nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-21 - 2020-04-14
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat által biztosított, a szociálisan rászorult felnőtt korú személyek által igénybe vehető települési támogatás feltételeit, szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) foglaltakkal összhangban.


2. A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Jászapáti Város közigazgatási területén élő

a) Jászapáti városban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) hajléktalan személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Jászapáti  városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


3. Értelmező rendelkezések


3. §


(1) A rendelet végrehajtása során a szociális törvényben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(2) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén elsődlegesen munkáltatói igazolást, másodlagosan bérjegyzéket,

b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát,

c) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát,

d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát

kell a kérelemhez mellékletként csatolni a kérelmező, illetve a háztartás/család tagjai vonatkozásában.

(3) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, könyvelő, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.

(4) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vagyonnyilatkozatot a háztartás/család tagjaira vonatkozóan (9. számú melléklet).

(5) Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem folytató kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkozási Osztálya igazolását, hatósági bizonyítványát a kérelmező, családtag, háztartás tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről, együttműködéséről.

(6) Keresőtevékenység, rendszeres pénzbeli ellátás megszűnése esetén be kell mutatni a megszüntetésre vonatkozó dokumentumot a kérelmező, illetve a háztartás/család tagjai vonatkozásában.

(7) A háztartásban/családban élő közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén igazolni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, az ösztöndíj összegét.

(8) A jövedelemszámításra, a vagyonra vonatkozóan a szociális törvény rendelkezései az irányadók.


II. Fejezet

A szociális rászorultságtól függő települési támogatás


4. §


(1) A szociálisan rászorult személyek részére – az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén – az alábbiakban felsorolt pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtható támogatás:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás,

c) gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás,

d) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

e) hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás,

f) kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás,

g) tankönyvtámogatás,

h) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása,

i) az első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása,

j) köztemetés.


5. §


Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket Jászapáti Városi Önkormányzat tárgyévi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kell meghatározni.
III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtott támogatás


4. Rendkívüli települési támogatás


6. §


(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, elsősorban az, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élőknél pedig a 200 %-át nem haladja meg.

(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra tekintettel állapítható meg:

a) nyugdíjazás idején, az ellátatlanság idejére,

b) időszakos orvosi, szakértői, pszichológiai vizsgálatok költségeire (útiköltség),

c) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi kezelés időszakára, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,

d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,

e) egyedülálló, ellátatlan személy részére,

f) szabadságvesztésből való szabadulás esetén, ha a szabaduláskor a kérelmező rendelkezésére álló összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,

g) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére,

h) egyéb, szociális helyzetet hátrányosan befolyásoló, dokumentumokkal igazolt élethelyzet esetén.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege – a 6. § (2) bekezdés a) és c)-h) pontjai vonatkozásában – esetenként minimum 1.000,- Ft, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyező összeg.

(4) A rendkívüli települési támogatás összegét a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak esetében az utazási távolsággal arányosan kell megállapítani, amelynek esetenkénti összege nem lehet kevesebb 1.000,- illetve nem lehet több 5.000,- Ft-nál.

(5) Élelmiszerre, tüzelőfára, valamint mindennapi szükségletek fedezésére benyújtott kérelem esetén – a polgármester döntése alapján – a rendkívüli települési támogatást természetben (élelmiszercsomag, higiéniai csomag, tüzelőfa) kell megállapítani.

(6) A rendkívüli támogatás esetén a tartós, krónikus, súlyos betegség igazolására alkalmas a háziorvos, szakorvos igazolása, szakvéleménye, zárójelentés, ambuláns kezelőlap, egészségkárosodott személy esetén a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, a tartósan beteg állapot, fogyatékosság fennállását igazoló irat továbbá a tartósan beteg állapotra, fogyatékosságra tekintettel folyósított pénzbeli ellátást megállapító határozat, ennek hiányában az ellátás folyósítását igazoló irat. A gyógyszerköltséget a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, kérelmező nevére kiállított dokumentummal kell igazolni.

(7) Rendkívüli esemény, krízishelyzet (elemi kár, haláleset, súlyos krónikus betegség, baleset, stb.) bekövetkezésekor, annak enyhítésére rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(8) Rendkívüli esemény, krízishelyzet bekövetkeztét igazoló dokumentumként csatolható vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői szakvélemény, halotti anyakönyvi kivonat, az egészségi állapotra vonatkozóan a 6. § (6) bekezdésben meghatározott irat, egyéb irat.

(9) Rendkívüli eseményre, krízishelyzetre tekintettel évente egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás, melynek mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa.

(10) Rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán felül további, a szociális törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik.

(11) Rendkívüli települési támogatás egy éven belül egy háztartás részére negyedévente egy alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő háztartás részére félévente egy alkalommal adható.

(12)[1] A támogatás iránti kérelmet a 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 3. § (2)-(7) bekezdéseiben felsorolt dokumentumokat, a 6. § (2) bekezdésében felsorolt indokokat megalapozó igazolásokat, a közüzemi szolgáltatáshoz igényelt rendkívüli támogatás esetén igazolásként csatolni kell a szolgáltató által kiállított számlát, a szolgáltató igazolását a díjtartozásról, részletfizetés engedélyezéséről vagy megtagadásáról, visszakapcsolás költségéről.

(13) A rendkívüli települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása Jászapáti Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik.


5. Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás


7. §


(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg azon személy részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temettetés költségei a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik.

(2) Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás nyújtható azon kérelmező részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 350%-át.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb koporsós és hamvasztásos temetés elismert költségét a képviselő-testület minden évben a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásáig felülvizsgálja a temettetést végző helyi szolgáltatók alkalmazott áraira vonatkozó adatszolgáltatást alapul véve (1. számú függelék).

(4) A támogatás mértéke

a) az 1. számú függelékben meghatározott költség 25 %-a, ha a temetésről gondoskodó családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) az 1. számú függelékben meghatározott költség 15 %-a, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át,

c) az 1. számú függelékben meghatározott költség 10 %-a, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja meg annak 250%-át, egyedül élő esetén annak 350%-át.

(5) A temettetés költségeihez nyújtott települési támogatást a temettetés költségeit tartalmazó számla keltétől számított 30 napon belül lehet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a 3. § (2)-(7) bekezdéseiben felsorolt dokumentumokat, továbbá a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát.

(6) A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(7) A temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása Jászapáti Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik.


6. Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás


8. §


(1) Az a közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő esetében 220%-át nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz, és gyógyászati segédeszközeinek megvásárlásához támogatást igényelhet, feltéve, hogy az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.

(2) Az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség: a kérelmező betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeknek a költsége.

(3) A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. Az igazolás tartalmazza: a gyógyszer megnevezését, a hatóanyag megnevezését, a hatóanyag napi mennyiségét, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást.

(4) A háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja ugyanazon hatóanyagtartalmú legolcsóbb készítmények havi költségét.

(5) A gyógyszerköltséget a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, kérelmező nevére kiállított dokumentummal kell igazolni.

(6) A támogatás összege: az elismert gyógyszerköltség éves összegének 30%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, mely hat havi egyenlő részletben kerül folyósításra.

(7) A támogatásra való jogosultság megállapítását követően újabb támogatás iránti kérelem egy év eltelte után nyújtható be.

(8) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának ügyintézőjét.

(9) A támogatás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 3. § (2)-(7) bekezdéseiben felsorolt dokumentumokat, továbbá a háziorvos igazolását a havi gyógyszerszükségletről, gyógyszertár igazolását az elismert havi gyógyszerköltségről.

(10) Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás.

(11) Ha a támogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt meghal, a támogatás folyósítása a jogosult halálának időpontjától megszűnik.

(12) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása Jászapáti Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik.


7. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


9. §


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére.

(2) A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás: villanyáram-, a víz – és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, talajterhelési díj, bérleti díj, tüzelőanyag költsége.

(3) A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült, kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan hasznosításából nincs jövedelem.

(4) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás annak a kérelmezőnek adható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 350%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 10%-át meghaladja.

(5) A támogatás a közüzemi költségek viseléséhez, elsősorban a talajterhelési díj hátralék megfizetéséhez állapítható meg.

(6) Amennyiben a kérelmező talajterhelési díjhátralékkal rendelkezik a támogatás összege adóhatóságnak kerül folyósításra.

(7) A támogatás havi összege a háztartásban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem alapján

a) 7.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) 5.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 200 %-át.

c) 3.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem haladja meg annak 350 %-át.

(8) A támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(9) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(10) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása Jászapáti Város Jegyzőjének a hatáskörébe tartozik.

(11) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya felülvizsgálhatja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátás megszüntetésre kerül.

(12) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának ügyintézőjét.

(13)[2] A támogatás iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 3. § (2)-(7) bekezdéseiben felsorolt dokumentumokat, továbbá a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó, kérelmező nevére szóló szolgáltatói számlát, számlarészletezőt, dokumentumot, vagy a bérleti szerződést, haszonélvezeti jog fennállását tanúsító iratot.

(14) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(15) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán felül további, a szociális törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik.


8. Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás


10. §


(1) Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül az a tárgyévben 65. életévét betöltő, hulladékszállítási közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, aki

a) egyedülálló vagy

b) kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy

c) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó gyermekével/unokájával él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában,

d) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermekével/unokájával él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában,

e) tartósan gondozásra szorul és vele közös háztartásban él az otthoni ápolást ellátó, ápolási díjban részesülő nagykorú hozzátartozó.

(2) A támogatás összege az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a hulladékszállítási díjának 100 %-a.

(3)[3] A támogatás iránti kérelmet a 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére szóló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát, számlarészletezőt, továbbá a 10. § (1) bekezdés c)-e) pontjában foglalt feltételek fennállását igazoló dokumentumokat.

(4) A kérelem benyújtási határideje:

a) 1. negyedévben (január-március): január 20. napja.

b) 2. negyedévben (április-június): április 20. napja.

c) 3. negyedévben (július-szeptember): július 20. napja.

d) 4. negyedévben (október-december): október 20. napja.

(5) A kérelmet a kérelmező legkorábban 65. életéve betöltésének negyedévében adhatja be a 10. § (4) bekezdésben meghatározott határidők betartásával és a benyújtást követő negyedév első napjától válik a támogatás jogosultjává.

(6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmező részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) Mindaddig nem állapítható meg támogatás, amíg a kérelmezőnek, illetve háztartásnak az előző évről szolgáltatási díjhátraléka van.

(8) A hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság fennállásának döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, megállapítása a Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának hatáskörébe tartozik.

(9) A megállapított támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a szolgáltató
számlájára utalja át.

(10) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának ügyintézőjét.

(11) A támogatás megszűnik a kérelmező halála esetén, a halált követő hónap 1. napjával.

(12) A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága negyedévente dönt a hulladékszállítási díjtámogatás megszüntetéséről, amennyiben valaki a jogosultsági feltételekben év közben bekövetkezett változása folytán a továbbiakban azt nem jogosult igénybe venni.


9. Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás


11. §


(1) Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg annak a személynek, akinek

a) legalább háromhavi lakáshitelből vagy lakáscélú felhasználáshoz kapcsolódó deviza alapú hitelből eredő hitelhátraléka halmozódott fel, és a megnőtt pénzintézeti hiteltartozás miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, melyet más módon nem küszöbölhet ki,

b) közüzemi (áram, gáz, víz, csatorna) tartozása keletkezett, és a kérelmező jövedelmi viszonya nem teszi lehetővé annak egy összegben történő kiegyenlítését.

(2) Kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a személy, aki végrehajtás alá vonható munkabérrel, illetménnyel, egyéb járandósággal, vagyonnal rendelkezik.

(3) Kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a kérelmező, akinek a jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló személy esetében 350 %-át nem haladja meg.

(4) A megállapítható kamatmentes szociális kölcsön összege hiteltartozás következtében maximum 300.000,- Ft, közüzemi tartozás miatt maximum 50.000,- Ft.

(5) A kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésére legfeljebb 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kerül sor.

(6) A kamatmentes szociális kölcsön nyújtása természetbeni formában történik. A megállapított összeg közvetlenül kerül átutalásra a hitelintézet, avagy a szolgáltató részére.

(7) A kamatmentes szociális kölcsön döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása a Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának hatáskörébe tartozik.

(8) Az igénylést a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 3. § (2)-(7) bekezdéseiben felsorolt dokumentumokat, 11. § (1) bekezdésében felsorolt indokokat megalapozó igazolásokat.

(9) A kérelem elbírálása az érkezés sorrendjében, a kérelem benyújtását követő soros bizottsági ülésen történik.

(10) Egy háztartásban élő több család esetén kizárólag egy fő jogosult a kölcsön igénylésére. A kölcsönszerződés időtartama alatt a család vagy az egyén a bekövetkezett jövedelemváltozást 5 munkanapon belül köteles bejelenteni az eljáró hatóságnak.

(11) Ezen juttatás fedezetére rendelkezésre álló előirányzat összegét a Képviselő-testület a város költségvetésében határozza meg, mely előirányzat teljes összegének felhasználását követően, újabb kölcsön kizárólag a törlesztésekből az önkormányzat részére visszafizetett keret terhére nyújtható.


10. Tankönyvtámogatás


12. §


(1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére tankönyvtámogatást biztosíthat.

(2) A támogatás nem terjed ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő hallgatókra, valamint az oktatási intézmények által indított érettségi utáni szakképzésekre és az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre.

(3) A tankönyvtámogatás összege: 8.000,- Ft/fő/év.

(4) A támogatás kifizetésével és az elszámolás rendjével kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervet a polgármester hagyja jóvá.


11. Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása


13. §


(1) Pályázatot nyújthatnak be azok az állandó, bejelentett jászapáti lakóhellyel rendelkező hallgatók, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzéseben – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul –, felsőoktatási szakképzésen vagy első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak és az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

(2) A pályázatot a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán személyesen vagy postai úton (Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., 1. sz. iroda).

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató nevét, lakcímét, elérhetőségét és bankszámlaszámát, valamint csatolni szükséges a tanulmányi osztály által az előző félévi – súlyozott tanulmányi átlagot tartalmazó – tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot és a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást.

(4) A pályázat benyújtási határideje minden év október 15. és március 14. napja. Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtási határidejét követő soron következő Oktatási, Társadalmi Bizottsági ülés.

(5)[4] Nem pályázhat az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.

(6) A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

(7) A támogatás mértéke 5000,-Ft/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható.

(8) Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza az Oktatási, Társadalmi Bizottságát a pályázatok elbírálására.


12. Az első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása


14. §


(1) Az önkormányzat az első személyi tulajdonú lakás építésének vagy vásárlásának támogatásában részesítheti Jászapáti városban 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forintnál nagyobb értékkel bíró ingatlanok vásárlása, építése esetén azokat a 40 éven aluli nagykorú személyeket, akik – a 14. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – Jászapáti városban legalább két éve lakóhellyel rendelkeznek.

(2) A házaspárok, élettársak esetében elegendő, ha az egyik fél megfelel az 14. § (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3) A két éves jászapáti lakóhely megléte alól a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kivételt tehet az olyan fiatal nevelési, oktatási, egészségügyi, közszférában, illetve gazdasági szférában dolgozó szakemberek vonatkozásában, akiknek a városban történő letelepedése városi érdek.

(4) A támogatás megállapításának feltétele, hogy az igénylő, párok esetén legalább az egyik fél igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkezzen.

(5) Támogatásra jogosult az a személy (család), ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum hatszorosát.

(6) A támogatás elbírálásánál figyelembe vehető jövedelemszámítási időszak a havonta mérhető jövedelemnél egy hónap, egyéb jövedelemnél egy év.

(7) Lakás vásárlásához támogatás csak olyan lakás vásárlása esetén adható, amely a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának igazolása vagy az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján lakhatás céljára alkalmas.

(8) Nem részesíthető támogatásban:

a) akinek magának, házastársának/élettársának, kiskorú gyermekeinek, vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona van, – vagy a kérelem benyújtását megelőzően volt – lakáshasználati joggal rendelkezik, kivéve az öröklés útján szerzett résztulajdont, illetve a kérelem alapját képező ingatlan a kérelem benyújtásakor ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti joggal terhelt.

b) az a személy, illetve család, aki (amely) már részesült ilyen támogatásban – kivétel 14. § (9) bekezdés c) pontja –,

c) aki már használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítványt kapott,

d) az a személy, illetve család, aki önkormányzati tulajdonban álló házingatlant (lakásingatlant) bérlőként vásárol,

e) aki/akik olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra jogtalan előnyt jelent, különösen, ha jövedelmi, vagyoni viszonyaikról adott nyilatkozatuk valótlan adatot tartalmaz,

f) azon személyek kérelme, melyben az igénylő felek közeli hozzátartozó – házastárs, élettárs kivételével – kapcsolatban állnak egymással.

(9) A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:

a) Lakásépítéshez támogatásban részesülhet az a személy, illetve család, aki/akik az általuk szerzett ingatlant a szerzéstől kezdve – annak használhatatlansága miatt –lakásként nem használták és a lakás felújítása gazdaságosan már nem biztosítható.

b) Támogatásban részesíthető Jászapátin történő lakásvásárlásnál/építésnél az a kérelmező, akinek más településen volt korábban lakástulajdona, a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel, és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság döntése alapján a városban történő letelepedése városi érdek.

c) Abban az esetben, ha a kérelmező házaspár/élettársak egyike más párral vagy egyedül korábban már kapott támogatást, a másik fél által megszerzett ingatlanrész nagysága veendő figyelembe a támogatás mértékének megállapításakor. Ilyen esetben is azonban csak legfeljebb két alkalommal szerepelhet egy személy lakásvásárlóként/építőként ennek a támogatásnak a vonatkozásában.

d) Ha a kérelmezők állami támogatásban, otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, jelen támogatás mértékének megállapításánál az azon felüli vételárrész/építési költségnagysága az irányadó.

e) Szociális szempontok, pl. a támogatást kérők családi állapota, a kérelem benyújtáskori lakásviszonyok (pl.: albérlet, családtag, szívességi használó), tartósan beteg gyermek nevelése, stb.

(10) A támogatás mértéke:

a) lakásvásárlás esetén legfeljebb 200.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás,

b) lakásépítés esetén legfeljebb 400.000.-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.

(11) A támogatott ingatlanra 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésére, amelynek törlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:117. § (3) bekezdése irányadó.

(12) A támogatás iránti kérelmet a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályhoz az alábbi mellékletekkel együtt kell benyújtani:

a)[5] vételnél: eredeti adásvételi szerződés, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 1 évnél nem régebbi,

b)[6] építésnél: egyszerű bejelentés tényét igazoló dokumentum, amely a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedés napjától számított 1 évnél nem régebbi,

c) az együtt költöző személyeknek a kérelem benyújtását megelőző egy havi (a havonta nem mérhető jövedelmeknél a megelőző egy év) nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat,

d) ha a kérelmezők a támogatás megítélésénél városi érdekre hivatkoznak, a munkáltató, vagy más helyi szervezet javaslatát a városi érdekre vonatkozóan.

(13) A támogatás elbírálásához a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztály beszerzi a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának igazolását arról, hogy a megvásárolt lakás lakhatásra alkalmas.

(14) A támogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata.

(15) A támogatás odaítéléséről és mértékéről a Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága dönt, amelyről a Képviselő-testület ülésén beszámol.

(16) A kérelmeket a benyújtást követő 60 napon belül kell elbírálni.

(17) A naptári évben a támogatás felhasználható előirányzatát a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. Az év végén megmaradt támogatási összeggel a következő évi előirányzat megemelkedik.

(18) A támogatás felhasználása a (17) bekezdésre figyelemmel az alábbi ütemezés szerint történhet:

a) 1-2 hónap az éves keretösszeg 15 %-a,

b) 3-4 hónap az éves keretösszeg 30 %-a,

c) 5-6 hónap az éves keretösszeg 45 %-a,

d) 7-8 hónap az éves keretösszeg 60 %-a,

e) 9-10 hónap az éves keretösszeg 75 %-a,

f) 11-12 hónap az éves keretösszeg 100 %-a használható fel.

(19) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a kérelmező állami támogatás vagy hitel igénylése esetén megkötött hitelszerződést bemutassa a Polgármesteri Hivatalban.

(20) A támogatás kifizetése a kérelmező által megjelölt módon történhet. Amennyiben a lakás vételára még nincs kifizetve, a támogatás az eladónak is folyósítható.

(21) A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya figyelemmel kíséri az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített keretösszeg felhasználását, és tájékoztatja a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot annak érdekében, hogy az (18) bekezdés szerinti ütemezés megvalósuljon.


13. Települési támogatásra vonatkozó egyéb rendelkezések


15. §


(1) A települési támogatás nyújtható készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában, melyre vonatkozóan a benyújtott kérelemben foglaltak valódiságát a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának ügyintézője szükség szerint a helyszínen, környezettanulmány készítésével ellenőrzi.

(2) Egy családon – rendkívüli települési támogatás és lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás estében háztartáson – belül több személy részére nem állapítható meg támogatás.

(3) A települési támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a pénzbeli támogatást nem a kérelmében meghatározott célra fordítja.

(4) A támogatás célzott felhasználásához a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény segítsége igényelhető.

(5) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a szociális törvényben foglaltak szerint kell eljárni.


14. Köztemetés


16. §


(1) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy a megtérítési kötelezettség alól részben, vagy egészben mentesíthető.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti és vagyona sem neki, sem családjának nincs, vagy, ha a hagyatéki hitelezői igény érvényesítésére irányuló eljárás költsége meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.


IV. Fejezet

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal


17. §


(1) Jászapáti Városi Önkormányzata Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet a helyi szociális szolgatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, illetve a közfoglalkoztatási terv véleményezése érdekében.

(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) Jászapáti Város Polgármestere,

b) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Oktatási, Társadalmi Bizottságának Elnöke,

c) Jászapáti Város Jegyzője,

d) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője,

e) a „Fehér Akác” Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Idősek Otthona és Módszertani Intézmény fenntartójának képviselője,

f) a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezetője,

g) a háziorvosok, a gyerekorvos, a védőnők,   

h) az általános iskolák, óvoda gyermekvédelmi felelősei,

i) a Jászberényi Rendőrkapitányság Jászapáti Rendőrőrs képviselője,

j) Jászapáti városban szociális területen működő civil szervezetek képviselői,

k) foglalkoztatási menedzser,

l) Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium képviselője,

m) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők képviselője,

n) az aktuális ügyben érintett személyek, illetve szervezetek képviselői.

(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy ülést tart. Az ülés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata.


V. Fejezet

Záró rendelkezések


15. Hatályba léptető rendelkezések


18. §


(1) Jelen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendeletet a hatálybalépést követőn indult eljárásokban kell alkalmazni.16. Módosító rendelkezések


19. §


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú mellékletének I. fejezete 4. pontjának 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:


(I. PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

4. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök:)


„9. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó hulladékszállításhoz nyújtott támogatás elbírálása.”


20. §


Az SZMSZ 9. számú melléklete a következő g) ponttal egészül ki:


„g) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó lakhatáshoz nyújtott támogatás elbírálása.”


17. Hatályon kívül helyező rendelkezések


21. §


Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. március 21-től

[2]

A rendelet szövegét a 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. március 21-től

[3]

A rendelet szövegét a 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. március 21-től

[4]

A rendelet szövegét a 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. március 21-től

[5]

A rendelet szövegét a 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. március 21-től

[6]

A rendelet szövegét a 9/2020 (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. március 21-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás_4_2020
27.38 KB
2_melléklet_kérelem_temetési_segély
34.98 KB
3_melléklet_kérelem_gyógyszer_támogatás
34.85 KB
4_melléklet_kérelem_lakhatási_támogatás
33.92 KB
6_melléklet_kérelem_kamatmentes_kölcsön
32.34 KB
8_melléklet_kérelem_első_lakáshoz_jutók_támogatása
42.61 KB
9_melléklet_vagyonnyilatkozat
38.13 KB
1_függelék_temetés_költségei
16.57 KB
1_melléklet_rendkívüli_települési_támogatás
35.56 KB
5_melléklet_hulladékdíj_viseléséhez_támogatás
36.39 KB
7_melléklet_felsőoktatási_ösztöndíj
31.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!