nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
az egyes szociális ellátásokról
Hatályos:2020-07-08 -tól
az egyes szociális ellátásokról
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és 32. (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésének, 25. § (3) bekezdése bb) alpontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésének d) pontjában, 37/A. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. fejezet

A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy Domaszék község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza:

a.) a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét,

b.) a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat,

c.) a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.


II. fejezet

Eljárási rendelkezések


2. §[1]

(1) A szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a következők szerint ruházza át:

a) A polgármester hatásköre a települési támogatás

- krízis segély formában történő;

- kamatmentes kölcsön formában történő

megállapítása;

- köztemetésről történő döntés.

b) A jegyző hatásköre

- a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott, valamint

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó

települési támogatás megállapítása.

c) A Humán Bizottság hatásköre minden más esetben nyújtott települési támogatás megállapítása.Az eljárás megindítása


3. §


 1. A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
 2. A kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők nettó jövedelméről szóló nyilatkozatot és hivatalos igazolást.
 3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmeként a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónapban elért jövedelem havi átlagát kell figyelembe venni.
 4. Ha a kérelmező a vele közös háztartásban élők jövedelméről felhívás ellenére nem nyilatkozik, vagy a megfelelő jövedelem-igazolásokat, illetőleg a jogszabály által előírt egyéb iratokat nem nyújtja be, az eljárást meg kell szüntetni, a kérelmező részére folyósított rendszeres ellátást – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell szüntetni.
 5. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, a határozat meghozatala előtt a kérelmező jövedelmi, vagyoni és személyi körülményeinek tisztázása érdekében a kérelmező lakóhelyén környezettanulmányt kell készíteni.
 6. [2]
 7. A kérelmező jövedelmi, vagyoni és személyi körülményeinek tisztázása során köteles a Polgármesteri Hivatallal együttműködni. Ha a kérelmező a körülmények tisztázását – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés ellenére - akadályozza, az eljárást meg kell szüntetni, a részére folyósított rendszeres ellátást pedig meg kell szüntetni.


4. §[3]


Az ellátások kifizetése, folyósítása és ellenőrzése


 1. Az egyes szociális ellátások kifizetése elsősorban lakossági folyószámlára való utalással, valamint postai úton történhet. Indokolt és sürgős esetben a Domaszéki Polgármesteri Hivatal pénztárából is történhet.
 2. Amennyiben az Szt. másként nem rendelkezik a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes.

(3) A hatáskört gyakorló szerv a települési támogatás felhasználását a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül ellenőrzi a Domaszéki Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja útján.Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


5. §[4]

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető.III. fejezet

Pénzbeli ellátások


6. §[5]

A hatáskörrel rendelkező a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátást nyújt a szociális alapellátás keretében.

A jogosult számára települési támogatás állapítható meg e rendelet 9. §-a rendelkezései szerint.Települési támogatás


7. §[6]

 1. Települési támogatás annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
 2. Települési támogatás annak a személynek is megállapítható gyógyszerköltségek fedezése céljából, akinek az egy főre jutó családi jövedelme az előző bekezdésben meghatározott mértéket legfeljebb 20 %-kal meghaladja, és a havi gyógyszerköltsége eléri az egy főre jutó jövedelem 50 %-át. A megállapított támogatás gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre fordítható, maximális összege alkalmanként 10.000,- forint.
 3. Települési támogatás természetben is adható, így különösen élelmiszer, vásárlási utalvány, közüzemi díjhátralék kifizetése formájában.
 4. A tüzelőanyag vásárlása céljából biztosított települési támogatás megállapítása 12 hónapra előre történik. Kifizetésére a házipénztáron keresztül, egy összegben kerül sor.
 5. A polgármester a jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül ingyenes étkezésben részesítheti azt a személyt, aki erre az Szt. 7. § (1) bekezdése alapján rászorul. Az étkezés mindaddig biztosítható, amíg a rászorultság fennáll.
 6. A települési támogatás legkisebb összege 1.000 forint, a legnagyobb összege 10.000 forint, az e szakaszban és a 10. §-ban foglalt eltérésekkel.
 7. a) Krízishelyzetben lévők részére azonnali települési támogatás is megállapítható, amelynek összege az 5.000 forintot nem haladja meg. Krízishelyzet: a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élőknek nincs élelmiszerre, lakásfenntartásra jövedelme, a kérelem benyújtásának időpontjában létfenntartása közvetlen veszélybe kerül.

A krízishelyzetben lévő jövedelmi viszonyaira tekintett nélkül kérelmezheti a támogatás megállapítását.

b) Krízishelyzetbe került kérelmező részére 100.000 forintig terjedő települési támogatás állapítható meg, akinek tűzeset, robbanás lakásában, lakóházában olyan mértékű kárt okozott mely a lakhatását súlyosan veszélyezteti.

(8) Települési támogatást kamatmentes kölcsön formájában is lehet nyújtani, melynek összege nem haladhatja meg a 10.000 forintot. A kölcsön visszafizetése a felek megállapodása alapján történik, de a visszafizetés határideje a 6 hónapot nem haladhatja meg. Újabb kölcsönt csak az előző visszafizetése után kaphat a kérelmező.7/A. §[7]


(1) Valamennyi domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskolában első évfolyamos, és/vagy a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskolában első évfolyamos gyermek egyszeri 10.000.- forintos beiskolázási települési támogatásra jogosult.
(2)[8] A támogatás igénybevételéhez a gyermek szülője vagy törvényes képviselője július 15-től kezdődően, de legkésőbb a tanév megkezdését követő 30 napon belül iskolalátogatási igazolást nyújt be.Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás[9]


8. §


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásra jogosult az, akinek az egy főre jutó családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át.

(2) A települési támogatást egy db, legfeljebb 100 m2 alapterületű lakás vonatkozásában csak egy személy veheti igénybe, a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától számított egy év időtartamra.

(3) A települési támogatás összege 4.000 forint/hónap.


9. §


(1) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell a lakásra vonatkozó tulajdonjogát vagy használati jogát adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés bemutatásával.

(2) A támogatás folyósítása a kérelmező által megadott közszolgáltató számlaszámára történik, havonta.Temetkezés céljára nyújtott települési támogatás


10. §[10]

 1. Települési támogatás temetkezési célra nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.
 2. A támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-nál, de indokolt esetben elérheti a temetési költség teljes összegét, azonban nem haladhatja meg a 150.000 Ft-ot. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft.
 3. Nem állapítható meg támogatás annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén annak 150 %-át.
 4. A kérelemhez csatolni kell a temetési számla eredeti példányát, amely a kellékek árát, a szolgáltatás díját, a sírhely megváltásának díját és egy családi koszorú költségét tartalmazhatja. Amennyiben a haláleset nem Domaszéken történt, a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot.IV. Fejezet[11]


11. §V. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


12. §


(1) Domaszék Községi Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül biztosítja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a családsegítést az ezen fejezetben foglalt szabályok szerint. Az alapszolgáltatási feladatokat – az ezen rendeletben meghatározott körben – az Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás keretében látja el.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatást az Önkormányzat három tanyagondnoki körzetben biztosítja.  Az 1. és 3. körzetet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, míg a 2. körzetet saját fenntartásában látja el.A tanyagondnoki körzetek határait e rendelet melléklete tartalmazza.


Tanyagondnoki szolgáltatás


13. §


(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a település külterületének intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A tanyagondnokok az alapszolgáltatási feladatok körében az alábbi szolgáltatásokat látják el:

- házi segítségnyújtás szociális gondozó, családsegítő közreműködésével,

- a gondozottak fizikai ellátása: lakás és környezet tisztántartása, a megfelelő ruházat biztosítása (mosás, vasalás), élelmezés biztosítása (ebédhordás, bevásárlás),

- a gondozottak társadalmi kapcsolatainak elősegítése (rokonokkal, szomszédokkal való kapcsolattartás),

- művelődési, sport, szabadidős tevékenységben való közreműködés,

- más szociális ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, hivatalos ügyek intézésében közreműködés.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatást a település külterületén élő lakosok vehetik igénybe.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele

14. §


 1. A szociális étkezést, házi segítségnyújtást és a családsegítést, valamint a tanyagondnoki szolgáltatást (1., 3. körzet) a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény  Domaszék Község Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálata látja el.
 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
 3. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Domaszék Község Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálatához kell benyújtani, amely azokat az intézményvezetőhöz továbbítja. A kérelemről az intézményvezető dönt.


VI. Fejezet


Szociálpolitikai Kerekasztal


15. §


(1) Domaszék Községi Önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és gondoskodik működésének feltételeiről.

(2) A Kerekasztal feladata a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a szociális ellátórendszer működésének véleményezése, továbbfejlesztésére javaslatok kidolgozása, a helyi igények felmérése és az önkormányzat felé közvetítése.

(3) A Kerekasztal tagjai:

(4) A Kerekasztal első ülését a polgármester hívja össze. A Kerekasztal első elnökét első ülésén egyszerű szótöbbséggel saját tagjai közül választja.

(5) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Ezen túlmenően a Kerekasztal maga határozza meg működésének és ülésezésének rendjét.

(6) A Kerekasztal elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni a Humán Bizottság nyílt üléseire.


VII. fejezet

Szociális információs szolgáltatás


16. §


A módosított a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat szociális információs szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást a Polgármesteri Hivatal jegyzője, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény  Domaszék Község Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálata nyújtja. Az információkat az SZMSZ-ben megjelölt helyben szokásos módon továbbítják.


VIII. fejezet

Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


18. §


Domaszék Községi önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2011. (IX. 8.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Domaszék, 2013. december 12.Kispéter Géza sk.                                                                          dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2014. március 27.

(Hatálybalépés időpontja: 2014. április 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 26.

(Hatálybalépés időpontja: 2015. március 1.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. augusztus 27.

(Hatálybalépés időpontja: 2019. szeptember 1.)
                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző[1]

Módosította a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[3]

Módosította a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[4]

Módosította a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[5]

Módosította a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[6]

Módosította a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[7]

Beiktatta a 9/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2019. szeptember 1.

[8]

A rendelet szövegét a 10/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. július 8-tól

[9]

Módosította a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[10]

Módosította a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2015. március 1.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2015. március 1.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
20 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!