nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-29 - 2019-12-02
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
az élelmezés intézményi térítési díjairól szóló8/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csögle község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az élelmezés intézményi térítési díjairól szóló 8/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


,,1.§ (1) Az óvodás gyermekek által igénybevett élelmezés intézményi térítési díja a Csöglei óvoda konyháján:

                       a) ebéd:                                  380 ft/adag

                       b) tízórai és uzsonna:              160-160 ft/adag


(2) Az iskolás gyermekek által igénybevett élelmezés intézményi térítési díja a Csöglei óvoda konyháján:

           a) ebéd:                                  470 ft/adag

           b) tízórai és uzsonna:              170-170 ft/adag


(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott térítési díjakhoz az önkormányzat az alábbi támogatást állapítja meg:

a) 100.-Ft a támogatás azon óvodás gyermekek ebédjéhez, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  151.§-a alapján nem jogosultak térítési díj kedvezményre,

b) 100.-Ft a támogatás azon 1-8.osztályos iskolás gyermekek ebédjéhez, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  151.§-a alapján nem jogosultak térítési díj kedvezményre.


(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62. §-a alapján igénybevett étkeztetés önköltsége 826 Ft/adag, intézményi térítési díja 605 ft/adag. Az étkezés házhozszállítása esetén az önköltség 881 ft/adag, intézményi térítési díja 660 ft/adag.”


2.§ (1) Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a február hónapban kiszolgált élelmezésre kell alkalmazni.
Kustos Péter sk.                                                                                    Dr. Cseh Balázs sk.

  polgármester                                                                                                 jegyző

                                                                                                         Kihirdetési záradék:


A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. november 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Csögle, 2019. november 28.


Dr. Cseh Balázs sk.

        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!