nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 22/2000 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 22/2000 (X.1.) önkormányzati rendelete
A köztemető és a temetkezés rendjének helyi szabályozásáról

mely módosult a 14/2004. (IV.16.) Kt., a 28/2004. (IX.18.) Kt., a 7/2006. (III.1.) Kt. és a 16/2006. (VI.29.) Kt., a 22/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelettel és a 7/2012. (V.18.) önkormányzati rendelettel.


Domaszék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az elhunytak emlékének ápolására megőrzésére – többször módosított helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 8§ (4) és 16§ (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41§ (3) bekezdése alapján a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi szabályairól a temető használatának és igénybevételének szabályairól a következő rendeletet alkotja:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §.

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Domaszék község önkormányzati tulajdonában álló temetőre és az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre.

(2) E rendelet határozza meg a temető

a) fenntartásának

b) üzemeltetésének

c) és a temetésnek

szabályait.2. §.

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában


a) temető a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban Ttv.) (3.§. a) pont) alapján: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak vagy használtak.

b) köztemető ( Ttv. 3.§. b) pont ) az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a temető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

c) temetési hely ( Ttv. 3.§. d) pont ) a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.

d) kegyeleti közszolgáltatás ( Ttv. 3. §. h) pont ) a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.  

e) a temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.


II. fejezet

A temetők fenntartása

3. §.


(1) A temető fenntartója Domaszék Község Önkormányzata. A temető üzemeltetéséről gazdasági társasággal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.

(2) A temető fenntartója – a temető kegyeleti méltósága megőrzése érdekében – gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak a megépítéséről illetőleg kialakításáról.


III. fejezet

Temetkezési szolgáltatások, a temető felügyelete


4. §.


(1) A köztemető üzemeltetésére az önkormányzat azzal a gazdálkodó szervezettel köthet „kegyeleti közszolgáltatási szerződést”, amely a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A temető üzemeltetője a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait akkor is köteles ellátni, ha az eltemettető más vállalkozó vagy gazdasági szervezet szolgáltatásait is igénybe veszi.


5. §.


(Hatályát vesztette)


IV. fejezet

A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek


6. §.


(1) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

(Ttv. 1.§. (1) bek, 19. §. (2) bek, (3) bek, (4) bek, 20. §. (2) bek. )


7. §.


(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell felosztani. A sorokban a temetési helyeket (sírhelyeket) az üzemeltető jelöli ki.

(2) A sírhelytáblákat, a sorokat valamint a temetési helyeket számozással kell ellátni.8. §.


Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, egyházi vagy világi szertartás szerint:

a)  hamvasztásos temetés esetén  az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet:

     urnafülke (kolumbárium),

     urnasírhely,

     urnasírbolt.

     Az urna a koporsós helyre rátemethető.

b) koporsós temetés esetén a temetési hely lehet:

     egyes sírhely, 

     kettős sírhely,  

     sírbolt.


9. §.


(1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg.

(2) Az elhunytat az eltemettetésére kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha afölött rendelkezési joga van.

(3) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(4) A sírboltba temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg.

(5) (Hatályon kívül)

(6) A ravatalozót a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.

(7) Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.


10. §.

A temetési helyek használati ideje, a használati díjak


(1) Az egyes temetési helyeket ( a díszsírhelyek kivételével ) az eltemettetést végző(k)nek illetve hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk. ( Egyszeri megváltás ) Díjakat a melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megváltás időtartama több, vagy azonos a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1) Korm. rendelet 18§ (1) bekezdés a.) pontjában foglaltakkal.

A megváltás díja a (3) bekezdésben foglaltakkal azonos, illetve időaránya mértékben nő, ha a Ttv-ben meghatározott rendelkezési jog időtartama később indul a temetkezés miatt. A rendelkezési jog kezdete a temetés napja.

(3) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év.

c) sírbolt esetén a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően 60 (vagy 100 év).

d) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.

e) urnasírbolt esetén a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően 20-60 év.

(4) A helyi temetési jog feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.

A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (3) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(5) Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét – 25 évre kiegészítve - meg kell fizetni.

(6) A megváltott de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját – a kezelési költség levonását követően- az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni.

(7) A temetési helyek használati joga nem ruházható át és nem örökölhető.

(8) A megváltási díjakat jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az ismételten meg nem váltott sírhelyek hasznosításáról a temető üzemeltetője gondoskodik.

(9) (Hatályon kívül)10/A. §.[1]

(1) A sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy a sírhelyen – a takarítás, növénygondozás kivételével – átalakítási (különösen sírkőépítési, -bővítési) tevékenységet a fenntartó előzetes hozzájárulásával végezhet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tevékenység megkezdése előtt a helyszínről és a tervezett beavatkozásról egyszerű vázrajzot kell készíteni és azt a fenntartóhoz be kell nyújtani, az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulás fenntartó javára történő megfizetése mellett.


11. §.

A temetési helyek mérete


(1) a) A felnőtt egyes sírhely előírt hossza 250 cm, 150 cm szélesnek és 160 vagy 200 cm mélynek

b) A kettős sírhelynek 250 cm hosszúnak, 250 cm szélesnek és 160 cm vagy 200 cm mélynek, 

c) a gyermeksírhelynek 130 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek és 160 cm mélynek,

d) az urnasírhelynek 130 cm hosszúnak, 60 cm szélesnek és 100 cm mélynek,

e) a sírboltnak 2 koporsóra 300 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek és 210 cm mélynek kell lennie.

(2) [2]A sírhelyek minden oldalán 30 cm-es járdát, illetve közlekedési útvonalat kell biztosítani. A sírhelyeket úgy kell kijelölni, hogy a járdaszegélyek összeérjenek, felépítményeik pedig egy irányba mutassanak.


12. §.

A rátemetés


(1) Egy felnőtt sírhelyre – az üzemeltető engedélyével – és az időarányos használati díj (10.§. (5) bek.) megfizetése mellett

a) még egy gyermek koporsó

b) a sir mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető.

(2) A kettős sírhely 2 nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet rátemetés.


12/A. §[3]

A temetési hely felnyitásának szabályai


(1) Exhumálás esetén a művelet megkezdése előtt 3 nappal a temetőben ki kell függeszteni az exhumálás időpontjáról szóló értesítést.

(2) A temetési hely felnyitását a temető üzemeltetője leghamarabb a temetést megelőző napon végezheti. A feltárt sírhelyet baleset megelőzése érdekében védőszalaggal kell körbekeríteni.

(3) Sírásás koporsós temetésnél akkor végezhető, ha a temető vízfigyelő kútjában a vízszint 160 cm alatt van.13. §.

Sírboltba (kriptába) temetés


(1) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen lehet felállítani. A létesítés előtt a sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni, és azt nyilvántartásba kell venni.

(2) Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni.

(3) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.

(4) A sírbolt használati ideje alatt a sírboltot eltávolítani vagy arról a halott nevét letörölni tilos.

(5) A sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után lehet.


13/A. §[4]

Az urnaelhelyezés rendje


(1) Egyszemélyes urnafülkében legfeljebb 2 db urna helyezhető el. Az urnasírbolt legfeljebb 6 db urna elhelyezésére szolgál.

(2) Egyszemélyes koporsós temetési helyen legfeljebb 6 db urna helyezhető el azzal, hogy az urnatároló használata kötelező.

(3) Kétszemélyes koporsós temetési helyen legfeljebb 12 db urna helyezhető el azzal, hogy az urnatároló használata kötelező.14. §.

Díszsírhelyek


(1) Az önkormányzat polgármestere a temetőben díszsírhelyet adományozhat azon meghalt személyeknek, akik Domaszék fejlődése érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhelyek gondozásáról az elhalt hozzátartozói, ilyenek hiányában a polgármester megbízásából az önkormányzat költségére az üzemeltető köteles gondoskodni.


15. §.

A temető rendje


(1) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető esztétikus környezetben és eszközökkel valamint ruházatban, a kegyeleti követelmények megtartásával köteles végezni.

(2) A temetőben végzendő munka időpontját – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével - be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

(3) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata.

(4) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(5) A temetőbe gépjárművel közlekedők a kijelölt parkolóhelyet vehetik igénybe.

(6) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.

(7) A temetőben tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

16. §[5]

Hulladékkezelés


(1) A temetőben keletkezett hulladékot a településen hulladékszállítási közfeladatot ellátó személy által biztosított és saját tulajdonában lévő konténerekben kell gyűjteni, melynek ürítése heti egy alkalommal történik.

(2) A temetőben átalakítási, tisztítási feladatot végző személyek e tevékenységük végzése során keletkezett hulladékot kötelesek elszállítani.

(3) Temetések alkalmával az üzemeltető nettó 4.000 ft zöldhulladék-kezelési díjat jogosult felszámolni a temetési hely felett rendelkezési joggal bíró személy terhére.17. §.

Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Börcsök Lajos sk.                                                      Gulácsiné Somogyi Ilona sk.

  polgármester                                                                          jegyzőMegjegyzés:

A Képviselő-testület a 14/2004. (IV.16.) Kt. rendelettel módosította.

(Hatálybalépés időpontja: 2004. április 16.)

A Képviselő-testület a 28/2004. (IX.18.) Kt. rendelettel módosította.

(A rendelet a kihirdetése napján hatályos.)

A Képviselő-testület a 7/2006. (III.1.) Kt. rendelettel módosította.

(A rendelet a kihirdetése napján hatályos.)

A Képviselő-testület a 16/2006. (VI.29.) Kt. rendelettel módosította.

(A rendelet a kihirdetése napján hatályos.)

A Képviselő-testület 22/2011.(XII.9.) önkormányzati rendelettel módosította.

(A rendelet 2012. január 1. napjától hatályos)

A Képviselő-testület a 7/2012. (V.18.) önkormányzati rendelettel módosította, ahol a 16. §-a hatályát vesztette.

(A rendelet 2012. május 19. napjától hatályos)A rendelet kihirdetésének időpontja: 2012. május 18.
                                                                                                 Angyal Zsolt sk.

                                                                                                     jegyző
Záradék:

A rendelet az Európai Uniós Jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2016. április 29.

(Hatálybalépés időpontja: 2016. május 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. november 24.

(Hatálybalépés időpontja: 2017. december 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2018. február 22.

(Hatálybalépés időpontja: 2018. március 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2018. november 23.

Hatálybalépés időpontja: 2019. január 1.)dr. Csányi Imre

jegyző[1]

Beiktatta a 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet. (Hatálybalépés: 2016. május 1.)

[2]

Beiktatta a 17/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. (Hatálybalépés: 2017. december 1.)

[3]

Beiktatta a 17/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. (Hatálybalépés: 2017. december 1.)

[4]

Beiktatta a 17/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. (Hatálybalépés: 2017. december 1.)

[5]

Beiktatta a 17/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet. (Hatálybalépés: 2017. december 1.)


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
28.5 KB
3. számú melléklet
23.5 KB
2. számú melléklet
26.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!