nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-28 - 2019-11-29
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2019.(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése  és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2019. (X. 1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ÖR.) 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A szociális tűzifa a kérelmező részére térítésmentesen kiszállításra kerül, ha a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a 40.000.-Ft összeget.”

2. § Az ÖR. 5. §-a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 40.000,- Ft-ot, akkor


3. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2019. november 28.


Jobb Gyula                                                                                        Dr. Neumann Helga

polgármester                                                                                      jegyző  


A rendeletet kihirdettem 2019. november 28. napján.
Dr. Neumann  Helga

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!