nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 - 2017-05-30
Domaszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Domaszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az önkormányzat vagyona


1.§


(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.


(2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.


(3) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon körét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5.§. (3) bekezdése határozza meg.A vagyongazdálkodás elvei, szabályai


2.§


(1) Az önkormányzat vagyongazdálkodásának közép- és hosszútávú célkitűzéseit külön dokumentum tartalmazza.


(2) Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.A vagyon nyilvántartása


3.§(1) A képviselő-testület részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.


(2) Az önkormányzati feladatokat ellátó ingó vagyon selejtezését év közben bármikor, de legkésőbb a leltározásig el kell végezni, melynek fordulónapja minden év december 31.


(3) Jelen rendelet mellékletei külön tartalmazzák az Önkormányzat ingatlan és ingó vagyonát forgalomképesség szerint elkülönítve. Az ingatlan vagyonnál fel van tüntetve adott ingatlan megnevezése, helyrajzi száma és könyv szerinti bruttó értéke. Az ingóságok mellékletei tartalmazzák az eszközök aktuális helyét, megnevezését, könyv szerinti bruttó értékét.


(4) A rendelet nem tartalmazza a 100 ezer Ft beszerzési érték alatti ingóságokat, készleteket, mert azok külön számviteli - érték nélkül mennyiségi - nyilvántartásban szerepelnek,  intézményenkénti elhelyezések alapján.


(5) Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát, a 2. számú melléklete az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartózó vagyonát, a 3. számú melléklete a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyoni elemeket. Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Az 5. számú melléklet tartalmazza a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képező ingóságokat, a 6. számú melléklet az üzleti vagyonba tartozó ingóságokat, a 7. számú melléklet az üzemeltetésre átadott építmények, ingóságok listáját.


A vagyon kezelése, hasznosítása


4.§


(1) Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak az Nvtv-ben foglalt feltételekkel köthető.


(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben, az Nvtv-ben foglalt feltételekkel.


(3) Az önkormányzati vagyon kezelője Domaszék Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.


(4) Az ingatlan és ingó vagyon, vagyoni értékű jog bérbeadásáról és egyéb módon történő hasznosításáról, a képviselő-testület jogosult dönteni. A hasznosítás a szerv alapfeladatainak ellátását nem sértheti.


(5) A törzsvagyon körébe tartozó ingatlanon a funkció megváltozásához a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.Az önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei


5.§


(1) Az önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit az Nvtv. határozza meg.A vagyon tulajdonjogának átruházása


6.§


(1) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az Nvtv. rendelkezései szerint lehet.


(2) A versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja.


7.§


(1) Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant értékesíteni fő szabály szerint pályázat útján lehet.


(2) Amennyiben nem kerül sor pályázat kiírására, úgy ennek okairól az előterjesztő köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület az erről szóló döntését a határozatban szerepeltetni kell.


(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén –az  Nvtv.-ben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.


(4) Korlátozottan forgalomképes ingatlan elidegenítése esetén a bevételt beruházásra, felújításra kell fordítani.


A tulajdonosi jogok gyakorlása


8.§


(1) A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint a képviselő-testület, valamint a polgármester gyakorolja.


(2) Az önkormányzat gazdasági társaságban történő részvételéről illetve a gazdasági társaságban történő vagyoni hozzájárulás elidegenítéséről a képviselő-testület dönt.


(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzése illetve értékesítése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, valamint használati joggal való megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, amennyiben ezen jogokkal történő megterhelésért fizetendő kártalanítás összege


a) 200 ezer forintot meghaladja a képviselő-testület,

b) 200 ezer forintot nem haladja meg a polgármester dönt.


(5) Kivételesen, ellenszolgáltatás/kártalanítás nélkül lehet szolgalmi/vezetékjogot alapítani olyan közművezeték létesítése céljából, amelynek során a szolgáltató kötelező önkormányzati feladatot valósít meg, továbbá közművek csatlakozó vezetékének kialakítására (egyedi bekötések).


9.§


Önkormányzati ingó vagyon elidegenítéséről, hasznosításáról

a) 500 ezer forint forgalmi érték felett a képviselő-testület,

b) 500 ezer forint forgalmi érték alatt a polgármester dönt.


10.§


Az önkormányzat intézménye kezelésében, használatában lévő vagyontárgyaknak az alapító okiratban rögzített tevékenységi körrel összefüggő módon történő, a tulajdonjog átruházásával nem járó hasznosítása az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.


Önkormányzati vagyon forgalmi értékének megállapítása

11.§


(1) Az önkormányzati vagyon értékesítése előtt az adott vagyontárgy forgalmi értékét meg kell határozni.


(2) A forgalmi érték megállapításának módja:

a) ingatlanok esetén a piaci érték alapján,

b) ingóság esetén az önkormányzat számviteli nyilvántartásában szereplő érték alapján,

c) tőzsdei forgalomban szereplő értékpapír esetén az aktuális tőzsdei ár, tőzsdei forgalomban nem szereplő hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a befektetési szolgáltatók által közzétett másodlagos piaci forgalomban kialakult ár alapján,

d) egyéb társasági részesedés esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékelés alapján kell az értéket megállapítani.


(3) E rendelet szempontjából a forgalmi érték nettó módon (ÁFA nélkül) értendő.


Követelésről történő lemondás


12.§


(1) Az önkormányzat a kötelezett által elismert, illetőleg jogerős bírósági határozat alapján járó kamat és kötbértartozásról, vagy annak egy részéről lemondhat.


(2) A lemondás esete lehet különösen, ha az önkormányzati követelés megfizetése

a) az adós gazdálkodó szervezet működését ellehetetleníti,

b) Az adós magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.


(3) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a méltánylást érdemlő körülmények fennállását. Az igazolás módja lehet különösen gazdálkodó szervezetek számviteli dokumentációinak, magánszemélyek szociális és jövedelmi viszonyait ismertető dokumentumoknak a bemutatása.


(4) A követelésről való lemondásról

a) 100 ezer forint forgalmi érték felett a képviselő-testület,

b) 100 ezer forint forgalmi érték alatt a polgármester határoz.


Záró rendelkezések


13. §.


Ez a rendelet 2012. június 23-én lép hatályba.


14. §.


Hatályát veszti az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 15/2000. (VII.01.) Kt. rendelete és az azt módosító 13/2001. (IV.25.) Kt., a 13/2004. (IV.16.) Kt., a 26/2005. (XII.01.) Kt., a 13/2006. (VI.01.) Kt., az 5/2010. (IV.29.) Kt. a 7/2011. (IV.28 Ör., a 12/2011. (VIII.09.) Ör. és a 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet.


Domaszék, 2012. június 21.Kispéter Géza sk.                                                                                      Angyal Zsolt jegyző sk.

polgármester                                                                                                    távollétében: 

                            Papdiné Megyeri Csilla

                         Szervezési és jogi csoportvezető
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2012. június 22.Angyal Zsolt jegyző sk.

távollétében

Papdiné Megyeri Csilla

Szervezési és jogi csoportvezetőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2012. november 30-án.

(Hatálybalépés: 2012. december 1.)


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 25-én.

(Hatálybalépés: 2013. április 26.)


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 24-én.

(Hatálybalépés: 2014. április 25.)


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2015. április 23-án.

(Hatálybalépés: 2015. április 24.)


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2016. május 27-én.

(Hatállybalépés: 2016. május 28.)Dr. Csányi Imre

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
48.5 KB
2. számú melléklet
7 KB
3. számú melléklet
18.5 KB
4. számú melléklet
12 KB
5. számú melléklet
46.5 KB
6. számú melléklet
10.5 KB
7. számú melléklet
8.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!