9. §           A köztemetés céljára kijelölt területen urnasírhely céljára 1 m2-es temetési helyeket lehet kialakítani. Egy urnasírba, valamint sírhelybe (sírboltba) legfeljebb három urna helyezhető el, illetőleg temethető. A sírhelyek megközelíthetősége érdekében közöttük legalább 0,5 méter széles gyalogutat kell biztosítani.


10. §  (1)     A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a temetési helyet rendszeresen, megfelelően gondozni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, erre a temető üzemeltetője ésszerű határidő tűzésével felszólíthatja.


(2)     A temetési helyek gondozását úgy kell végezni, hogy a szomszédos temetési helyek kegyelete ne sérüljön, azokban kár ne keletkezzen. A 2 méter magasságot meghaladó, nem gondozott növényzetet, ültetvényt a köztemető üzemeltetője - ésszerű határidőt tűző eredménytelen felszólítást követően - eltávolíthatja.


(3)     Sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.


(4)     Sírjel, síremlék, temetési helyhez tartozó egyéb dolog megrongálódása, veszélyessé válása esetén a köztemető üzemeltetője haladéktalanul értesíti a sírhellyel rendelkezni jogosultat. A helyreállításig, javításig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.


A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely

megváltásának és újraváltásának díja, a temető fenntartási

hozzájárulás díja, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított

szolgáltatások igénybevételének díja


11. §  (1)     A temetési helyek megváltásának díja egyházi díjszabás szerinti.


(2)     A temetési helyek újraváltásának díja egyházi díjszabás szerinti.


(3)     A temetkezési szolgáltató kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők számára temető fenntartási hozzájárulás díjának mértéke: 0 Ft.


(4)     A temetőbe való behajtás díjának mértéke: 0 Ft.


(5)   Az egyéb köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 0 Ft.


12. §  (1)     A köztemetőben sírgondozás céljára a vízvételi lehetőség mindenki számára ingyenes.


(2)     A köztemetőben sírok, sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező koszorú, virágmaradvány, egyéb hulladék a Temetőben kijelölt lerakóhelyen minden látogató számára díjtalanul elhelyezhető.


A temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje


13. §            A temetési hely kialakítását, sírgödör kiásását, betemetését, és az ezzel járó egyéb munkákat a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezheti, egyeztetve a köztemető üzemeltetőjével. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.


14. §  (1)     Az üzemeltető a jogszabályokban és e rendeletben foglalt, a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel, vállalkozó bevonásával látja el.

(2)     A köztemető üzemeltetője:

a) a köztemetésre szolgáló területrészt  és közvetlen környezetét rendeltetésszerű állapotban, tisztán tartja, gondozza és ápolja,

           b)  koordinálja a köztemetéseket.


Záró rendelkezések15. §   (1) Ez a rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2002. (IV.25.).

(4) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2009. (VI.25.).
                          Bognár József                                              dr. Boda Zsuzsanna

                            polgármester                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!