nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat 2/2013.(II.07.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-02-08 -tól
Domaszék Községi Önkormányzat 2/2013.(II.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre). A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait. A kiadásokat címrend és szakfeladat szerinti bontásban is tartalmazza a költségvetés.


2. § (1) Költségvetési szervek:

  1. Önkormányzat
  2. Polgármesteri Hivatal
  3. Domaszék-Röszke ÁMK
  4. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (KIT)
  5. Domaszéki Kincskereső Óvoda”
1. sz.táblázat


Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához


 A címrendet úgy állapítottuk meg, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek:


A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.Cím száma és neve

Alcím száma és neve

1. Polgármesteri Hivatal Képviselő Testület

1

Önkormányzati tevékenység Önkormányzat2

Önkormányzati választás


3


Önkormányzati igazgatási tevékenység Hivatal


4

Közfoglalkoztatás


5

TÁMOP pályázat


6

Társadalmi és családi ünnepek          

2. Egészségügyi ellátás

1.

Házi orvosi szolgálat


2.

Házi gyermekorvosi szolgálat


3.

Orvosi ügyeleti ellátás


4.

Községi fogorvosi szolgálat

3. Szociális gondoskodás

1.

Rendszeres szociális ellátás


2.

Eseti szociális ellátás

4. Családsegítő-, gyermekjóléti és védőnői szolgálat

1.

Humánszolgáltató


2.

Bölcsőde
5. Település üzemeltetés

1.

Állegészségügyi ellátás


2.

Zöldterület kezelés


3.

Útépítés


4.

Lakásgazdálkodási feladatok

5.

Útfenntartási tevékenység


6.

Környezetvédelmi feladatok


7.

Köztemető fenntartási feladatok


8.

Közvilágítás

9.

Szennyvíz-elvezetés és kezelés


10.

Települési hulladék kezelése


11.

Belvízvédelem, megelőzés

6. Sportfeladatok

1.

Sportintézmény üzemeltetése


2.

Sportcélok és feladatok

7. Gyermekétkeztetés

1.

Óvodai étkeztetés


2.

Iskolai étkeztetés

8. Napközi otthonos óvoda

1.

Óvodai nevelés

9. Általános iskola Domaszék

1.

Iskolai oktatás


2.

Napközi otthoni ellátás


3.

Alapfokú művészeti oktatás

10. Közművelődési feladatok

1.

Könyvtári feladatok

11. Röszke Általános Iskola

1.

Iskolai oktatás, isk. étk.,napközi otth.ell. , sportcsarnok

12. Röszke Napközi otthonos óvoda

1.

Óvodai nevelés, óvodai étkezés

13. Röszke Bölcsőde

1.

Bölcsődei ellátás

14. Intézményüzemeltetés

1

SportfeladatokA költségvetési szervek 2013. évi költségvetése


3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Domaszék-Röszke ÁMK, Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, Domaszéki Kincskereső Óvoda 2013. évi költségvetésének

         a) kiadási főösszegét                       898.094  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       898.094  ezer forintban

                                                                     állapítja meg.


I. A költségvetési bevételek


4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi állami támogatásának bevételeit –az összehasonlítás miatt- az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2013. évi állami támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2. sz. mell. a),b),c) melléklete településenként bontva tartalmazza az állami támogatás bevételeket. A 2013. év költségvetési bevételeit forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ezt a táblát 4 hasábos formában mutatjuk be. A 2011. évre vonatkozó eredeti, a 2012. évi eredeti, a 2012. évi  utolsó módosított előirányzat,  a  2012. évi várható teljesítés, és a 2013 évi tervadat szerepel benne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi működési bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási bevételeket a 7. sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek gördülő tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a 8. számú melléklet mutatja be.II. A költségvetési kiadások

5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások előirányzata összesen:      868.125 e Ft

Ebből:

         - személyi jellegű kiadások:                     196.376 e Ft

         - munkaadókat terhelő járulékok:            51.384 e Ft

         - dologi jellegű kiadások:                         250.200 e Ft

         -pénzeszköz átadások:                             370.165 e Ft


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:

-Bursa Hungarica támogatás:                                    130 e Ft

-Rendőrség támogatása:                                             375 e Ft

-Terméktér kialakítás (sátor):                                    1.166 e Ft

-Önkormányzati feladatokra KFT-nek:                         200 e Ft

-Önkormányzati pályázat (LEADER):                         5.000 e Ft

-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra:           6.065 e Ft

-KFT működési pénzeszköz átadás:                        47.928 e Ft

-Civil szervezeteknek átadás:                                      870 eFt

…………………………………………………………………………..

Összesen:                                                                61.374 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:       20.405 e Ft(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. sz melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.


6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29.969 ezer forint.


7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és fejlesztési előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.


8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.III. A költségvetési kiadások és bevételek


9. § (1) A címek költségvetését feladatonként az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.


10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.


11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve – alcímenkénti – összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve, tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet tartalmazza.


12. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.IV. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát

-81 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg, és

-81 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.”(2)Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal                                                    14,5 fő

Sportcsarnok                                                                 2    fő

Domaszék Óvoda                                                         27,5 fő

Domaszék Iskola                                                           5    fő

Könyvtár                                                                       1    fő

Röszke Iskola                                                               5    fő

Röszke Óvoda                                                             20,5 fő

Röszke Bölcsőde                                                          5,5  fő


                                                                  Összesen:              81  fő A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során jelentkező likviditási problémára csak az éven belül visszafizetendő esetleges folyószámlahitel lehet megoldás, amennyiben lehetőség lesz rá.

(2) A folyamatban lévő szennyvíztisztító bővítés KEOP pályázat Domaszék községre eső önrész biztosításához hosszú futamidejű hitel felvételét terveztük.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hitelszerződés aláírása a polgármester és pénzügyi ellenjegyző együttes aláírásával történik. A szerződést megelőzően a Képviselő-testület dönt a hitel összegéről, melyet határozatban rögzítenek. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


18. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012 évi CCIV. tv. 53. §. (1) alapján.


 Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok


19. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.


(2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.


20. §  A Domatisz KFT éves finanszírozása 12 havi egyenlő részletben történik.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.


21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.


22. § (1) Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 17/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások beillesztésre kerülnek.


Kispéter Géza polgármester sk.                     dr. Csányi Imre jegyző sk.A rendelet kihirdetve:


         Domaszék, 2013. február 7.                                                                           dr. Csányi Imre sk.

                                                                                     jegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2013. október 3.

Hatálybalépés: 2013. október 4.


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 24.

Hatálybalépés: 2014. április 25.


                                                                             dr. Csányi Imre

                                                                                     jegyző


Mellékletek1.sz.melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2012. évi állami támogatás bevétel táblázata

2.sz melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi  állami támogatás bevétel táblázata

 (Domaszék+Röszke összesen)

2.a)  Domaszék 2013. évi állami támogatása

2.b)  Röszke község 2013. állami támogatása

2.c)  Domaszék község oktatási társulás állami támogatás bevételei

3.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek  tervezete        

4.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi működési bevételeinek terve

5.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként

6.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak terve címenként

7.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat 2013.évi mérleg terve

9..sz. melléklet:Domaszék Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási      terve

10.sz. melléklet: Domaszék Községi Önkormányzat gördülő terveCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
53 KB
2. számú melléklet
58 KB
3. számú melléklet
37.5 KB
4. számú melléklet
14 KB
5. számú melléklet
31 KB
5. számú melléklet mód
31 KB
6. számú melléklet
26 KB
6. számú melléklet mód
28.5 KB
7. számú melléklet
26 KB
8. számú melléklet
20.5 KB
9. számú melléklet
37 KB
10. számú melléklet
17.5 KB
15. számú melléklet
18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!