nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-03 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015 (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 37/A. § (1) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. §/1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„12.§ (1) Az önkormányzat – kérelemre – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező óvodások és tanulók részére egyszeri beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező család egy főre jutó havi jövedelme a minimál nyugdíj összegének 4,5- szörösét nem haladja meg.


(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

a) óvodások részére 10.000 Ft/fő

a) általános iskolás tanulók részére 20.000 Ft/fő

b) középfokú oktatásban részesülők részére 20.000 Ft/fő

c) felsőfokú oktatási intézményi részére 20.000 Ft/fő ’


2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Hegyiné Böröcz Adél Ferencz Dezső

jegyző polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdettük.


Várkesző, 2018. augusztus 3.Hegyiné Böröcz Adél

Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!