nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 3/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 3/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ának felhatalmazása alapján a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Domaszéki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, a polgármesterre, alpolgármesterre, a Domaszéki Kincskereső Óvoda alkalmazottaira, valamint Domaszék Községi Önkormányzat állományában lévő közalkalmazottakra.


  1. §


  1. Az 1. §-ban felsoroltak a 3. §-ban rögzített juttatásokra, támogatásokra a Domaszék Községi Önkormányzat Közszolgálati Szabályzatában meghatározott mértékben és módon jogosultak.
  2. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatások, juttatások időarányosan járnak.
  3. A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület költségvetési rendeletében állapítja meg.
  4. A szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell biztosítani, amely más célra nem használható fel.


  1. §


(1) E rendelet hatálya alá tartozókra az alábbi juttatásokat, támogatásokat kell kifizetni igényléseik alapján:

a) illetményelőleg;

b) képzési, továbbképzési támogatás;

c) kegyeleti támogatás;

d) anyakönyvvezetők részére anyakönyvvezetői formaruha juttatás;

e) a napi 4 órát meghaladóan számítógép előtti munkavégzéssel járó munkakörben foglalkoztatottak részére szemüvegkészítés költségeihez történő hozzájárulás.


(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított juttatás mértéke az igénylő nettó illetményének 150 %-a.


(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás nyújtása egyedi elbírálás alapján, a munkaköréhez kapcsolódóan, az ismeretei bővítésére irányuló képzésekhez, indokolt esetben a jogosulttal kötendő tanulmányi szerződésben rögzítettek szerint történik.


(4) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított támogatás – a temetés költségeihez történő hozzájárulásként - annak a dolgozónak jár, akinek egyenesági hozzátartozója, (szülője, gyermeke) házastársa elhalálozott. A támogatás mértéke dolgozónként 100.000.- forint.


(5) Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított juttatás évenkénti mértéke 30.000,- forint.


(6) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított juttatás mértéke évenként maximum 25.000,- forint lehet. Az adott évben fel nem használt támogatás továbbvihető.


  1. §


(1) A polgármesteri hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselője részére illetménykiegészítés jár, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A polgármesteri hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője részére illetménykiegészítés jár, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.


  1. §


A juttatások, és támogatások megállapított mértékére az éves költségvetési rendeletben fedezetet kell biztosítani.


  1. §


Hatályát veszti a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 21/2001. (X. 31.) Kt. sz. rendelet.


7. §


Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.Domaszék, 2016. április 28.Kispéter Géza sk.                                                                      dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                        jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2016. április 29. napján.    dr. Csányi Imre

jegyző


Záradék:

A rendelet az Európai Uniós Jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.    dr. Csányi Imre

           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!