nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjéről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kertv. 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a Domaszék község közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletre, valamint az ezen kívül megrendezett zenés, táncos rendezvények italszolgáltatására (a továbbiakban együtt: üzlet) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti szálloda típusú szálláshelyen működő üzletre;

b) az üzemanyagtöltő állomáson működő üzletre;

c) a Közösségi Házban és a Sportcsarnokban üzemeltetett üzletre a kulturális és sportrendezvények ideje alatt;

d) családi esemény - így különösen lakodalom, esküvő - helyszínére a családi esemény időtartama alatt;

e) az önkormányzat, az önkormányzat szerve, a domaszéki székhelyű egyesületek szervezésében megtartott rendezvények helyszínére a rendezvény ideje alatt.


Az üzletek nyitvatartása

2. §


(1) Az üzletek este 22 óra és reggel 5 óra 30 perc között - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - nem tarthatnak nyitva.

(2) Az üzlet az üzemeltető írásbeli bejelentésére az (1) bekezdésben foglalt időszakban is nyitva tarthat

a) január 1. napján;

b) farsangi időszakban;

c) nagypénteken, nagyszombaton, húsvét napján;

d) április 30 - május 1. napján;

e) pünkösd napján;

f) augusztus 19-20. napján;

g) december 31. napján.

(3) Az üzlet az üzemeltető írásbeli bejelentésére naptári évenként - a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül - legfeljebb öt alkalommal az (1) bekezdésben meghatározott időszakban is nyitva tarthat.


Az éjszakai nyitvatartásra vonatkozó szabályok

3. §


(1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő nyitvatartásra vonatkozó bejelentést az üzemeltető legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző ötödik napon benyújtja a jegyzőnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:

a) a bejelentő nevét, székhelyét;

b) az üzlet elnevezését, címét;

c) a nyitvatartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (év, hónap, nap, óra, perc szerint meghatározva);

d) a rendezvény jellegét, megnevezését.

(3) A jegyző a bejelentésről - legkésőbb a rendezvény napját megelőző napon - tájékoztatja a rendőrséget.


4. §


A jegyző megtilthatja az éjszakai nyitvatartást

a) ha az üzlettel szemben egy éven belül legalább kétszer bejelentést tettek és a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során a panasz megalapozottnak tekinthető; vagy

b) a hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján; vagy

c) annak, akinek a rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt, és az esemény kiváltó oka - rendőrségi jegyzőkönyv, hatósági döntés alapján - az üzemeltetőnek felróható.


Jogkövetkezmények

5. §


(1) Aki a rendelet 2. §-ában foglaltakat megszegi, vagy akinek a rendezvényén a közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt, és az esemény kiváltó oka terhére felróható, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Egy éven belül ismétlődő jogsértés esetén a jegyző a Kertv. 9. § (4) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket is alkalmazhatja.


Záró rendelkezések

6. §


Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a már működő üzletekre is alkalmazni kell.


7. §


Amennyiben a már működő üzlet a rendelet hatályba lépésekor a bejelentése szerint 22 óránál tovább tart nyitva, úgy a jegyző az általa vezetett nyilvántartásban ezt 22 órára módosítja, egyidejűleg erről értesíti az üzlet üzemeltetőjét és a rendőrséget.Domaszék, 2017. április 27.                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                              jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve 2017. április 27. napján.                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!