nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-04 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatárólFelsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete

az  önkormányzat szervezeti és működési szabályzatárólFelsőpáhok  község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva Felsőpáhok  Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következő rendeletet alkotja.[1]


1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye

1.§

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Felsőpáhok Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat székhelye: 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

(3) Az Önkormányzat működési területe: Felsőpáhok község közigazgatási területe.

(4) Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.felsőpáhok.hu.


2.§

(1) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

(2) A Képviselő-testület bizottságának elnevezése: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban Ügyrendi Bizottság)

          

       (3) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése és székhelye: Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 

       (továbbiakban Hivatal) 8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós u. 6.[2]

       (4) A Hivatal állandó kirendeltségének neve és címe: Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki

        Kirendeltsége (továbbiakban Kirendeltség) 8395 Felsőpáhok, Szent István utca 67.[3]


2. A település jelképei, kitüntetése

3.§

           (1) A település jelképei a település történelmi múltjára utaló szimbólumok: a címer és a zászló.

(2) Az önkormányzat címere oldalt befelé hajló szélű, felül vágott három részére osztott ásópajzs, felső részén aranyszínű „Felsőpáhok” felirattal. Felső jobboldali egyharmadában zöld mezőben aranyszínű szőlőfürt levéllel és préselődézsával, bal oldalán felül zöld mezőben aranyszínű állatbőr és fekete színű, a bőr megmunkálásához használt lapát és gereblye látható. Az alsó pólyában kék mezőben három arany színű halom, benne keresztbe tett alabárd és szablya. A jelképek a szőlőművelésre, a község nevében szereplő egykori foglalkozásra, a bőrpáholásra és a valamikori három „páh”településen élő zalavári vár katonaságához tartozó várjobbágyokra utalnak.

(3) Az önkormányzat zászlaja fekvő alakú 2:1 arányú fehér színű textil, középen az önkormányzat címerével, a zászló jobb oldali végén 1/10 rész szélességű arany rojtozat helyezkedik el.4.§

(1)  Az önkormányzat által alapított elismerés: „FELSŐPÁHOK KÖZSÉGÉRT” helyi kitüntetés.

(2)  A helyi kitüntetés adományozásának rendjét külön önkormányzati rendelet állapítja meg.


3. Átruházott hatáskörök

5.§[4]

5.§ [5]A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a következő hatásköreit:

a) önkormányzati segély, étkezés, szállás biztosítása az arra rászorulónak, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti,

b) a köztemetés költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelentése vagy az eltemettetésre köteles személy köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezése,

c) a meghalt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségeinek megtérítésének igénylése,

d) köztemetés költségeinek csökkentése vagy elengedése,

e) szociális étkezési kérelmek elbírálása, az engedélyek felülvizsgálata, megszüntetése,

f)[6]

települési gyógyszer támogatási  kérelmek elbírálása, iskolakezdési és óvodakezdési támogatási kérelmek elbírálása, időskorúak támogatási kérelmek elbírálása, születési támogatás megállapítása


g) közterület-használati kérelmek elbírálása,

h) közterületek tisztántartásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.

i) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatosan a tulajdonosi jogok gyakorlása hatósági eljárásban.”

j/[7] külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm rendelet 4 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kiadása


5/a §[8] A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza a következő hatásköreit:


  1. az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások megsértésével kapcsolatos eljárás lefolytatása

6.§

Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a polgármester a rá átruházott hatáskör gyakorlásáról a soron következő testületi ülésen köteles a testületnek beszámolni.


4. A Képviselő-testület működése

7.§

A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli nyilvános és zárt üléseket tart.


8.§

(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatásuk esetén a korelnök képviselőtestületi tag hívja össze és
vezeti a képviselő-testület ülését.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat székhelyén tartja üléseit, de a polgármester az ülést a nyilvánosság biztosítása mellett más helyszínre is összehívhatja.

(3) A képviselő-testületi ülés határozatképtelensége esetén a polgármester az ülést bezárja, a nem tárgyalt napirendeket a Képviselő-testület rendkívüli ülésen vagy a következő rendes ülésen tárgyalja meg.


9.§

A Képviselő-testület alakuló ülésén résztvevőket a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatja a polgármester és a képviselők választásának eredményéről.


10.§

 A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére a képviselő-testület tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.


11.§

(1) A Képviselő-testület évente február, április, június, szeptember, november és december hónapokban hat rendes ülést tart.

(2)[9] [10] A rendes üléseket általában az adott hónap első szerdáján 16 órára kell összehívni, de a ettől a polgármester  eltérhet.

(3) Az ülés meghívóját és anyagát legkésőbb az ülés előtt három nappal írásban
kell kiküldeni.12.§

(1) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét és napját, kezdési időpontját, a napirendi pontok tárgyát és előadóit.

(2) A polgármester egyéb sürgős Képviselő-testületi döntést igénylő esetekben is hívhat össze rendkívüli ülést.

(3) Rendkívüli ülés összehívása esetén bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől, a határidők megtartásától is.


13.§

       A testületi ülésekre a helyi képviselőkön túl tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) [11]a jegyzőt

b) akinek meghívását jogszabály kötelezően előírja,

c) a napirend által érintett szerv képviselőjét,

d) akiket a polgármester a napirend tárgya miatt indokoltnak tart.


14.§

(1) A polgármester az ülés vezetése során megállapítja az ülés határozatképességét és előterjeszti az ülés napirendjét.     

(2) Határozatképtelenség esetén a polgármester nyolc napon belül újabb ülést hív össze, amelyen más napirendek is tárgyalhatók.

          (3) A képviselő-testület üléseinek napirendjét a következő sorrendben kell megtárgyalni:

a) lejárt határidejű határozatok és átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló polgármesteri jelentés,

b) rendeletalkotásra irányuló előterjesztések,

c) határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések,

d) interpellációk,

e) képviselői kérdések,

f) egyéb tájékoztatók,

g) zárt ülés anyagai.


15.§


   (1) A Képviselő-testület a napirend elfogadásáról vita és alakszerű határozat hozatala nélkül dönt.

(2) A testület ülésére az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(3) Az előterjesztés főbb elemei:

a) az előterjesztés címének, tárgyának, előadójának meghatározása, a tárgykört rendező jogszabályok megjelölése, azoknak a tényeknek, adatoknak, összefüggéseknek a bemutatása, amelyek a döntés előkészítését megalapozhatják,

b) a második rész a határozati javaslatot tartalmazza, a végrehajtásért felelős és határidő megjelölésével.

(4) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön vitát nyit, amelynek során:

a) először az előterjesztő tehet szóbeli kiegészítést az anyaghoz,

b) az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal részt vevők kérdéseket tehetnek fel,

c) az előterjesztő válaszol a kérdésekre,

d) a válaszok lezárása után a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal részt vevők felszólalása következik, felszólalásra a jelentkezés sorrendjében kerül sor.

e) felszólalások után az előterjesztő kifejtheti véleményét a hozzászólásokkal kapcsolatban,

f) a vitát a polgármester zárja le, a vita lezárása után határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni,

g) ezt követi a szavazás a határozati javaslatról.


16.§

           (1) A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős   személyeknek és szerveknek.

(3) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület soron következő rendes üléseire a jegyző összefoglaló jelentést készít, amelyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé.

           (4) A jelentés vita nélküli elfogadása esetén alakszerű határozatot nem kell hozni.


17.§

Interpelláció, kérdésfeltevés

(1) A képviselők öt nappal az ülés előtt a polgármestertől, alpolgármestertől, a a bizottság elnökétől, valamint a jegyzőtől önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában írásban felvilágosítást kérhetnek (interpelláció).

(2) Az interpellációra a kérdezett vagy az, akinek az ügy hatáskörébe tartozik, az ülésen köteles válaszolni.

(3) Ha a kérdezett az ülésen érdemi választ nem tud adni, azt a testületi ülést követő tizenöt napon belül írásban kell megadni az interpelláló képviselőnek. A válasz egy példányát a Képviselő-testület tagjai részére is meg kell küldeni.

(4) A képviselőnek nyilatkoznia kell az interpellációra adott válasz elfogadásáról. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról vagy további intézkedés szükségességéről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(5) Amennyiben a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, a polgármester az interpelláció vizsgálatának eredményéről, vagy további intézkedés szükségességéről harminc napon belül írásban tájékoztatja az interpelláló képviselőt és a Képviselő-testületet.


18.§

(1) A képviselő a Képviselő-testület ülésén a polgármesterhez, alpolgármesterhez, jegyzőhöz és a bizottság elnökéhez kérdést intézhet.

(2) A kérdés az önkormányzat feladatkörébe tartozó, szervezeti, működési, döntési és előkészítő jellegű felvilágosítás kérés, amely nem kapcsolódik az ülés napirendjeinek témaköréhez, és nem sorolható az interpelláció fogalomkörébe.

(3) A kérdéshez hozzászólásnak viszontválasznak nincs helye, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület nem dönt.

(4) A kérdés elmondására és a válaszra is három perc áll rendelkezésre.

(5) Amennyiben a kérdezett a választ az ülésen nem tudja azonnal megadni, úgy köteles arra tizenöt napon belül írásban válaszolni.

5. Az ülés rendjének fenntartása

19.§

         (1) Az ülés rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezéseket használ,

b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához, vagy a tanácskozás rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít,

c) figyelmezteti a hozzászólót, ha a rendelkezésre álló időkeretet túllépte, illetve megvonja tőle a szót,

d) a tanácskozás rendjének ismételt megzavarása esetén a polgármester kötelezheti a nem képviselő-testületi tag rendzavarót a terem elhagyására,

e) az ülést félbeszakíthatja, ha olyan rendzavarás történik, mely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi.

(2) A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


6. A nyilvánosság biztosítása

20.§

(1) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjeiről a lakosságot a Kirendeltség hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján történő közzététellel kell értesíteni.

(2) A nyílt ülések meghívóit, előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, a hozott döntéseket a Kirendeltségen és az önkormányzat honlapján hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A zárt ülésen hozott döntéseket, amelyek közérdekű és közérdekből nyilvános adatot tartalmaznak, a testületi ülést követően kell nyilvánosságra hozni.

(4) A nyilvános ülésen a részvételi lehetőség nem korlátozható.

(5) A polgármester esetenként dönt a hozzászólási jog megadásáról az ülésen hallgatóként megjelenteknek maximum öt perc időtartamra.

7. A döntéshozatal

21.§

(1)[12] Nyílt szavazás esetén a képviselő igennel, vagy nemmel szavaz, vagy tartózkodik a szavazástól, a szavazás módja kézfelemelés.

(2) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

(3) Először a módosító és kiegészítő indítványról dönt a képviselő-testület az elhangzás sorrendjében.

(4) Ha a módosító vagy kiegészítő indítványnak megfelelő javaslat elfogadásra kerül, az eredeti előterjesztésről szavazni nem kell, ellenkező esetben az eredeti előterjesztésről is szavaz a Képviselő-testület.


22.§


(1) Titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, az arra kijelölt helyiség és urna igénybevételével történik.

           (2) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

            a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,

            b) az ügyrendi bizottság tagjainak nevét és aláírását,

            c) a szavazás során felmerült körülményeket,

            d) a szavazás számszerű eredményét.

           (3) [13]A titkos szavazás során a képviselő igennel, vagy nemmel szavaz, vagy tartózkodik a szavazástól.


23.§

           (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni a polgármester kezdeményezésére is.

          (2) [14]Név szerinti szavazáskor a jegyző felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, a jelen levők pedig nevük felolvasásakor: "igen", "nem" , „ tartózkodom „ kijelentéssel szavaznak.

           (3) A szavazatok összeszámlálásáról az ülést vezető polgármester gondoskodik.

                                                                                                23/A §[15]

            Amennyiben a képviselő a Mötv. 49 § (1) bekezdésében meghatározott , a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a Képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját 2 hónapra 25 %-kal csökkenti. A tiszteletdíj csökkentéséről a Képviselő-testület határozatot hoz.


24.§.

Minősített többség szükséges az önkormányzati gazdasági programjának elfogadásához, önkormányzati ingatlan elidegenítéséhez is.


8. Rendeletek és határozatok

25.§

           (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:

           a) települési képviselők,

            b) a polgármester,

            c) a jegyző.

(2) A rendelettervezet elkészítése a jegyző feladata. A Képviselő-testület a rendeletalkotáshoz szempontokat, követelményeket állapíthat meg.

(3) A rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. Egyidejűleg tájékoztatja a testületet az előkészítés és véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról, utalva ezek mellőzésének indokaira is.

           (4) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

(5) Az önkormányzat rendeleteit és normatív határozatait a Kirendeltségen lévő hirdetőtáblán kifüggesztéssel kell kihirdetni.

(6) A kihirdetett rendeleteket az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.    


9. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

26.§

(1) A jegyzőkönyv tartalmazza  az ülésről távolmaradt képviselők nevét, a távolmaradás okát, az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét, az ülés megnyitásának időpontját, a polgármester intézkedéseit az ülés vezetésével kapcsolatban, az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és az ülés bezárásának időpontját is.

(2) A Képviselő-testület nyilvános üléseinek anyaga a Kirendeltségen munkaidőben megtekinthető.

(3)[16] [17]A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző vagy megbízottja írja alá.

(4)[18] [19]10. A közmeghallgatás

27.§.

(1) A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal külön meghatározott időpontban közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot tájékoztatni kell, összehívásáért és meghirdetéséért a polgármester a felelős.

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre amennyiben a válasz a közmeghallgatáson nem lehetséges, 15 napon belül kell intézkedni és írásban válaszolni.

(4) A közmeghallgatásra egyebekben a képvsielő-testületi ülésekre vonakotzó szabályok az irányadók.


            11. Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

a) A polgármester, az alpolgármester

28.§.

(1) A polgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A polgármester tiszteletdíjára megválasztását követően a az alpolgármester, módosítására az ügyrendi bizottság tesz javaslatot.

(3) A polgármester hetente hétfőn fogadónapot tart.

          (4) [20]Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő  

         alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a döntést – az Mötv.42. §-ban meghatározott  

          ügyek kivételével-  meghozhatja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két ülés közötti időszakban dönthet pályázat benyújtásáról, és az éves költségvetési rendeletben meghatározott forrásfelhasználásról.

 (6) A Képviselő-testület saját tagjai közül egy fő társadalmi megbízású alpolgármestert választ.

(7) Az alpolgármester hetente hétfőn fogadónapot tart.

.

b) Közös hivatal

29.§.

         A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzatával, Ligetfalva Község Önkormányzatával, Nemesbük

         Község Önkormányzatával és Zalaköveskút Község Önkormányzatával  között megállapodás alapján közös

         önkormányzati hivatalt tart fenn.[21]


c) Jegyző[22]

30.§

30 § A közös önkormányzati hivatal jegyzőjét a székhelyen foglalkoztatott igazgatási főelőadó helyettesíti.  A jegyzői és igazgatási főelőadói tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén az átmeneti helyettesítést a felsőpáhoki kirendeltség igazgatási főelőadója  látja el.


d) Társulások

31.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében vagy törvényi kötelezettség alapján társulásokban vesz részt.

(2) A Képviselő-testület elsősorban más települések képviselő-testületeivel, megyei önkormányzattal, gazdasági, szolgáltató szervekkel vagy szolgáltatást nyújtó intézményekkel alakít társulásokat.


12. Jegyző jelzési kötelezettsége

32.§

A jegyző jelzési kötelezettségének írásban, jegyzőkönyvi rögzítéssel tesz eleget.[23]


13. A Képviselő-testület bizottsága

33.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatatok ellátása érdekében háromfős ügyrendi bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

                a)  megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit és erről jelentést ad az önkormányzatnak,

                b) ellátja a Képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket,

                c) ellátja a polgármester és a helyi képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat,

                d) ellátja a méltatlansági eljárással összefüggő bizottsági feladatokat,  

                e) javaslatot tesz a polgármester tiszteletdíjának módosítására.

(3) A bizottságot a bizottság elnöke hívja össze. A bizottságot össze kell hívni a polgármester indítványára.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak eredményesebb ellátása érdekében, szükség szerint ideiglenes bizottságot hozhat létre, amelynek feladatkörét létrehozásakor a Képviselő-testület határozza meg.

           (5) A bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Hivatal látja el.

(6) A képviselő-testület a bizottsági tagok részére tiszteletdíjat, természetbeni juttatást nem állapít meg.


14. A települési képviselő

34.§

           (1) A képviselő köteles bejelenteni a Képviselő-testületnek személyes érintettségét.

(2) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a Képviselő-testület a képviselőt a polgármester javaslatára figyelmeztetésben részesíti.

           (3) A képviselő-testület a képviselők részére tiszteletdíjat, természetbeni juttatást nem állapít meg.15. Záró rendelkezések

35.§.

           (1) A  rendelet  a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

           (3) A rendelethez az alábbi függelékeket kell csatolni:

  1. függelék: Települési képviselők névsora
  2. függelék: Ügyrendi bizottság tagjai:
  3. függelék: A képviselő-testület gazdasági programja
  4. függelék: Társulások felsorolása
  5. függelék: Az önkormányzat főbb pénzügyi jellemzői, adatai, feladatai
  6. függelék: Közös önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás
  7. függelék: A Közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata
  8. függelék: Helyi kitüntetettek nyilvántartása
  9. függelék: Hatályos rendeletek nyilvántartása.

                                          

[1]

Módosította 10/2019.(VIII.1.) ÖR., hatályos 2019.08.02.

[2]

módosította az 1/2015.(I.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a

[3]

módosította az 1/2015.(I.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a

[4]

módosította a 7/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet

[5]

A rendelet szövegét a .11/2015 (IX.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. 09.03-től

[6]

A rendelet szövegét a 3/2017 (III. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a és a 9/2017. ( VI.22.) ÖR módosította. Hatályos: 2017.03.17.-től

[7]

Beiktatta: 1/2018. (II.6.) ÖR, hatályos 2018.02.07. -től

[8]

Beiktatta a 11/2017. (VII.20.) ÖR, hatályos 2017.07.21.-től

[9]

Módosította 10/2019 (VIII.1.) ÖR hatályos 2019.08.02.

[10]

Módosította: 12/2019.(X.24.) ÖR, hatályos 2019.10.29.-től

[11]

Módosította 10/2019.(VIII.1.) ÖR hatályos 2019.08.02.

[12]

Módosította 10/2019. (VIII.1.) Ör, hatályos 2019.08.02.

[13]

Módosította 10/2019.(VIII.1.) ÖR hatályos 2019.08.02.

[14]

Módosította 10/2019.(VIII.1.) ÖR hatályos 2019.08.02.

[15]

Beiktatta 10/2019.(VIII.1.) ÖR hatályos 2019.08.02.

[16]

Kiegészítette: 6/2017.(IV.27.) ÖR. hatályos: 2017.04.28.-tól

[17]

Módosította:13/2019.(XII.3.) ÖR, hatályos 2019.12.04.-től

[18]

Beiktatta:1/2018.(II.6.) ÖR, hatályos: 2018.02.07.től

[19]

Hatályos kívül helyezte 13/2019.(XII.3.) hatályos 2019.12.04.-től

[20]

Módosította 10/2019.(VIII.1.) ÖR, hatályos 2019.08.02.

[21]

Módosította az 1/2015.(I.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a

[22]

Módosította 10/2019.(VIII.1.) Ör, hatályos 2019.08.02.

[23]

Módosította 10/2019. (VIII.1.) ÖR, hatályos 2019.08.02.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
3.függelék: Gazdasági progam
779.19 KB
4. függelék: Társulások
124.32 KB
6. függelék: Közös hivatal megállapodás
1.02 MB
7. függelék: Közös Hivatal SZMSZ
1.44 MB
8. függelék: Helyi kitüntetések
43.07 KB
9. függelék: Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke
145.71 KB
1 függelék
23.5 KB
2 függelék
22 KB
5. függelék
59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!